Global Yatırım Holding’de çevresel etkilerimizi azaltma ve bu etkileri sorumlu bir şekilde yönetme anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevre Politikası çerçevesinde ofis enerji ve su tüketimleri ile sera gazlarını azaltmanın, atıklarımızı geri dönüştürme ve kaynağında önlemenin üzerine eğiliyor ve tüm iştiraklerimize çevre politikamızı ve yönetim sistemimizi sektöre özel uyarlamalarla iştiraklerimizin de benzer bir anlayışla operasyonlarını yönetmesini bekliyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra yeni faaliyet alanları oluşturmadan önce düzenli olarak çevresel etki değerlendirmesi yapıyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi Usul ve Esasları

Holding olarak çevresel etkilerimiz, yatırım gerçekleştirdiğimiz iştiraklerimiz üzerinden gerçekleşen dolaylı çevresel etkilerimize kıyasla daha küçük bir etki alanına sahip. Bu nedenle öncelikli olarak kendi çevre performansımızı takip ederken bir yandan Limanlar1, Elektrik Üretim/Gaz/Maden2 ve Gayrimenkul olarak grupladığımız iştiraklerimizin de performanslarını takip ediyoruz. Çevre performansı takibi çalışmalarımızı bünyemizde yer alan “Finans” iştiraklerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Sürdürülebilirlik Komitesi’nin liderliğinde, farklı kilit paydaş gruplarının katılımıyla yıllık paydaş toplantıları gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Paydaşlarımızın önerilerini ve geribildirimlerini iletebileceği çalışmalar ile çevresel etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Çevresel etkilerimizi azaltma çalışmalarımız çerçevesinde iştiraklerimizde yönetim sistemlerini yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Halihazırda, ISO 14001 sertifikalı iştiraklerimiz arasında Naturelgaz ile Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Malaga limanları bulunuyor. Global Yatırım Holding olarak 2018 yılı sonuna kadar ISO 14001 sertifikası almayı hedefliyoruz. Buna ek olarak, Bar Limanı’nında ISO 14001 sertifikasının alınması çalışmalarımız sürüyor. Antalya Limanı aynı zamanda ESPO (Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu) EcoPorts Yeşil Liman Uygulamaları bünyesinde yer alırken Kuşadası ve Bodrum Limanı ise Green Port sertifikasına sahip. Ayrıca, Antalya Limanı’nda Green Port sertifikasına başvurmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği

Sera gazı salımlarının neden olduğu iklim değişikliği, dünya gündeminde giderek daha önemli bir yer edinerek her sektörü etkiliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bulunan 13. Hedef İklim Eylemi’nde iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen harekete geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda iş dünyasına da önemli sorumluluklar düşüyor.

Global Yatırım Holding’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştiraklerimizi göz önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliği yönetilmesi gereken bir risk alanı olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği risklerini doğru yöneterek sera gazı salımlarının azaltılması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile paralel olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Global Yatırım Holding olarak 2015 yılında yaklaşık 934 MWh enerji tükettik. Aynı yılda faaliyetlerimiz sebebiyle 56,2 ton CO2e doğrudan, 439,2 ton dolaylı sera gazı salımı gerçekleştirdik. Buna göre, 2013 yılına kıyasla enerji tüketimimizde yaklaşık %19’luk, toplam Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarımızda da %8’lik bir azaltım sağladık.

Sera gazı salımlarını azaltmak için enerji verimliliği projeleri geliştiriyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bu çerçevede Elektrik Üretimi/Gaz/Maden altında biyokütle ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Naturelgaz ise doğalgaz erişimi olmayan şirketlere sıkıştırılmış doğalgaz ulaştırarak kömür kullanımını azaltılmasına ve dolayısıyla müşterilerinin sera gazı salımlarını azaltmalarına katkıda bulunuyor. Enerji tüketimlerini ve sera gazı salımlarını azaltmak için ayrıca çeşitli verimlilik projeleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Kuşadası Limanı’nda 2016 yılı içerisinde tüm liman aydınlatma sisteminde LED enerji dönüşümünü sağlayarak enerji tüketiminde aylık yaklaşık %44 azaltım gerçekleştirdik. İştiraklerimizde geliştirilen çeşitli enerji verimliliği projeleri sayesinde 2016 yılında 85.000 ABD Doları’nın üzerinde tasarruf sağladık. Barcelona Limanı ise 2018 yılı içerisinde araç filosunu yenileyerek yılda 2.300 ABD Doları’nın üzerinde yakıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

 

Toplam Net Enerji Tüketimi (MWh)

2013

2014

2015

2016

Limanlar

18.443

17.393

17.098

19.155

Elektrik Üretimi/Gaz/Maden

7.236

17.671

25.402

25.461

Gayrimenkul

1.944

1.589

1.567

7.516

 

Sera Gazı Salımları3 (ton CO2e)

2013

2014

2015

2016

Limanlar

Kapsam 1

2.252,0

1.742,2

1.713,8

3.242,9

Kapsam 2

2.722,8

2.253,9

2.465,0

2.352,8

Elektrik Üretimi/Gaz/Maden

Kapsam 1

1.587,9

3.442,8

4.742,9

4.754,1

Kapsam 2

487,3

1.465,3

2.631,6

2.342,6

Gayrimenkul

Kapsam 1

67,9

42,7

44,4

476,7

Kapsam 2

674,5

682,4

745,3

2.604,2

 

Sera gazları dışında diğer hava emisyonlarını da önemli etkimiz olarak tanımlıyor ve etkin bir şekilde yönetmek için planlamalar yapıyoruz. Diğer hava salımlarımız, tüm iştiraklerimizle birlikte 2016 yılında toplamda 6,7 ton seviyesinde gerçekleşti.

Su ve Atık Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12. Hedef sorumlu tüketim ve üretimi sağlama çerçevesinde su tüketiminden atık yönetimine her türlü alanda sorumlu pratikler geliştirmek büyük önem taşıyor. 2016 yılında başlattığımız sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında su tüketimi ile su emisyonlarını azaltmak üzere projeler geliştirmek ve atıklarımızı ölçmeye başlayarak geri dönüşüm oranlarını artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Çevre altında yönettiğimiz başlıklardan birini atıklar oluşturuyor. 2016 yılında faaliyetlerimiz nedeniyle yaklaşık 1.200 ton tehlikesiz atık oluştu. Atık yönetimi çalışmalarımız çerçevesinde hedeflerimizden biri atık oranlarımızı daha sistematik takip ederek geri dönüşüm oranlarını arttırmak oluşturuyor.

Limanlarımız, atık konusunda öncelik verdiğimiz iş alanlarımız arasında başta geliyor. Limanlarımızda oluşan her türlü atığı ayrıştırarak depoluyoruz. Bunlara ilave olarak, alt yapı sistemine verilen suyun yeterli arıtma süreçlerinden geçtiğine dair kontroller düzenli yapılmaktadır. Gemilerden atık alımı düzenli olarak sürdürülmekte ve alınan atıkların kabul tesisinde depolanması ve arıtımı yapılarak çevresel fayda sağlanmaktadır.

 

Su Tüketimi (bin m3)

2013

2014

2015

2016

Global Yatırım Holding

2,0

2,1

2,1

2,1

Limanlar

280,2

228,0

241,2

207,1

Gayrimenkul

19,6

20,2

21,0

46,7

 

Bunlara ek olarak, Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliği kapsamında Bodrum Limanı’nda liman çevre sahil şeridi boyunca temizlik çalışması düzenledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan “Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Teknik Yardım Projesi”nde Antalya Limanı’nda ev sahipliği yaptık.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik iklimden toprak verimliliğine kadar tüm ekosistem hizmetlerinin devamlılığı için büyük önem taşıyor. Endüstriyel faaliyetlerin olası etkileri göz önüne alındığında, çevresel sürdürülebilirlik için biyoçeşitliliğin korunması kilit rol oynuyor.
Global Yatırım Holding olarak iştiraklerimizle birlikte, başta liman işletmeleri olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz çeşitli sektörlerin biyoçeşitlilik üzerinde yaratabileceği potansiyel etkinin farkındayız. Buna göre öncelikle, faaliyet bölgelerimizin ve operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Faaliyetlerimizin biyoçeşitliliğe etkisini minimum seviyede sınırlamak amacıyla doğal hayatı koruma projeleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor.

Faaliyet gösterdiğimiz Gökova Körfezi'nde, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Boncuk Koyu’nda Akdeniz Koruma Derneği’yle iş birliği içerisinde "Kum Köpekbalığı (Carcharhinus Plumbeaus) ve Üreme Alanı (Boncuk Koyu) Koruma" projesine 2017 yılında da desteklemeye devam ediyoruz.

Gökova Körfezi'nde yer alan Boncuk Koyu, kum köpekbalıklarının tüm dünyada bilinen en önemli üreme alanları arasında yer alıyor. İnsan için tehlike oluşturmayan, geç erginleşme ve düşük üreme hızına sahip olan kum köpekbalıkları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması içim Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede "Hassas (VU)", Akdeniz bölgesel kırmızı listesinde ise "Tehdit Altında (EN)" olarak sınıflandırılmıştır. Projeye katkıda bulunarak, kum köpekbalıklarının ve yaşadıkları doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.

1Antalya, Barcelona, Malaga ve Bar Limanları dahildir.

2Straton ve Tres dahildir.

3Veriler Sera Gazı Protokolüne (GHG Protocol) uygun olarak hesaplanmıştır. Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) sera gazı salımları dahil edilmiştir. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) katsayıları Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kaynaklarından alınmıştır.

 

 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr