Amaç ve Kapsam
Kamuyu Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ("GYH"), kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.

GYH Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine GYH İnternet Sitesi (www.globalyatirim.com.tr) aracılığı ile duyurulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin altındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 2.1.2. uyarınca, GYH'nin Kamuyu Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ile ilgili olarak GYH'nin Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Yönetim Kurulu'nun bu anlamdaki yetki ve sorumluluğunun kapsamında, Kamuyu Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, bilgilendirme yöntem, araç ve çeşitleriyle ilgili hangi kişi ve/veya departmanların yetkili ve sorumlu olduğunun belirlenmesi, denetlenmesi, takibi, gerekli güncellemelerin yapılması, geliştirilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve değerlendirmelerine sunulması ve internet sitesinde yayınlanması yer almaktadır.

İşbu Kamuyu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturularak, onaylanmıştır.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
SPK ve BIST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, GYH kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

 • BIST'e ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
 • Periyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir)
 • Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse kurumsal internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
 • Kurumsal internet sitesi (www.globalyatirim.com.tr)
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb. ilan ve duyurular
 • Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
 • Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
 • Telefon, elektronik posta ("e-posta"), sosyal medya, faks ve cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler) vb. iletişim araçları
 • Medya ve basın açıklamalar

Özel Durumların Kamuya Açıklanması
SPK'nın çeşitli tebliğlerinde düzenlendiği üzere "İçsel Bilgi" ve "Sürekli Bilgi" tanımına giren ve Şirketin BIST'de işlem gören Sermaye Piyasası araçlarının değerlerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde Özel Durum Açıklaması hazırlanır.

BIST'e iletilecek olan Özel Durum Açıklamaları Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Bu birim tarafından hazırlanan Özel Durum Açıklamaları, ilke olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya Direktörlerinden ikisinin imzası ile BIST'e faks yolu ile ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir. Eşzamanlı olarak da Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Her üçer aylık periyotlarda, ilgili dönem finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takiben Şirket'in finansal durumunu özetleyici bir basın açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamalarının Reuters, Foreks ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır. Basın açıklamasının tam metnine kurumsal internet sitesinde yer verilir.

GYH, periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya telekonferans ile görüşmeler yapmak kararındadır

Faaliyet Raporu
Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak her yıl Genel Kuruldan önce uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Yazılı ve Sözlü Basın Açıklamaları
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında talebin içeriğine göre, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından, belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları yatırımcılardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yönlendirilir.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler
GYH gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya videokonferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Ayrıca, takriben her ay, GYH Yönetim Kurulu Başkanı ile yatırımcıları bilgilendirme amaçlı soru-cevap şeklinde telekonferanslar gerçekleştirilmektedir. GYH, mevcut ve olası yatırımcılarla sosyal medya mecralarını da kullanarak, gerekli bilgi akışının sağlanması ve soruların cevaplanması amacıyla iletişim kurmaktadır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımda hakkaniyet esası çerçevesinde kurumsal internet sitesinde kullanıma açılır.

Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması
GYH bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket verilerini dikkate alınarak açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Ayrıca, mevzuat ile belirlenenler dışında, Şirketin sermaye piyasasını etkileyebilecek bilgileri de açıklanır.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

Haber, Söylenti ve Spekülasyonların Takibi
Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve söylentiler, yurt içinde anlaştığımız medya takip ajansları ve Üst Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları tarafından günlük olarak takip edilir. İlgili haberler günlük olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya BIST'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler
GYH'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak GYH ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir

T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yapılan İlanlar ve Duyurular
Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vastası ile yapılır

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
İçsel bilgiye sahip GYH çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan BIST'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, GYH ve GYH nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "GYH İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ hükümlerinde vazedilen kriterler esas alınır.

Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesi (www.globalyatirim.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal internet sitesinde yeralan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır. Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Holdinge ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal internet sitesinde yer alır. Kurumsal internet sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. İnternet sitesinde yeralan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal internet sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. İnternet sitesinin güvenliği, GYH'in teminatı altındadır.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Adıgeçen bölümün mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta adresi kurumsal internet sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da internet sayfasında yer verilir

Kurumsal internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Vizyon ve ana stratejiler
 • Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler, göstergeler
 • Basın açıklamaları
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler
 • Yatırımcı sunumları
 • Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Kar dağıtım politikası
 • Bilgilendirme politikası
 • Sıkça sorulan sorular bölümü
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr