• Nitelikli Yatırımcılara Satılan Değişken Faizli Tahvil İhracının İtfa İşlemi hk. 27 Aralık 2017

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarihli ve 10/433 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (27.12.2017) başarı ile tamamlanmıştır.

 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi 25 Aralık 2017

   

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Tora Yayıncılık A.Ş. ve Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş., sermayesinde %90,91'lik oranla pay sahibi olduğumuz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %90'lık oranla pay sahibi olduğumuz Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  1. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Tora Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000,-TL'den 5.100.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

  2. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesinin 650.000,-TL'den 2.850.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

  3. Şirketimizin, sermayesinde %90'lık oranla hakim hissedarı olduğu Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 250.000,-TL'den 1.250.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

  4. Şirketimizin, sermayesinde %90,91'lik oranla hakim hissedarı olduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 66.000.000,-TL olan sermayesinde, 25.000.000,-TL'lik sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak 25.000.000,-TL'lik sermaye artırımı yapılması işlemlerine iştirak edilmesine ve bu amaçla Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin (A) bendinin, 7. maddesinin yalnızca (C) bendinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

  Saygılarımızla,

  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

   

 • Yatırımlar hk. 07 Aralık 2017

  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kutman'ın geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan açıklamalarının tüm paydaşlarımıza ulaşmasını teminen;

  - Grubumuzun liman işletmeciliği, altyapı yatırımları, temiz enerji ve portföy yönetimi alanlarında büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlar ile ilgili somut gelişmeler olduğunda bu bilgilerin ivedilikle paydaşlarımız ile paylaşılacağını,

  - Gayrimenkul, maden vb. yatırımlardan çıkmak hususunda karar verilmiş bir strateji değişikliğinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte bir yatırım holding olarak fiyatını bulduğunu düşündüğümüz her yatırımın satılabilir olduğunu, bu açıdan gelen tekliflerin her zaman değerlendirildiğini, ancak bu yönde alınmış somut bir karar olmadığını, diğer yandan bu alanlarda yeni büyük yatırımlara girilmesinin de planlanmadığını

      kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. 

    

 • Straton Maden Yatırımları Sermaye Artırımına İlişkin 30 Kasım 2017

  Şirketimizin bağlı ortaklıklarından olan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
   
  Şirketimizin %75 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 24.500.000,-TL artırılarak 27.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin %25 oranında pay sahibi olan diğer hissedarın söz konusu sermaye artırım işlemine katılmaması nedeniyle, söz konusu paylara ilişkin Şirketimiz alım hakkını kullanmış ve tüm sermaye artırım tutarı olan 24.500.000 TL Şirketimiz tarafından ödenmiştir. Böylece Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi'nde Şirketimizin pay oranı %97,7'ye çıkmıştır.

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında 24 Kasım 2017

   

 • Nitelikli Yatırımcılara Satılan Değişken Faizli Tahvil İhracının İtfa İşlemi hk. 22 Kasım 2017

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 28/920 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) 22.11.2016 tarihinde başarı ile tamamlanmış olup, MKK KAP sisteminde açık görünen sürecin sonlandırılması amacıyla keyfiyet kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 • Komite Üyelikleri Hakkında 22 Kasım 2017

  13.09.2017 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu "Komite Üyeliklerine Atama Yapılması" konulu Yönetim Kurulu Kararının MKK KAP şablonuna aktarılması sırasında oluşan karışıklığın giderilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin aşağıdaki şekilde oluştuğunu bildiririz. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri 13.09.2017 tarihli duyurumuzda olduğu şekliyle doğruyu yansıtmaktadır.

  Riskin Erken Saptanması Komitesi
  Oğuz SATICI
  Adnan NAS
  Denetim Komitesi
  Ercan Nuri ERGÜL
  Oğuz SATICI

 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi 20 Kasım 2017

  Şirketimizin, sermayesinde %90,1'lik oranla hakim hissedarı olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 25.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 6.000.000,TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

 • Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon’un Ne Şekilde Kullanıldığını Açıklayan Rapor 17 Kasım 2017

  Şirketimizin mevcut sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalacak şekilde artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 24.05.2017 tarihli yazısı ile uygun bulunmuş ve sermaye artırımı işlemleri Haziran ayı içerisinde tamamlanmıştı. Sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 11.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımdan elde edilen fonun tamamının, Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanıldığını teyid eden rapor işbu özel durum açıklamamızın ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 • Nitelikli Yatırımcılara Satılan Değişken Faizli Tahvil İhracının İtfa İşlemi hk. 16 Kasım 2017

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2016 tarih ve 29/1020 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından başarı ile 16.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 

 • Global Yatırım Holding A.Ş.’nin TRSGLMD21917 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı 15 Kasım 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 15.02.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,5655 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 675.694- TL’dir.

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 10 Kasım 2017

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") ve Fransa'da yerleşik Bouygues Batiment International'in ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ("DICPI") unvanlı şirketin "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ne katıldığını ("İhale"), İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'nın ("İhale Makamı") İhale'yi DICPI'ya verdiğini ve DICPI'yı Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini daha önceki özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Global Liman, İhale Makamı ile yürütülen imtiyaz sözleşmesi görüşmelerinde İhale Makamı tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilerek durumun İhale Makamı'na bildirilmesine rağmen son sözleşme tarihi itibariyle sözleşmenin henüz imzalanmamış olduğunu ve bu durumun İhale Makamı ile iyiniyet çerçevesinde çözümüne ilişkin sürecin yürütülmekte olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

 • Bağlı Ortaklıklarımızın Biyokütle Enerji Santrallerinin Bakanlık Geçici Kabul İşlemleri ve YEKDEM Başvurusu Hakkında 31 Ekim 2017

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin Aydın İli Söke İlçesinde biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 12 MWe kurulu gücündeki santrali ile Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Urfa İli Haliliye İlçesinde yine biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 5,2 MWe kurulu gücündeki santrallerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi geçici kabulü tamamlanmış ve 2018 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) katılım için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

  Böylece söz konusu bağlı ortaklıklarımızın 2017 yılı sonunda toplam 17,2 MWe kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek 01.01.2018 tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir.

  Diğer taraftan, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin 12 MWe olan kurulu gücünün, kapasite artırımı yapılarak 24 MWe kurulu güce artırılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan gerekli onay alınmış olup, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artışının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi 31 Ekim 2017

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin  aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  1. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 174.742.409,-TL olan ödenmiş sermayesinin 85.257.591,-TL artırılarak 260.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
  2. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 80.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000,-TL artırılarak 120.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme'nin 6., 7. ve 9. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.’nin TRSGLMD71813 ISIN kodlu tahvilinin 7. kupon faiz oranı 12 Ekim 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 12.01.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,2304 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.115.200 TL’dir.

 • Global Ports Holding Plc Ara Dönem Kar Payı Dağıtımı Hakkında 30 Eylül 2017

  Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Şirketimizin %60,60 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc 29 Eylül 2017 tarihinde (bugün) hissedarlarına toplam 13.570.624,- İngiliz Sterlini tutarında ara dönem kar payı ödediğini bildirmiştir.

 • Komite Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında 13 Eylül 2017

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca kurulması ve çalışma ve görev esaslarının belirlenmesi zorunlu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

                                    
   

  Kurumsal Yönetim Komitesi

   
   

  Ercan Nuri ERGÜL

   
   

  Ayşegül BENSEL

   
   

  Adnan NAS

   
   

  Aslı Su ATA

   
                          
   

  Riskin Erken Saptanması Komitesi

   
   

  Oğuz SATICI

   
   

  Ercan Nuri ERGÜL

   
                          
   

  Denetim Komitesi

   
   

  Adnan NAS

   
   

  Oğuz SATICI

   

 • Olağandışı Fiyat Hareketi 18 Ağustos 2017

  Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 18.08.2017 tarih ve BİAŞ-4-7752 sayılı yazıya cevaben; Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı 16 Ağustos 2017

  Özet Bilgi

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  02.09.2016

  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

  Para Birimi

  TRY

  Tutar

  100.000.000

  İhraç Tavanı Kıymet Türü

  Borçlanma Aracı

  Satış Türü

  Nitelikli Yatırımcıya Satış

  Yurt İçi / Yurt Dışı

  Yurt İçi

  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

  Türü

  Bono

  Vadesi

  16.11.2017

  Vade (Gün Sayısı)

  364

  Faiz Oranı Türü

  Değişken

  Faiz Oranı - Dönemsel (%)

  3,6052

  Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

  14,4604

  Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

  15,2644

  Satış Şekli

  Nitelikli Yatırımcıya Satış

  ISIN Kodu

  TRFGLMDK1710

  Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

  AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

  Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi

  25.10.2016

  Vade Başlangıç Tarihi

  17.11.2016

  Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

  70.200.000

  İhraç Fiyatı

  100

  Kupon Sayısı

  4

  Döviz Cinsi

  TRY

   
  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

  Kupon Sıra No

  Ödeme Tarihi

  Kayıt Tarihi *

  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

  Faiz Oranı (%)

  Ödeme Tutarı

  Döviz Kuru

  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

  1

  16.02.2017

  15.02.2017

  16.02.2017

  3,6052

  2.530.850,4

   

  Evet

  2

  18.05.2017

  17.05.2017

  18.05.2017

  3,9024

  2.739.484,8

   

  Evet

  3

  17.08.2017

  16.08.2017

  17.08.2017

  3,9308

  2.759.421,6

     

  4

  16.11.2017

  15.11.2017

  16.11.2017

  3,9905

  2.801.331

     

  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

  16.11.2017

  15.11.2017

  16.11.2017

   

  70.200.000

     
  * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 16.11.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9905 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.801.331,00 TL'dir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı 16 Ağustos 2017

  Özet Bilgi

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  02.09.2016

  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

  Para Birimi

  TRY

  Tutar

  100.000.000

  İhraç Tavanı Kıymet Türü

  Borçlanma Aracı

  Satış Türü

  Nitelikli Yatırımcıya Satış

  Yurt İçi / Yurt Dışı

  Yurt İçi

  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

  Türü

  Bono

  Vadesi

  16.11.2017

  Vade (Gün Sayısı)

  364

  Faiz Oranı Türü

  Değişken

  Faiz Oranı - Dönemsel (%)

  3,6052

  Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

  14,4604

  Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

  15,2644

  Satış Şekli

  Nitelikli Yatırımcıya Satış

  ISIN Kodu

  TRFGLMDK1710

  Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

  AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

  Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi

  25.10.2016

  Vade Başlangıç Tarihi

  17.11.2016

  Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

  70.200.000

  İhraç Fiyatı

  100

  Kupon Sayısı

  4

  Döviz Cinsi

  TRY

  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

  Kupon Sıra No

  Ödeme Tarihi

  Kayıt Tarihi *

  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

  Faiz Oranı (%)

  Ödeme Tutarı

  Döviz Kuru

  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

  1

  16.02.2017

  15.02.2017

  16.02.2017

  3,6052

  2.530.850,4

   

  Evet

  2

  18.05.2017

  17.05.2017

  18.05.2017

  3,9024

  2.739.484,8

   

  Evet

  3

  17.08.2017

  16.08.2017

  17.08.2017

  3,9308

  2.759.421,6

     

  4

  16.11.2017

  15.11.2017

  16.11.2017

  3,9905

  2.801.331

     

  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

  16.11.2017

  15.11.2017

  16.11.2017

   

  70.200.000

     
  * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 16.11.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9905 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.801.331,00 TL'dir.

 • Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması 15 Ağustos 2017

   

  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

       
   
   

  Bildirim İçeriği

       
   
     

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

       

  Hayır (No)

     

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

       

  Hayır (No)

     

  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

       

  -

     

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

       

  Hayır (No)

     

  Derecelendirme Kuruluşu Unvanı

       

  Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.

     

  Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi

       

  14/08/2017

     

  Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi

       

  14/08/2018

     

  Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

       

  -

   

  Açıklama

       
   

  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 14.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

   

 • TRFGLMD81710 ISIN kodlu bononun anapara ve kupon faiz ödemesi 14 Ağustos 2017

  Özet Bilgi
  TRFGLMD81710 ISIN kodlu bononun anapara ve kupon faiz ödemesi
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  22.02.2017
  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
  Para Birimi
  TRY
  Tutar
  35.000.000
  İhraç Tavanı Kıymet Türü
  Borçlanma Aracı
  Satış Türü
  Nitelikli Yatırımcıya Satış
  Yurt İçi / Yurt Dışı
  Yurt İçi
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
  Türü
  Bono
  Vadesi
  09.08.2017
  Vade (Gün Sayısı)
  91
  Faiz Oranı Türü
  Değişken
  Faiz Oranı - Dönemsel (%)
  3.7173
  Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
  14.9100
  Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
  15.7655
  Satış Şekli
  Nitelikli Yatırımcıya Satış
  ISIN Kodu
  TRFGLMD81710
  Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
  31.03.2017
  Vade Başlangıç Tarihi
  10.05.2017
  Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
  35.000.000
  İhraç Fiyatı
  100
  Kupon Sayısı
  1
  Döviz Cinsi
  TRY
   
  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
  Kupon Sıra No
  Ödeme Tarihi
  Kayıt Tarihi *
  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
  Faiz Oranı (%)
  Ödeme Tutarı
  Döviz Kuru
  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
  1
  09.08.2017
  08.08.2017
  09.08.2017
  3,7173
  1.301.055
   
  Evet
  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
  09.08.2017
  08.08.2017
  09.08.2017
   
  35.000.000
   
  Evet

 • Yatırımcı İlişkileri Görevli Ataması 10 Temmuz 2017
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Analisti İsmail ÖZER "Görevli" olarak atanmıştır. 
   
  "Görevli" İsmail ÖZER 'in iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:
   
  İsmail Özer, Yatırımcı İlişkileri Analisti
  Rıhtım Cad. N51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye 
  Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1175  Faks: +90 (212) 244 61 61 
  www.globalyatirim.com.tr 
   
   
 • Yeni bir ihraç olmaksızın Şirketimizin mevcut tahvilinin faiz ve vadesindeki değişiklik hk. 19 Haziran 2017

  Sadece yurtdışında ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2017 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık % 11 kupon faizli, 40.119.000,-Amerikan Doları tutarlı, SPK kaydında bulunan Şirketimiz tahvilinin sahiplerinin 15.06.2017 tarihinde yaptıkları Tahvil Sahipleri Genel Kurulu'nda; tahvil faizinin %8'e indirilmesi de dahil Şirketimiz lehine çeşitli iyileştirmeler yapmak suretiyle vadesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte sahip oldukları tahvillerin vadesinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu talepleri de karşılanacaktır.

 • Yeni pay alma hakkı kullanımının sonuçlarına ilişkin duyuru ve F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecek paylara ilişkin işlemlerin tamamlanması 14 Haziran 2017

  Şirketimizin 650.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 193.500.000,-TL tutarındaki sermayesinin artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz tarafından 08.06.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına istinaden, ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın mevcut pay sahiplerimize SPK Kurul karar tarihi olan 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edileceğini ve buna ilişkin olarak sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 12.06.2017-13.06.2017 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle sermaye artırımına katılma talebinde bulunabileceklerini duyurmuştuk.

  Duyurumuz akabinde yeni pay alma hakkı kullanma süresi (12.06.2017-13.06.2017) içerisinde toplam 32.388.409,93,-TL nominal değerli yeni pay alma hakkı pay sahiplerimiz tarafından kullanılmış olup kullanılmayan toplam nominal değeri 67.611.590,07,-TL tutarlı paylar ise iptal edilmiştir.

  Ayrıca, ihraç edilen paylardan F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecek 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın F.A.B. Partners LP'ye Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda tahsisi işlemi de bugün (14.06.2017) tamamlanmıştır.

  Yukarıda belirtilen işlemler sonrasında, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 325.888.409,93,-TL'ye ulaşmıştır.

  Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı maddesinin yeni çıkarılmış sermayemize uygun şekilde tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.

 • Liman halka arzı ek satış ve sonuç bildirimi 12 Haziran 2017

  Liman yatırımlarımızı bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc'nin Londra Borsası'nda halka arzı ile ilgili olarak 7,40 İngiliz Sterlini üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılmıştır. Netice itibarı ile Global Ports Holding Plc'nin halka arzında Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden mevzubahis ek satış opsiyonu hisseleri de dahil olmak üzere toplam 10.967.352 adet hisse satılmış olup, Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin %60,6 oranında hissesine sahip olmaya devam etmektedir.

 • Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucunda alınan İhraç Belgesi ve sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin belirlenmesi 09 Haziran 2017
  Özet Bilgi
  Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucunda alınan İhraç Belgesi ve sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin belirlenmesi
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Evet
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  İlgili Şirketler
  GLYHO
  Düzeltme Nedeni
  Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") sermaye artırım amacıyla yapmış olduğumuz başvurumuz, Kurul tarafından çeşitli revizyonlarla olumlu karşılanmış olup, söz konusu başvurumuz kapsamında Kurul, F.A.B. Partners LP'ye tahsisli olarak yapılacak satıştan önce, 14.04.2017 tarihinde GLYHO hissesine sahip olan pay sahiplerine, belirlenen satış fiyatı üzerinden iki iş günü süreyle sermaye artırımına katılma hakkı verilmesine karar vermiş olduğundan sermaye artırımı tutarı 200.000.000,-TL olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  14.03.2017
  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
  650.000.000
  Mevcut Sermaye (TL)
  193.500.000
  Ulaşılacak Sermaye (TL)
  393.500.000
  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
  Pay Grup Bilgileri
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  Verilecek Menkul Kıymet
  Nevi
  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  0,2
   
   
   
   
   
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  193.474.999,8
  200.000.000
  103,37252
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  Nâma
   
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  10.000
   
   
   
   
   
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  15.000
   
   
   
   
   
   
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
  TOPLAM
  193.500.000
  200.000.000,000
  103,35917
   
  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
  Ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım talepte bulunan mevcut pay sahiplerimize 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edilecek olup talepte bulunan mevcut pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmalarını takiben bu defa ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım ise F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecektir.
  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin mevcut sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalacak şekilde artırılmasına ve ihraç edilecek payların yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcıya tahsisine ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.04.2017 tarihli kararı ile ve mevcut pay sahiplerimize de yeni pay alma hakkı sağlanmasına ilişkin revizyonlarla olumlu karşılanmış ve söz konusu başvuruya ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2017 tarih ve 17/557 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

  Ayrıca, SPK'nın anılan kararı gereği mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını kullanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan Duyuru Metni ve Yeni Pay Alma Taahhütnamesi işbu Özel Durum Açıklamasının eki olarak yayınlanmaktadır.

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi

  12.06.2017

  Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

  13.06.2017

  Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

  Kaydi Pay

  Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama

  -

   

  Ekler:

  1) İhraç Belgesi

  2) Duyuru Metni (ve eki olan Yeni Pay Alma Taahhütnamesi)

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1
  EK: 2
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD21917 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı 17 Mayıs 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 17.08.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0554 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 600.199,20 TL'dir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı 17 Mayıs 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 17.08.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9308 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.759.421,60 TL'dir.

   

 • Şirketimizin liman yatırımlarının halka arzı hakkında 12 Mayıs 2017

  19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak: Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir. Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede, Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetleri, %89,16 hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak %89,16'sına sahip olacağı İngiltere'de kurulu olan Global Ports Holding Plc'nin altında toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin %10,84 hissesine sahip olan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding Plc'nin %10,84 hissesine sahip olmaktadır. Neticede arz anında Global Port Holding Plc'nin 55.000.000 hissesinin 49.038.000 adedi dolaylı olarak Global Yatırım Holding'e, 5.962.000 adedi ise EBRD'ye ait olmaktadır.

  Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin asgari %56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin %10,8'i İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2'si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.

    

  Menşei 

  İngiltere - %63

  ABD - %12

  Asya - %13

  BAE - %4

  Diğer - %9

  Yatırım prensibi

  Hisse fonu - %63,9

  Hedge fonu - %25,3

  Bireysel - %10,8

   

  Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc'nin İngiltere'de kurulu olması sebebi ile Türkiye'de arz edilmemiştir, Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmamıştır.

 • Şirketimizin liman yatırımlarının halka arzı hakkında 05 Mayıs 2017

  19 Nisan 2017 tarihli açıklamamızda liman yatırımlarımızın Londra Borsası'nda halka arzına karar verildiğini, halka arz büyüklüğünün roadshow'da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu'nun onayına vabeste olacağını duyurmuştuk. Arz ile ilgili roadshow başlamıştır ve 11 Mayıs 2017 tarihinde sona ermesi ve arz sonuçlarının 12 Mayıs 2017 civarında açıklanması beklenmektedir. Arzın büyüklüğü ve sürecin tamamlanması, roadshow'da gelecek olan talebe, arzda görev alan yatırım bankalarının ve İngiliz sermaye piyasası kurulu UKLA'nın nihai onayına, ve Şirketimizin nihai yönetim kurulu onayına bağlıdır. Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilecek olan şirket, Global Ports Holding Plc, İngiltere'de kuruludur ve Türkiye'de arz edilmeyecektir. Bu sebeple Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamıştır ve yapılmayacaktır, arz ile ilgili Türkiye'de hiçbir doküman yayınlanmamıştır ve yayınlanmayacaktır.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. 

 • Genel Kurul Tescil Bildirimi 02 Mayıs 2017

  Şirketimizin 28.04.2017 tarihinde yapılan "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşme'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

 • Şirketimizin liman yatırımlarının halka arzı hakkında 19 Nisan 2017

  20.02.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile bağlantılı olarak, Şirketimizin liman yatırımlarının, Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup, halka arz büyüklüğünün 2 Mayıs 2017'de başlayacak olan roadshow'da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu'nun onayına vabeste olarak yaklaşık 250.000.000,-ABD Doları tutarında olmasına ve halka arzın Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasına ilişkin niyet beyanımızı (Intention to Float, ITF) işbu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyururuz.

  Hedeflenen halka arz ile ilgili olarak Global Koordinatörler olarak Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited ve Goldman Sachs International (Joint Global Coordinators), ayrıca Yatırım Bankaları olarak bu bankalar ile birlikte VTB Capital plc (hep birlikte "Joint Bookrunners") ve Lider Yönetici olarak Shore Capital (Lead Manager)'dan oluşan bankalar konsorsiyumu görevlendirilmiştir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD71813 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı 13 Nisan 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.07.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0018 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.000.900 TL'dir.

 • VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Çerçevesinde Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu 11 Nisan 2017

  Şirketimizin sermaye artırımı başvurusuna ilişkin 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzca onaylanan Fon Kullanım Raporu ilgili Yönetim Kurulu kararının eki olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 • Şirketimizin "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında 04 Nisan 2017
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi
  Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
  01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
  31.12.2016
  Karar Tarihi
  04.04.2017
  Genel Kurul Tarihi
  28.04.2017
  Genel Kurul Saati
  14:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
  27.04.2017
  Ülke
  Türkiye
  Şehir
  İSTANBUL
  İlçe
  BEYOĞLU
  Adres
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy,Beyoğlu,İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
  2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
  5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
  6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
  7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
  8 - 2016 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
  9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesine
  10 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
  11 - 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
  12 - 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
  13 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması
  14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
  15 - Dilekler ve Kapanış
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Yoktur
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1
  İlan_28.04.2017.pdf - İlan Metni
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2017 Cuma günü saat 14.00'te Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.
 • Şirketimiz Ana Sözleşmesi?nin 8. Maddesinin Tadili Hakkında 04 Nisan 2017

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Anasözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Anasözleşme tadil metni ektedir.

 • Özet Bilgi Şirketimizin "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında 04 Nisan 2017
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi
  Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
  01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
  31.12.2016
  Karar Tarihi
  04.04.2017
  Genel Kurul Tarihi
  28.04.2017
  Genel Kurul Saati
  14:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
  27.04.2017
  Ülke
  Türkiye
  Şehir
  İSTANBUL
  İlçe
  BEYOĞLU
  Adres
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy,Beyoğlu,İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
  2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
  5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
  6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
  7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
  8 - 2016 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
  9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesine
  10 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
  11 - 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
  12 - 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
  13 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması
  14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
  15 - Dilekler ve Kapanış
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Yoktur
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1
  İlan_28.04.2017.pdf - İlan Metni
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2017 Cuma günü saat 14.00'te Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.
 • Ihraç Belgesi Hakkında 03 Nisan 2017

  Şirketimizin 09.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 15/464 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 250.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilkmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

  İhraç Belgesi 

  İhraç Başvuru Formu 

 • Sermaye Artırımına ilişkin SPK Başvurusu 30 Kasım -0001

  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 193.500.000,-TL'den mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 293.500.000,- TL'ye artırılması ve artırılan 100.000.000,-TL nominal değerli payların tahsisli satışına ilişkin olarak bugün (23.03.2017 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

 • Rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı 14 Mart 2017
  Özet Bilgi
  Rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  İlgili Şirketler
  GLYHO
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  14.03.2017
  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
  650.000.000
  Mevcut Sermaye (TL)
  193.500.000
  Ulaşılacak Sermaye (TL)
  293.500.000
  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
  Pay Grup Bilgileri
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  Verilecek Menkul Kıymet
  Nevi
  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  0,2
   
   
   
   
   
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  193.474.999,8
  100.000.000
  51,68626
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  Nâma
   
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  10.000
   
   
   
   
   
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  15.000
   
   
   
   
   
   
  Mevcut Sermaye (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
  TOPLAM
  193.500.000
  100.000.000,000
  51,67958
   
  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
  F.A.B Partners LP
  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 193.500.000,-TL'ndan 293.500.000,-TL'na artırılmasına, mevcut ortaklarımızın artırılan kısma ilişkin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan sermayeyi temsil eden beheri 1,-Kr. olan 10.000.000.000 adet hissenin (toplam nominal değeri 100.000.000,-TL) beheri 2,45 Kr. olmak üzere toplam 245.000.000,-TL satış bedeli ile yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcı F.A.B. Partners LP'ye tahsisli olarak satılmasına, bu konuda gerekli iznin temin edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 • Bağlı Ortak Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 31.12.2016 dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi raporu 10 Mart 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %89.16 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 31.12.2016 dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi raporu

  http://www.globalportsholding.com/pdf/Consolidated-Financial-Statements-YE-2016.pdf adresindeki şirket web sitesinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

 • Hisse Satış İhalesi 01 Mart 2017

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca sair amme borçlularından haczedilen, Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote edilmemiş 195.078,153 adet Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca bugün (01.03.2017) yapılan açık artırma yoluyla satış ihalesine Şirketimiz katılarak söz konusu hisseleri 28.02.2017 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kapanış fiyatı üzerinden satın almıştır. Satın alınan hisselerin Şirketimizin toplam sermayesine oranı %0,01’dir.

  Kamuoyuna duyurulur.

 • Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 22 Şubat 2017

  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2017 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000,-TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 6 (altı) ay ile 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD21917 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranı 15 Şubat 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 18.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0271 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 596.010,80 TL'dir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDK1710 ISIN kodlu bononun 2. kupon faiz oranı 15 Şubat 2017
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 18.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9024 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.739.484,80 TL'dir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 8. kupon faiz oranı 30 Ocak 2017

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 02.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9032 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.293.520 TL'dir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD71813 ISIN kodlu tahvilinin 4. kupon faiz oranı 12 Ocak 2017
   
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.04.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9826 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.991.300 TL'dir.
 • Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi 02 Ocak 2017

  Şirketimizin 26.12.2016 tarihinde yapılan kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış olup, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş bulunmaktadır. Kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fıyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacaktır.

  Şirketimizin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında Şirketimizin, %100 bağlı ortaklığı Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu tüm hisseleri de kısmi bölünme sonucunda kurulan %100 bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne 30.12.2016 tarihi itibariyle devredilmiştir.

  Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.


 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDA1717 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı 26 Aralık 2016

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 28.03.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,6471 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.458.840 TL'dir.

   

   

 • Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu 29 Kasım 2016
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
  Karar Tarihi 18.11.2016
  Genel Kurul Tarihi 26.12.2016
  Genel Kurul Saati 14:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.12.2016
  Ülke Türkiye
  Şehir İSTANBUL
  İlçe BEYOĞLU
  Adres Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
  2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
  4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
  5 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
  6 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
  7 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi
  8 - Şirketimizin gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
  9 - Dilek ve görüşler.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Bölünme
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 İlan_26 12 2016.pdf - İlan Metni
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14:00'te ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, genel kurul çağrısına ilişkin duyuru ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 25 Kasım 2016

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yükseltilerek 8,99 olarak belirlenmiştir. 

  Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,99'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Ana Başlıklar                                                    Not

  Pay Sahipleri                                                     91,11

  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık                    91,18

  Menfaat Sahipleri                                           90,93

  Yönetim Kurulu                                               87,74

  Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr  internet adresinde yayınlanmakta ve işbu duyurumuzun ekinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

                            

   

 • Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme-Belge Paylaşımı 24 Kasım 2016

  29.06.2016, 01.07.2016, 03.11.2016 ve 17.11.2016 tarihli özel durum açıklamalarıyla bildirilmiş olan kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak SPK onayı sonrası; Onaylı Duyuru Metni ve ekleri ile Kısmi Bölünme Planı, Kısmi Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Raporlar ve Bağımsız Denetim Raporları ve Tahmini Açılış Bilançosu Şirketimizin www.globalyatirim.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyurular_26.10.2016"da ve şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

 • Italya Limanları Hisse Alımı Hakkında 22 Kasım 2016

  29.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı aracılığıyla, İtalya'da bulunan Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %51 hissesini ve Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %21 hissesini devraldığını kamuoyuna bildirmiştik.

  Global Liman, yukarıda bahsi geçen, %100'üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla, Cagliari Yolcu Limanı ve Catania Yolcu Limanını işleten şirketler ve ayrıca Portovenere'de kruvaziyer yolcu gemisi yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren şirkete ait hisseleri dolaylı olarak devraldığını bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

  Bu hisse devir işlemleri sonucunda, Global Liman,

  •           Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %70.89 hissesine,

  •           Catania Yolcu Limanını işleten Catania Cruise Terminal S.r.l.'nin %62.20 hissesine,

  •           Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %53.67 hissesine,

  •           Portovenere'de hizmet sağlayan La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l'nin %28.5 hissesine,

  Sahiptir.

 • Kısmi Bölünme- SPK Onayı ÖDAF 17 Kasım 2016
   
  Özet Bilgi Kısmi Bölünme- SPK Onayı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
   
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2016
  Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
  Para Birimi TRY
  Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016
  Mevcut Sermaye (TL) 193.500.000
  Ulaşılacak Sermaye (TL) 193.500.000
  Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2              
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 193.474.999,8              
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000              
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000              
   
   
   
  Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.07.2016
  Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
  Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 17.11.2016
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ile 179'uncu maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, bünyesinde bulunan gayrimenkullerinin yeni kurulacak Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek "Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nde Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ uyarınca hazırlanan duyuru metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2016 tarih ve 29833736-110.06-E.12207 sayılı kararı ile onay verilmiştir.
 • Kısmi Bölünmeye İlişkin ÖDAF 03 Kasım 2016
  Şirketimizin, 29.06.2016 tarihli 905 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile alınan Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu 26.10.2016 tarihinde hazırlanmış olup ayrıca aynı kapsamda hazırlanan Kısmi Bölünme Planı yine aynı tarihte (26.10.2016) imzalanmıştır.
   
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD71813 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı ÖDAF 13 Ekim 2016

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 13.01.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4464 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.723.200 TL'dir.

 • Livorno Kruvaziyer Limanı Hakkında 11 Ekim 2016

  08.01.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Creuers Del Port de Barcelona S.A.'nın ("Creuers") ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya'nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili "Feribot terminali, yolcu desteği ve diğer doğrudan ve/veya dolaylı hizmetlerin yönetimi ile birlikte ilgili kamu alanlarının imtiyazına ilişkin olarak Porto di Livorno 2000 S.r.l.'nin büyük hissedarının seçilmesi İhalesine" ("İhale") yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve İhaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu bildirmiştik.

  Creuers, bu İhaleye katılmak amacıyla kurulan ve %80 oranında üyesi olduğu konsorsiyum üzerinden İhaleye bağlayıcı bir teklif verdiğini bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilinin 10. kupon faiz oranı 22 Ağustos 2016
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
  Türü
  Özel Sektör Tahvili
  Vadesi
  22.11.2016
  Vade (Gün Sayısı)
  910
  ISIN Kodu
  TRSGLMDK1616
  Kupon Sayısı
  10
  Döviz Cinsi
  TRY
   
  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
  Kupon Sıra No
  Ödeme Tarihi
  Kayıt Tarihi *
  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
  Faiz Oranı (%)
  Ödeme Tutarı
  Döviz Kuru
  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
  1
  26.08.2014
  25.08.2014
  26.08.2014
  3,2797
  2.787.745
   
  Evet
  2
  25.11.2014
  24.11.2014
  25.11.2014
  3,3521
  2.849.285
   
  Evet
  3
  24.02.2015
  23.02.2015
  24.02.2015
  3,0545
  2.596.325
   
  Evet
  4
  26.05.2015
  25.05.2015
  26.05.2015
  3,0922
  2.628.370
   
  Evet
  5
  25.08.2015
  24.08.2015
  25.08.2015
  3,4345
  2.919.325
   
  Evet
  6
  24.11.2015
  23.11.2015
  24.11.2015
  3,7895
  3.221.074,98
   
  Evet
  7
  23.02.2016
  22.02.2016
  23.02.2016
  3,6024
  3.062.039,99
   
  Evet
  8
  24.05.2016
  23.05.2016
  24.05.2016
  3,7971
  3.227.534,97
   
  Evet
  9
  23.08.2016
  22.08.2016
  23.08.2016
  3,4771
  2.955.535
   
   
  10
  22.11.2016
  21.11.2016
  22.11.2016
  3,3078
  2.811.630
   
   
  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
  22.11.2016
  21.11.2016
  22.11.2016
   
  85.000.000
   
   

   

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 22.11.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3078 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.811.630 TL'dir.

 • Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. 15 Ağustos 2016
  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 15.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
 • Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 09 Ağustos 2016
  Özet Bilgi
  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  16.05.2016
  Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
  23.06.2016
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
  Görüşüldü
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
  Peşin
  Para Birimi
  TRY
  Pay Biçiminde Ödeme
  Ödenmeyecek
  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen 
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen 
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin
   
  10.08.2016
  12.08.2016
  11.08.2016
  (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
  (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
  (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
  (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  0
  0
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  0
  0
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  0
  0
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  0
  0
   
  Ek Açıklamalar

  Şirketimizin 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, 15 Ağustos 2016 tarihine kadar dağıtılması onaylanan nakit birinci temettü 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü dağıtılacaktır.

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1
  GYHOL KAR PAYI DAGITIMI 2015.pdf (1).pdf

   

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 6. kupon faiz oranı 01 Ağustos 2016
  Özet Bilgi
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 6. kupon faiz oranı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
   
  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
  Para Birimi
  TRY
  İhraç Tavanı Kıymet Türü
  Borçlanma Aracı
  Satış Türü
  Nitelikli Yatırımcıya Satış
  Yurt İçi / Yurt Dışı
  Yurt İçi
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
  Türü
  Özel Sektör Tahvili
  Vadesi
  02.05.2017
  Vade (Gün Sayısı)
  728
  Kupon Sayısı
  8
  Döviz Cinsi
  TRY
   

  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

  Kupon Sıra No
  Ödeme Tarihi
  Kayıt Tarihi *
  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
  Faiz Oranı (%)
  Ödeme Tutarı
  Döviz Kuru
  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
  1
  04.08.2015
  03.08.2015
  04.08.2015
  3,5905
  3.949.550
   
  Evet
  2
  03.11.2015
  01.11.2015
  02.11.2015
  3,5913
  3.950.430
   
  Evet
  3
  02.02.2016
  01.02.2016
  02.02.2016
  3,5998
  3.959.780
   
  Evet
  4
  03.05.2016
  02.05.2016
  03.05.2016
  3,838
  4.221.800
   
  Evet
  5
  02.08.2016
  01.08.2016
  02.08.2016
  3,4059
  3.746.490
   
   
  6
  01.11.2016
  31.10.2016
  01.11.2016
  3,4113
  3.752.430
   
   
  7
  31.01.2017
  30.01.2017
  31.01.2017
   
   
   
   
  8
  02.05.2017
  28.04.2017
  02.05.2017
   
   
   
   
  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
  02.05.2017
  28.04.2017
  02.05.2017
   
  110.000.000
   
   

  * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

  Ek Açıklamalar

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 01.11.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4113 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.752.430 TL'dir.

   
 • Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi Ve Diğer Liman Alımları Hakkında 19 Temmuz 2016

  Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.l.'nin ("APVS") hisselerinin %65,98'inin satışına ilişkin ihaleye ("İhale") ilişkin olarak;

   
  10.05.2016 tarihli özel durum açıklamamızda; 
  - APVS'in diğer ortağı Venetto Sviluppo ("VS") tarafından, bu işleme yönelik ön alım hakkının kullanıldığını ve bu şekilde sahibi olacağı APVS hisselerinin %48'inin, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd. ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.r.l.'ye ("VI") satışı için bir ön anlaşma imzalandığını,
   
  01.07.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda ise;
  - VTP hisselerinin %22,18'ine sahip Finpax S.r.l.'nin ("Finpax") sermayesinin %85,85'ini temsil eden hisselerinin Finpax'ın hissedarları tarafından, VI'ya devir işlemlerinin tamamlandığını ve devir sonucunda Global Liman'ın üyesi olduğu Konsorsiyumun, VTP'nin hisselerinin %22,18'ine sahip olan Finpax'ın hakim hissedarı haline geldiğini, 
   
  bildirmiştik. 
   
  10.05.2016 tarihli özel durum açıklamamızla bağlantılı olarak Global Liman, VS'nin APVS hisselerinin satışına ilişkin ön alım sürecini tamamlamasının ardından sahip olduğu APVS hisselerinin 48%'inin, VS tarafından VI'ya devir işlemlerinin tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir. 
   
  Bu devir sonucunda, Global Liman'ın üyesi olduğu Konsorsiyum, daha önce devraldığı Finpax hisseleri ile beraber, VTP'nin dolaylı şekilde %44,48'ine sahip hale gelmiştir. Konsorsiyumun dört eşit üyesinden Global Liman'ın VTP'deki hisseleri devralma işlemine ilişkin toplam satın alma bedeli 7.665.760,47 Euro'dur. Şirketimizin ve Global Liman'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, VTP'nin Yönetim Kurulu'nda da yer alacaktır.
   
  Ayrıca, APVS'in %51 hissedarı olan VS'nin elindeki hisseleri kısmen ve tamamen (%51'e kadar) VI'ya satma konusunda bir opsiyonu bulunmakta olup bu opsiyon, 15 Mayıs 2017 ve 15 Kasım 2018 tarihleri arasında kullanılabilir hale gelecektir.  VS'nin opsiyonun tamamını kullanması halinde, VI APVS'nin %99 ve dolayısıyla VTP'nin %71,51'ine sahip olacaktır. Söz konusu opsiyonun kullanılmasına ilişkin VS'den herhangi bir bildirim alındığı takdirde, bu durum kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
   
  Bu opsiyonla ilgili olarak, Konsorsiyumun diğer üyeleri gibi, Global Liman da 4.873.715,52,- Euro tutarında bir Banka Teminat Mektubu vermiştir. 
   
  Venedik Limanına ilişkin satın alma sürecinin dışında, Global Liman İtalya'da bulunan Brindisi, Cagliari, Catania ve Ravenna Yolcu Limanlarını işleten şirketlerden hisse alımına ilişkin görüşmelere başladığını Şirketimize bildirmiştir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD71813 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranı 14 Temmuz 2016
  İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
  Para Birimi
  TRY
  Tutar
  50.000.000
  İhraç Tavanı Kıymet Türü
  Borçlanma Aracı
  Satış Türü
  Nitelikli Yatırımcıya Satış
  Yurt İçi / Yurt Dışı
  Yurt İçi
  İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
  Türü
  Özel Sektör Tahvili
  Vadesi
  13.07.2018
  Vade (Gün Sayısı)
  819
  ISIN Kodu
  TRSGLMD71813
  Kupon Sayısı
  9
  Döviz Cinsi
  TRY

   

  Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
  Kupon Sıra No
  Ödeme Tarihi
  Kayıt Tarihi *
  Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
  Faiz Oranı (%)
  Ödeme Tutarı
  Döviz Kuru
  Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
  1
  15.07.2016
  14.07.2016
  15.07.2016
  3,609
  1.804.500
   
  Seçim Yapınız
  2
  14.10.2016
  13.10.2016
  14.10.2016
  3,3895
  1.694.750
   
   
  3
  13.01.2017
  12.01.2017
  13.01.2017
   
   
   
   
  4
  14.04.2017
  13.04.2017
  14.04.2017
   
   
   
   
  5
  14.07.2017
  13.07.2017
  14.07.2017
   
   
   
   
  6
  13.10.2017
  12.10.2017
  13.10.2017
   
   
   
   
  7
  12.01.2018
  11.01.2018
  12.01.2018
   
   
   
   
  8
  13.04.2018
  12.04.2018
  13.04.2018
   
   
   
   
  9
  13.07.2018
  12.07.2018
  13.07.2018
   
   
   
   
  Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
  13.07.2018
  12.07.2018
  13.07.2018
   
   
   
   
  * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
  Ek Açıklamalar
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.10.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3895 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.694.750 TL'dir.
 • Kısmi Bölünmeye ilişkin SPK Başvurusu 01 Temmuz 2016

  Şirketimizin SPK'ya yapmış olduğu kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme konulu başvurusu kısmi bölünmeye konu olacak bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2016 tarihli mali tablolarının SPK'ya sunulması akabinde sonuçlandırılacaktır.

 • 2015 yılı Olağan Genel Kurul Tescili 01 Temmuz 2016

  Şirketimizin 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

 • Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi Hakkında 01 Temmuz 2016

  10.05.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; 

  - Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.l.'nin ("APVS") hisselerinin %65,98'inin satışına ilişkin ihaleye Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd. ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") tarafından tek teklifin verildiğini, 

  - ancak APVS'nin diğer ortağı Venetto Sviluppo ("VS") tarafından bu işleme yönelik ön alım hakkının kullanıldığını, 

  - bununla birlikte VS'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48'inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.r.l.'ye ("VI") satışı için bir ön anlaşma imzalandığını ve 

  - sürecin halen devam ettiğini 

  bildirmiştik. 

  Bu defa yukarıdaki işlemden ayrı bir işlem olarak; VTP'nin hisselerinin %22,18'ine sahip Finpax S.r.l.'nin ("Finpax") sermayesinin %85,85'ini temsil eden hisselerinin Finpax'ın hissedarları tarafından VI'ya devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bu devir sonucunda Global Liman'ın üyesi olduğu Konsorsiyum, VTP'nin hisselerinin %22,18'ine sahip olan Finpax'ın hakim hissedarı haline gelmiş olup diğer satın alma süreci hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme SPK başvurusu 01 Temmuz 2016

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, 29.06.2016 tarihli 905 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile alınan Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemelerine ve onaylarına 01.07.2016 tarihi itibariyle sunulmuştur.

   
 • Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin yönetim kurulu kararı 29 Haziran 2016

  Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından son yıllarda gayrimenkul sektöründeki hızlı gelişim gözlemlenmiş olup, bu çerçevede,

  1. Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna;

  2. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna;

  3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı karar altında belirtilen tespitlerle ilgili aksiyonların alınmasını teminen, Şirketimizin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinde, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,

  4. Kısmi Bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,

  5. Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,

  6. TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, duyuru metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,

  7. Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,

  8. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına, işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

  9. Şirketimizin dolaylı olarak sahip olduğu diğer gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin maliki olan şirketlerin hisselerinin (örneğin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.) bu yeni şirkete devredilmesinin bilahare değerlendirilmesine

  oybirliğiyle karar verilmiş olup kısmi bölünmeye ilişkin başvurumuz en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulacaktır.

  Saygılarımızla,

  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDA1717 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı 28 Haziran 2016
  Düzeltme Nedeni
  27.06.2016 tarihinde TRSGLMDA1717 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı ile ilgili yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı tablosu kullanılmış olup, açıklama içeriğinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

   

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL'dir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDA1717 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı 27 Haziran 2016

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL'dir.

 • Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Haziran 2016
  Özet Bilgi
  Kar Dağıtımı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  16.05.2016
  Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
  23.06.2016
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
  Görüşüldü
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
  Peşin
  Para Birimi
  TRY
  Pay Biçiminde Ödeme
  Ödenmeyecek
  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  Peşin
  0,0517
  5,17
  0,0439
  4,39
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
  0
  0
  C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
  0
  0
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
  0
  0
  E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
  0
  0
   
  Ek Açıklamalar
  Bugün yapılan Genel Kurula ait özel durum açıklamasının ekinde yer verilen Kar Dağıtım Tablosunun formatında değişiklik yapılmış olup, dağıtılacak kar payı tutarı ve hesaplamalarda bir değişiklik yoktur.
  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1
  GYHOL KAR PAYI DAGITIMI 2015.pdf (1).pdf

   

 • Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Haziran 2016
  Özet Bilgi
  2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Evet
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Düzeltme Nedeni
  Bugün yapılan Genel Kurula ait özel durum açıklamasının ekinde yer verilen Kar Dağıtım Tablosunun formatında değişiklik yapılmış olup, dağıtılacak kar payı tutarı ve hesaplamalarda bir değişiklik yoktur.
   
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi
  Olağanüstü Genel Kurul
  Karar Tarihi
  16.05.2016
  Genel Kurul Tarihi
  23.06.2016
  Genel Kurul Saati
  14:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
  22.06.2016
  Ülke
  Türkiye
  Şehir
  İSTANBUL
  İlçe
  BEYOĞLU
  Adres
  Rıhtım Cad. N 51 Karaköy
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
  2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
  4 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
  5 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; kar dağıtımı hakkında karar alınması
  6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
  7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
  8 - 2015 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
  9 - 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
  10 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
  11 - 2015 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
  12 - 2015 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
  13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
  14 - Dilekler ve Kapanış
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Sonuçları
  Genel Kurul Yapıldı mı?
  Evet
  Genel Kurul Sonuçları

  2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

  Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
  Kar Payı Dağıtım
  Görüşüldü
  Genel Kurul Sonuç Dökümanları
  EK: 1
  Olagan Genel Kurul 230616 Tutanak-GYH-Web.pdf - Tutanak
  EK: 2
  Olagan Genel Kurul 230616 Hazirun-GYH_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
  EK: 3
  GYHOL KAR PAYI DAGITIMI 2015.pdf (1).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

   

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilinin 9. kupon faiz oranı 23 Mayıs 2016
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 23.08.2016
  Kupon Faiz Oranı : %3,4771
  Kupon Ödeme Tutarı : 2.955.535 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 9. kupon


  EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 23.08.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4771 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.955.535 TL'dir.

 • 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2016
  Karar Tarihi 16.05.2016
  Genel Kurul Türü Olağan
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
  Tarihi ve Saati 23.06.2016 14:00
  Adresi Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL
  Gündem Gündem maddeleri ekteki ilan metninde yer almaktadır. 
  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır    Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0516800 0,04393
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0516800 0,04393
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0516800 0,04393
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0516800 0,04393  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000     EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimizin "2015 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.06.2016 günü saat 14.00'te Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.

 • 2015 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında 16 Mayıs 2016
     
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2016     
  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0516800 0,0439280
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0516800 0,0439280
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0516800 0,0439280
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0516800 0,0439280  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000     EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolara göre; Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 1,-TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,051680 TL, net 0,043928 TL ortaklara brüt birinci temettü olarak 15 Ağustos 2016 tarihine kadar dağıtımına ilişkin teklifin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
  2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

 • Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi 10 Mayıs 2016

  31 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda, Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.L.'nin ("APVS") hisselerinin %65.98'inin satışına ilişkin ihaleye tek teklifin Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") tarafından verildiğini ve İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için, APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo'nun ("VS") öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerektiğini bildirmiştik. 

  VS, APVS'nin satışa konu olan %65.98 hissesinin tamamı için ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini İhale Makamına iletmiştir. VS'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48'inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.R.L'ye ("VI") satışı için bir ön anlaşma imzalanmış olup, Global Liman bu vesileyle VS'nin %48 hisseyi VI'ye satarak devretmek niyetinde olduğunu Şirketimize dolaylı olarak bildirmiştir. Sözkonusu hisselerin VI'ye satışı, VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmeleri halinde gerçekleşecektir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı 02 Mayıs 2016
       
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD51716
  Kupon Ödeme Tarihi : 02.08.2016
  Kupon Faiz Oranı : % 3,4059
  Kupon Ödeme Tutarı : 3.746.490 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5. kupon


  EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 02.08.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4059 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.746.490 TL'dir.

 • Borçlanma Aracı İhracı 15 Nisan 2016
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD71813
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Kuponlu, Değişken Faizli Tahvil
  Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış
  İhracın Nominal Tutarı : 50.000.000 TL
  Satılan Nominal Tutar : 50.000.000 TL
  İhraç Fiyatı : 100 TL
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 819 gün / 13.07.2018
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : 3 ayda bir kupon ödemeli, Anapara defaten vade sonunda
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : Değişken faiz: Yıllık gösterge DİBS + %5,25 ek faiz. 1. Kupon Dönemsel Faizi: %3,6090


  EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarihli ve 10/433 sayılı kararı ile 500.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında ilk ihraç 5 Mayıs 2015 tarihinde, ikinci ihraç 29 Aralık 2015 tarihinde ve üçüncü ihraç ise 15 Nisan 2016 tarihinde ve 50.000.000.-TL nominal tutarda tahvil ihraç edilmiştir.

  Takasbank tarafından, 819 gün vadeli kuponlu tahvilin ISIN kodu TRSGLMD71813 olarak belirlenmiştir.

 • Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi 31 Mart 2016
  24 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.L.'nin ("APVS") hisselerinin %65.98'inin satışına ilişkin ihaleye uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") üzerinden bağlayıcı bir teklif verdiğini bildirmiştik.  İhaleyi düzenleyen APV Investimenti S.p.A. tarafından ihale zarfları açılmış olup, ihaleye tek teklifin, Konsorsiyum tarafından verildiği açıklanmıştır.  İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo'nun öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerekmektedir. Bahsi geçen hakların kullanılmasıyla ilgili gelişmelerin kesinlik kazanmasının ve ihalenin tek teklifi veren Konsorsiyum lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağının önümüzdeki 60 ile 90 gün içinde kesinleşmesi beklenmektedir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDA1717 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranı 28 Mart 2016
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDA1717
  Kupon Ödeme Tarihi : 28.06.2016
  Kupon Faiz Oranı : % 3,5591
  Kupon Ödeme Tutarı : 1.423.640 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2. Kupon


  EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 28.06.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,5591 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.423.640 TL'dir.

 • Global Liman Kar Dağıtımı Hakkında 25 Mart 2016
  Şirketimizin %89,16 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş'nin 25.03.2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında 99.631.002,-TL tutarındaki dağıtılabilir karın tamamının en geç 31.03.2016'ya kadar hissedarlara dağıtılması karara bağlanmıştır.

 • Venedik Kruvaziyer Limanı İhalesi 24 Mart 2016
  Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş., Venedik Kruvaziyer Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin hisselerinin %53'üne sahip olan APV Investmenti S.p.A'nın hisselerinin %66,98'inin satışına ilişkin ihaleye, bu ihaleye katılmak amacıyla kurulan ve üyesi olduğu uluslararası bir konsorsiyum üzerinden bugün itibariyle bağlayıcı bir teklif verdiğini Şirketimize bildirmiştir.
  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilinin 8. kupon faiz oranı 22 Şubat 2016
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 24.05.2016
  Kupon Faiz Oranı : % 3,7971
  Kupon Ödeme Tutarı : 3.227.535 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 8. kupon

   

   EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 24.05.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,7971 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.227.535 TL'dir.

   

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 16 Şubat 2016

  16.10.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., Fransa'da yerleşik Bouygues Batıment International ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, Dubrovnik Liman Başkanlığı ile Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesini düzenleyen imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir "ön anlaşma" imzaladığını Şirketimize bildirmiştir.  

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 4. kupon faiz oranı 01 Şubat 2016
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD51716
  Kupon Ödeme Tarihi : 03.05.2016
  Kupon Faiz Oranı : % 3,8380
  Kupon Ödeme Tutarı : 4.221.800 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4.


   EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 03.05.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,8380 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.221.800 TL'dir.

 • TRSGLMD41618 ISIN'lı Tahvilimizin Otuzdördüncü, Otuzbeşinci ve Otuzaltıncı Kupon Faiz Oranları 18 Ocak 2016
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi : 16.02.2016 / 18.03.2016 / 18.04.2016
  Kupon Faiz Oranı : 1,1964% / 1,2792% / 1,2792%
  Kupon Ödeme Tutarı : 897.300 TL / 959.400TL / 959.400TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 34. / 35. / 36.

   

  EK AÇIKLAMALAR:

  29 Mart 2013 tarihinde ihraç ettiğimiz, 1.116 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvilimizin otuzdördüncü, otuzbeşinci ve otuzaltıncı kuponlarına ilişkin dönemsel faiz oranları belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu oranlar ve işaret ettikleri yıllık basit ve bileşik faiz oranları aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

 • Livorno Kruvaziyer Limanı ve diğer ihaleler hakkında gelişmeler 08 Ocak 2016
  Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Creuers Del Port de Barcelona S.A. ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya'nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili "Feribot terminali, yolcu desteği ve diğer doğrudan ve/veya dolaylı hizmetlerin yönetimi ile birlikte ilgili kamu alanlarının imtiyazına ilişkin olarak Porto di Livorno 2000 S.r.l.'nin büyük hissedarının seçilmesi İhalesine" ("İhale") yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve İhaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

  Bununla birlikte, bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş., bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladığını duyurduğu Riga Passenger Terminal LLC'nin kruvaziyer ve feribot yolcu hizmetleri operasyonlarının satın alınması projesi ile ön eleme turunu geçtiğini duyurduğu "Cabo Verde Cumhuriyeti Ana Limanlarının İşletilmesi, Bakımı ve Devri İmtiyazının Verilmesi İhalesine" devam etmeyeceğini de Şirketimize bildirmiştir. 

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.


 • Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması 30 Aralık 2015
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDA1717
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Kuponlu Tahvil
  Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış
  İhracın Nominal Tutarı : 40.000.000 TL
  Satılan Nominal Tutar : 40.000.000 TL
  İhraç Fiyatı : 100 TL
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 729 gün / 27.12.2017
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : 3 ayda bir kupon ödemeli, Anapara defaten vade sonunda
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : Değişken faiz - Yıllık gösterge DİBS + %4,50 ek faiz.1. Kupon Faizi: %3,7695 (91 Günlük Basit); %15,9993 (Yıllık Bileşik); %15,1194 (Yıllık Basit)

   

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarihli ve 10/433 sayılı kararı ile 500.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında ilk ihraç olarak, 5 Mayıs 2015 tarihinde 110.000.000.-TL nominal tutarda tahvil ihraç edilmiştir. İkinci ihraç olarak, 29 Aralık 2015 tarihinde 40.000.000.-TL nominal tutarda tahvil ihraç edilmiştir. 
  Takasbank tarafından, 729 gün vadeli kuponlu tahvilin ISIN kodu TRSGLMDA1717 olarak belirlenmiştir.
 • Kredi Derecelendirmesi 30 Aralık 2015

  Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri"nin konsolide yapısını ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" 'nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB (Trk)/ Stabil " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak teyit etmiştir.

 • Van AVM Açılışı 16 Aralık 2015

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sahibi olduğu Van Alışveriş Merkezi (Van AVM) 15.12.2015 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

  Kentin "yaşam merkezi" konseptli ilk alışveriş merkezi konumundaki Van AVM, 55 bin metrekare gibi geniş kullanım alanı ile kentin en büyük alışveriş merkezi olup bünyesindeki 90 mağaza, 10 salonlu sinema, yemek ve eğlence yerleri ile yalnızca Van iline değil, bölgeye ve komşu ülkelere de hitap etmektedir.  Van AVM'nin toplam kiralanabilir alanının %92'si kiralanmış durumda olup yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli proje, kentin en önemli istihdam kaynaklarından biri olarak da öne çıkmaktadır.

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında 26 Kasım 2015

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,79 olarak belirlenmiştir. 

  Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,79'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Ana Başlıklar                                         Not
  Pay Sahipleri                                        88,60
  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık             88,18
  Menfaat Sahipleri                                 88,90
  Yönetim Kurulu                                    86,85

  Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr   internet adresinde yayınlanmaktadır.

 • Valetta (Malta) Yolcu Limanı Hisselerinin Devralınması Hakkında 24 Kasım 2015
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %89,16 iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc ("VCP")'nin hisselerinin %10.14'ünü dolaylı olarak devraldığı; VCP hisselerinin dolaylı %12.32'lik kısmı ile dolaylı %33,14'lük kısmının satın alınmasıyla ilgili olarak da ön şartların tamamlanmasının beklendiği daha önce yapılan özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu.
  İştirakimiz Global Liman, VCP'nin sermayesinin yukarıda bahsi geçen dolaylı %12.32'lik kısmı ile dolaylı %33,14'lük kısmının satın alınmasıyla ilgili olarak da ön şartların tamamlandığını ve sözkonusu hisselerin devralındığını Şirketimize bildirmiştir. Buna göre, daha önce yapılan özel durum açıklamaları ile duyurulan %10.14'lük kısımla birlikte, tüm hisse devir işlemleri tamamlanmış olup, Global Liman bugün itibariyle VCP'nin sermayesinin %55,60'ını kontrol etmektedir. Global Liman, VCP'deki hissedarlık oranını arttırmak için geri kalan mevcut hissedarlar ile görüşmelere devam ettiğini, devralınması planlanan hisselere ilişkin sürecin bir süre daha devam edeceğini Şirketimize ayrıca bildirmiştir. İşleme ilişkin diğer bilgilerin şu aşamada kamuya açıklanması halinde bu açıklamanın VCP'nin diğer hissedarları ile yürütülmekte olan görüşmeleri sekteye uğratabileceği dikkate alınarak bu bilgiler hisse devir görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte kamu ile paylaşılacaktır.


 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilinin 7. kupon faiz oranı 23 Kasım 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 23.02.2016
  Kupon Faiz Oranı : % 3,6024
  Kupon Ödeme Tutarı : 3.062.040 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 7. Kupon ödemesi

   EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 23.02.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,6024 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.062.040 TL'dir.

 • EBRD'nin Global Liman'a ortak olmasına ilişkin devir işlemlerinin tamamlanması 12 Kasım 2015
  10.11.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), halihazırda 66.253.100,-TL olan sermayesinin 74.307.399,-TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen ve Global Liman'ın artırılmış sermayesinin %10,84'üne tekabül eden hisselerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("European Bank of Reconstruction and Development", "EBRD") adına tahsisi işlemi bugün itibariyle tamamlanmıştır.
  Tahsis işlemi sonucunda EBRD, 8.054.299,-TL'si Global Liman'ın arttırılan sermayesine iştirak payı, geri kalan bölümü ise emisyon primi olarak Global Liman'a 53.400.000,-Euro ödeyerek Global Liman'ın yeni sermayesinin %10,84'üne sahip hale gelmiştir. Global Liman'ın sermayesinin %89,16'sı Şirketimize aittir. Global Liman'ın Yönetim Kurulu'na EBRD tarafından aday gösterilen Thomas Josef Maier atanmıştır.


 • EBRD'nin Global Liman'a ortak olmasına ilişkin devir işlemlerine başlanması 10 Kasım 2015

  28.09.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") halihazırda 66.253.100,-TL olan sermayesinin 74.307.399,-TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek ve Global Liman'ın artırılmış sermayesinin %10,84'üne tekabül edecek hisselerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("European Bank of Reconstruction and Development", "EBRD") devri işlemine ilişkin resmi izinlerin tamamlandığını ve bugün itibariyle hisse devir işlemlerine başlandığını bildiririz. Hisse devir işlemlerinin, Global Liman'ın sermaye artırımına yönelik Genel Kurul, ticaret siciline tescil vb. bir dizi işlemi kapsaması nedeniyle yaklaşık iki gün sürmesi beklenmektedir.  

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı 02 Kasım 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD51716
  Kupon Ödeme Tarihi : 02.02.2016
  Kupon Faiz Oranı : %3,5998
  Kupon Ödeme Tutarı : 3.959.780 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3. Kupon ödemesi

  EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 02.02.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,5998 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.959.780 TL'dir.

 • 30 Eylül 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Tescili hakkında 27 Ekim 2015
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 30.09.2015 14:00
  Tescil Tarihi 23.10.2015

  EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimiz tarafından 26 Ekim 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan "30 Eylül 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Tescili hakkında" konulu bildirim, ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmaktadır. Şirketimizin 30 Eylül 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile Ana Sözleşme'nin 6. ve 10. maddelerinin tadilinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Ekim 2015 tarihinde tescil edilmiştir.


 • Olağan Genel Kurul Tescili ve GLYHO paylarının iptal/itfa edilmesi hakkında 26 Ekim 2015

  Şirketimizin 30.09.2015 tarihinde yapılan ve "2014 yılı faaliyet ve hesapları" ile "Ana Sözleşme'nin 6. ve 10. maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

  Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değerli 1.071.192.245 adet payın, sermaye azaltımı sürecinin son işlemi olarak iptal edilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne gerekli bildirimler yapılmıştır. İşbu iptal/itfa işlemi, 27.10.2015 tarihi itibarıyla (yarın) tarafımızdan Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) gerçekleştirilecektir.

  Sermaye azaltımı kapsamında yalnızca Şirketimizin hesabında bulunan 10.711.922,45 TL, nominal değerli 1.071.192.245 adet GLYHO hissesi iptal/itfa edilecek olup Şirketimizin diğer hissedarlarının sahip olduğu GLYHO hisselerinde herhangi bir iptal/itfa işlemi yapılmayacaktır.

  Bu iptal/itfa işlemi birlikte GLYHO hissesinin yarınki açılış fiyatının, Borsa mevzuatına uygun şekilde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yukarı yönlü düzeltme yapılarak ilan edilmesi beklenmektedir.

 • Valetta (Malta) Yolcu Limanı Hisselerinin Devralınması Hakkında 20 Ekim 2015

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc ("VCP")'nin hisselerinin %10,14'ünü dolaylı olarak devraldığı; buna ek olarak VCP'nin sırasıyla %30,79 ve %33,14'ünün satın alınmasıyla ilgili olarak da 01.09.2015 ve 22.09.2015 tarihlerinde bağlayıcı hisse alım satım sözleşmeleri imzaladığı; bahsi geçen üç işlemden VCP'nin sermayesinin %30,79'una isabet eden kısmının VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım hakkı kullanımına tabi olduğu özel durum açıklamaları kamuoyuna duyurulmuştu.

  İştirakimiz Global Liman, VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım hakkı kullanımı sürecinin tamamlandığını ve bu süreç sonunda satışa konu olan %30,79'luk hissenin (VCP'deki mevcut hissedarlıkları ve sözleşmeleri marifetiyle) %12,32'lik kısmını almaya hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir. Buna göre, Global Liman 22.09.2015 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan %33,14'luk kısımla birlikte, tüm hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip VCP'nin sermayesinin %55,60'ini kontrol edecektir.

  VCP'nin sermayesinin %33,14 ve %12,32'lik kısımları ile ilgili hisse devir işleminin sonuçlanması halen süreçleri devam eden yasal ve idari izinlerin tamamlanmasına tabidir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

   

 • Valetta (Malta) Yolcu Limanı Hisselerinin Devralınması Hakkında 19 Ekim 2015

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc ("VCP")'nin hisselerinin sırasıyla %30,79 ve %33,14'ünün satın alınmasıyla ilgili olarak 01 Eylül 2015 ve 22 Eylül 2015'te bağlayıcı hisse alım satım sözleşmeleri imzaladığı özel durum açıklamaları kamuoyuna duyurulmuştu.

  Global Liman, daha önce imzaladığı bu iki hisse alım satım sözleşmesi kapsamındaki ön şartların tamamlanmasına yönelik işlemleri devam ettirirken, bu defa VCP'nin hisselerinin %10,14'ünün dolaylı olarak sahibi olan Perquisite Port Investment (PPI) Ltd hisselerinin %100'ünün satın alınmasıyla ilgili olarak PPI'in hissedarıyla da bağlayıcı bir hisse alım satım sözleşmesi imzaladığını, eş zamanlı olarak sözkonusu hisselerin satın alımını da tamamlayarak VCP'nin dolaylı olarak %10,14'ünün hissedarı haline geldiğini Şirketimize bildirmiştir. PPI'dan devralınan hisseler, VCP'nin hisselerinin dolaylı olarak satın alınması sonucunu doğurduğu için, VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım haklarına tabi olmamıştır.

  Devam eden satın alma işlemleri nedeniyle işlemlerin ticari detayları tüm devir işlemleri tamamlandığında kamuoyuna açıklanacaktır.

  Bahsi geçen üç işlemden VCP'nin sermayesinin toplam %43,28'lik (%33,14'lük ikinci satın alım ve %10,14'lük son satın alım) kısmına tekabül eden hisseler VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım hakkına tabi olmayıp, %30,79'luk kısımla ilgili VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım hakkı kullanımına ilişkin kararları beklenmektedir. 

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 16 Ekim 2015
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ("DICPI") unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ("İhale") İhale'ye davet edilen tek şirket olduğunu, ihale teklifi dosyasını İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'na ("İhale Makamı") eksiksiz olarak sunduğunu 11.09.2015 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.   
  Global Liman, İhale Makamı'nın DICPI tarafından sunulan dosyayı inceleyerek İhale'yi DICPI'ya verdiğini ve DICPI'yı Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini Şirketimize bildirmiştir.
  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.
 • TRSGLMD41618 ISIN'lı Tahvilimizin Otuzbirinci, Otuzikinci ve Otuzüçüncü Kupon Faiz Oranları 14 Ekim 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi : 16-11-2015 / 16-12-2015 / 18-01-2016
  Kupon Faiz Oranı : %1,3039 / %1,2221/ 1,3447
  Kupon Ödeme Tutarı : 977.925TL / 916.575TL / 1.008.525TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 31./32./33.

  EK AÇIKLAMALAR:

  29 Mart 2013 tarihinde ihraç ettiğimiz, 1.116 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvilimizin otuzbirinci, otuzikinci ve otuzüçüncü kuponlarına ilişkin dönemsel faiz oranları belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu oranlar ve işaret ettikleri yıllık basit ve bileşik faiz oranları aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

 • Cabo Verde Ana Limanları İhalesi Hk. 01 Ekim 2015

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., "Cabo Verde Cumhuriyeti Ana Limanlarının İşletilmesi, Bakımı ve Devri (İDB) İmtiyazının Verilmesi İhalesi'ne ("İhale") yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve İhale'ye davet edilen şirketler arasında olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

 • GYH Sermaye Azaltımı Hakkında 01 Ekim 2015

  30 Eylül 2015’te gerçekleşen Global Yatırım Holding Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kendi sermayesinde sahip olduğu %14,36 oranındaki GLYHO hisselerinin Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ")'nde yer alan %10 eşiğini aşması sebebiyle, mevcut çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değerli payın sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesi kararını onayladı.

  Alınan sermaye azaltımı kararıyla, Şirket sermayesi, 204.211.922,45 TL'den 193.500.000 TL'ye indirilerek Şirketin kendi sermayesinde sahibi olduğu kalan hisselerin azaltım sonrası yeni sermayeye oranı TTK ve Tebliğ'deki eşikle uyumlu hale getirilerek %9,97'ye inecektir. Sermaye azaltımının fiilen gerçekleştirildiği tarihte hisse fiyatı BIST tarafından azalan pay adedini yansıtacak şekilde arttırıacaktır. Bu doğrultuda, sermaye azaltımı kararı, bugünkü piyasa değeri (30 Eylül 2015 kapanış fiyatı 1,80TL) gözönüne alınarak yapılan hesaplamaya göre Şirket hissedarlarına nakit veya hisse geri alim politikalari dogrultusunda yaklaşık %5,5 temettü getirisine eşdeğer bir geri dönüşü ifade etmektedir .

 • 30 Eylül 2015 tarihli Genel Kurul hakkında 30 Eylül 2015
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 30.09.2015 14:00
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Alınan Kararlar Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 6. ve 10. maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağına, 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Oğuz SATICI (bağımsız üye), Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE (bağımsız üye) ve Adnan NAS'ın 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 4. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına, 5. Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisselerin TTK ve Tebliğ'de yer alan %10 eşiğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesi; azaltımın Şirketimizin kendi sermayesinde sahip olduğu hisselerden yapılması; böylece Şirketimizin sadece kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK ve Tebliğ'de düzenlenen eşiklerin altına indirilmesi; ve bu kapsamda Şirketimizin diğer pay sahiplerinin hisse oranlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne; TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
  Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

     
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
     
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0000000 0,0000000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0000000 0,0000000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0000000 0,0000000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0000000 0,0000000
     
  Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
 • Global Liman'a EBRD'nin ortak olmasına ilişkin sözleşme imzalanması 28 Eylül 2015

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") halihazırda 66.253.100,-TL olan sermayesinin 74.307.399,-TL'ye arttırılması suretiyle ihraç edilecek ve Global Liman'ın arttırılmış sermayesinin %10,84'üne tekabül edecek hisselerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("European Bank of Reconstruction and Development", "EBRD") devredilmesini teminen Şirketimiz, Global Liman ve EBRD arasında Sermayenin Arttırılması Yoluyla Katılım Sözleşmesi ("Katılım Sözleşmesi") ve ek sözleşmeler (hep beraber "Sözleşmeler") imzalanmıştır.

  EBRD'nin Global Liman'a ödeyeceği sermaye tutarı, Global Liman'ın EBRD'nin yatırım yaptığı ülkelerde yapacağı yatırım ve büyüme planlarının hayata geçirilmesi amacıyla kullanılacaktır. EBRD, Global Liman'ın Yönetim Kurulu'na bir Yönetim Kurulu üyesi aday göstererek Global Liman'ın kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirmesine ve Türkiye'de ve yurtdışında daha rekabetçi olmasına fayda sağlayacaktır.

  Hisse devir işleminin sonuçlanması, Sözleşmelerde belirtilen gerekli izinlerin ve koşulların tamamlanmasına bağlı olup katılım bedeli ile katılım detayları hisse devir işlemlerinin tamamlandığı gün açıklanacaktır.

 • Valetta (Malta) Yolcu Limanı Hisselerinin Devralınması Hakkında 22 Eylül 2015

  Bilindiği üzere, Şirketimizin %100 iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("GLİ"), Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc ("VCP")'nin hisselerinin %30,79'unun satın alınmasıyla ilgili olarak 1 Eylül 2015'te bağlayıcı bir hisse alım satım sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiş ve Şirketimiz tarafından bu hususta bir özel durum açıklaması yapılmıştı.

  GLİ, bu defa, VCP'nin hisselerinin %33,14'ünün dolaylı olarak sahibi olan M. Demajo Port Ventures Ltd.'in ("MDPV") hisselerinin %100'ünün satın alınmasıyla ilgili olarak MDPV'nin hissedarlarıyla da bağlayıcı bir hisse alım satım sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Sözkonusu hisse devir işleminin sonuçlanması, gerekli yasal ve idari izinlerin tamamlanmasına bağlı olup, hisse devir bedeli varılan anlaşma gereği ilgili önşartların ve hisse devrinin tamamlanması sonrası açıklanacaktır. MDPV'den devralınacak hisseler, VCP'nin hisselerinin dolaylı olarak satın alınması sonucunu doğuracagi için, VCP'nin diğer hissedarlarının ön alım haklarına tabi olmayıp, GLİ bahsi geçen iki işlem sonucu, ilk işlemdeki ön alım haklarının kullanılmamasına bağlı olarak, doğrudan ve dolaylı şekilde VCP hisselerinin %63,95'ine kadarını kontrol etmeyi öngörmektedir.

 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlendirme 17 Eylül 2015

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Aslı Gülhan SU ATA Yatırımcı İlişkileri Bölümüne "Yönetici" olarak atanmış, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı Begüm DÖŞLÜOĞLU da söz konusu görevlerin icrası ile ilgili olarak "Görevli" olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Aslı Gülhan SU ATA ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da atanmıştır.

  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Görevlisi Aslı Gülhan SU ATA ve Begüm DÖŞLÜOĞLU Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadırlar.

  "Yönetici" Aslı Gülhan SU ATA ile "Görevli" Begüm DÖŞLÜOĞLU'nun iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

  Aslı Gülhan SU ATA, Direktör
  Yatırımcı İlişkileri, Global Yatırım Holding A.Ş.
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye
  Tel: +90 (212) 244 60 00 Faks: +90 (212) 244 61 61
  E-posta:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Website: www.globalyatirim.com.tr

  Begüm DÖŞLÜOĞLU, Kıdemli Uzman
  Yatırımcı İlişkileri, Global Yatırım Holding A.Ş.
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye
  Tel: +90 (212) 244 60 00 Faks: +90 (212) 244 61 61
  E-posta:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Website: www.globalyatirim.com.tr

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 11 Eylül 2015
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ("DICPI") unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ("İhale") ön-eleme prosedürünü geçtiğini ve İhale'ye davet edilen tek şirket olduğunu 02.02.2015 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.    
  Global Liman, DICPI'nın, bugün itibariyle ihale teklifi dosyasını İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'na ("İhale Makamı") eksiksiz olarak sunduğunu Şirketimiz'e bildirmiştir.
  İhale Makamı tarafından dosya içeriğinin incelenerek İhale'nin DICPI'ya verilmesi halinde DICPI ve İhale Makamı arasında Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başlanması beklenmektedir.
 • Kar Payı Dağıtımı yapılamayacağı kararı hakkında 07 Eylül 2015
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2015
  Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 30.09.2015
     
  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0000000 0,0000000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0000000 0,0000000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0000000 0,0000000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0000000 0,0000000
  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000

    EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 31.12.2014 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

 • 30 Eylül 2015 tarihinde yapılacak Genel Kurula çağrı 07 Eylül 2015
  Karar Tarihi 07.09.2015
  Genel Kurul Türü Olağan
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
  Tarihi ve Saati 30.09.2015 14:00
  Adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy İstanbul
  Gündem Ektedir.
  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

  EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Anasözleşmesi'nin 6. ve 10. maddelerinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2015 günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ve ekleri ektedir.


 • Ana Sözleşme Değişikliği 03 Eylül 2015
  Şirketimizin kendi sermayesinde halihazırda sahibi olduğu %14,69 oranındaki GLYHO hissesinin Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ")'nde yer alan %10 eşiğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değerli payın sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesi, Şirketimiz sermayesinin 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesi; böylece Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK ve Tebliğ'deki eşikle uyumlu hale getirilmesi ve Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu payın azaltım sonrası yeni çıkarılmış sermayeye oranının %9,97'ye indirilmesi; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi; ve TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi amacıyla uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış ve izin yazısı alınmıştır, akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de bugün itibariyle gerekli izin alınmıştır.
 • Valetta (Malta) Yolcu Limanı Hisselerinin Devralınması 01 Eylül 2015

  Şirketimizin 100% iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. (“GLİ”) , Malta’da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc (“VCP” veya “Şirket”)’nin hisselerinin yüzde 30.79’unun satın alınmasıyla ilgili olarak bugün (1 Eylül 2015) bağlayıcı bir hisse alım satım sözleşmesi (“Hisse Alım Satım Sözleşmesi”) imzaladığını şirketimize bildirmiştir. Hisse devir işleminin sonuçlanması, gerekli yasal ve idari izinlerin tamamlanması ve aynı zamanda Şirket’in diğer ortaklarının ön alım haklarını kullanmamaları önşartlarına bağlıdır. Hisse devir bedeli varılan anlaşma gereği ilgili önşartların tamamlanması sonrası açıklanacaktır.

  VCP, 2002 yılında, Malta Devleti’nin açtığı uluslararası ihaleyi kazanarak, Malta’nın Valletta kentinde bulunan Valletta Kruvaziyer Limanı ile bitişikte yer alan  48,000 m2’lik alana sahip bina ve arazilerin kullanım hakkını 65 yıllık bir imtiyaz sözleşmesiyle devralmış olup yolcu limanı işletmeciliği ve ticari alan kiralamalarının yanısıra sermayesinin %90’ına sahip olduğu Travel Shopping Ltd. vasıtasıyla gümrüklü ve gümrüksüz satış mağazası işletmeciliği de yapmaktadır. 2015 yılında 650,000 kruvaziyer yolcusuna hizmet vermeyi öngören VCP uzun vadede gerek toplam yolcu sayısını gerekse halen %20 seviyesinde olan home-porting (yolcu değişim limanı) yolcu oranını yükseltmeyi hedeflemektedir. 

 • Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması 17 Ağustos 2015
  Şirketimiz tarafından 14 Ağustos 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan "Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması" konulu bildirimde sehven 2014 olarak yeralan ilgili sözleşme tarihi 2015 olarak düzeltilmiş olup 14 Ağustos 2015 tarihli bildirimden başka bir farklılık içermemektedir.
  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 14.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
 • TRSGLMD41618 ISIN'lı Tahvilimizin 28. - 29. - 30. Kupon Faiz Oranları 13 Temmuz 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi : 14-AĞU-2015 / 14-EYL-2015 / 15-EKİ-2015
  Kupon Faiz Oranı : %1,1654 / %1,1654 / 1,1654
  Kupon Ödeme Tutarı : 874.050TL / 874.050TL / 874.050TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 28./29./30.

   EK AÇIKLAMALAR:

  29 Mart 2013 tarihinde ihraç ettiğimiz, 1.116 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvilimizin yirmisekizinci, yirmidokuzuncu ve otuzuncu kuponlarına ilişkin dönemsel faiz oranları belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu oranlar ve işaret ettikleri yıllık basit ve bileşik faiz oranları yukarıdaki şekilde oluşmaktadır.

 • Ana Sözleşme Değişikliği 08 Temmuz 2015

  Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantısında;
  1) Şirketimizin kendi sermayesinde halihazırda sahibi olduğu %14,69 oranındaki GLYHO hissesinin Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ")'nde yer alan %10 eşiğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değerli payın sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine; Şirketimiz sermayesinin 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesine; böylece Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK ve Tebliğ'deki eşikle uyumlu hale getirilmesine ve Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu payın azaltım sonrası yeni çıkarılmış sermayeye oranının %9,97'ye indirilmesine; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine;
  2) TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 10. maddesinin ekteki tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine;
  3) Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına; gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ortakların onayına sunulması amacıyla Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ve Genel Kurul toplantısı için gerekli tüm işlemlerin ifa edilmesine;
  karar vermiş bulunmaktadır. Ana Sözleşme tadil metni ektedir. İlgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na en kısa sürede yapılacaktır.


   

 • Bağımsız denetim şirketi ataması 01 Temmuz 2015

  Şirketimizin Denetim Komitesinin önerisi ile, 2015 yılı faaliyet döneminin yılsonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesine; ve bu seçimin yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  Bağımsız denetim şirketi değişikliği, denetimde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu uygulaması sebebiyle 7 (yedi) yıl arka arkaya denetim raporu veren denetim kuruluşlarının en az 3 (üç) yıl için değiştirilmesi gerekliliğine ilişkin Sermaye Piyasası düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.

 • Şirketimizin Sahip Olduğu Şirket Hisselerinin Satışı 26 Haziran 2015
  26-06-2015 tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili   olarak 1,77-1,80 fiyat aralığından 2.486.261 adet satış işlemi ortaklığımızca   gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding A.Ş.   sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 26-06-2015 tarihi itibariyle % 14,70   olmuştur.
  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı   (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların   Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların   Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların   Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların   Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  26.06.2015 Satım 2,486,261 1,78 4.414.869,80 32,495,914 15,91 30.009.653,00 14,70
 • Şirketimizin Sahip Olduğu Şirket Hisselerinin Satışı 19 Haziran 2015
  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  18.06.2015 Satım 4.000.000,00 1,72 6.880.000,00 36.497.443,00 17,87 32.497.443,00 15,91
  18.06.2015 Satım 1.529,00 1,76 2.691,04 32.497.443,00 15,91 32.495.914,00 15,91
 • Maden ruhsatı ve sahası işletme hakkı ihalesinin kazanılması 03 Haziran 2015

  29.05.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 11081 No.lu Ruhsat'ın ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye iştirak ettiğini ve ihaleyi kazandığını Şirketimize bildirmiştir

 • İştirakimizin İhaleye Katılımı Hakkında 29 Mayıs 2015

  Şirketimizin %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 11081 No.lu Ruhsat'ın ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesi işlemi kapsamında, ihaleye ilişkin şartnamede belirtilen ön yeterlilik dokümanlarını ihale makamına sunduğunu Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı 25 Mayıs 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 25.08.2015
  Kupon Faiz Oranı : 3,4345
  Kupon Ödeme Tutarı : 2.919.325 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5. Kupon Ödemesi

   

  EK AÇIKLAMALAR:

  Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 25.08.2015 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4345 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.919.325 TL'dir.

 • Global Liman'ın halka arzına devam edilmemesi 11 Mayıs 2015

  Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") Ocak 2015'te hisselerinin bir kısmının halka arzı için bir çalışma başlatmıştı. Global Liman'ın özgün iş modeli, mevcut limanlarının performansı ve kruvaziyer liman işletmeciliği alanındaki inorganik büyüme stratejisi halka arz sürecinde geniş bir kurumsal yatırımcı kitlesinin yanısıra stratejik yatırımcılar ve özel sermaye fonlarının da büyük ilgisini çekmiş ve bunun bir sonucu olarak da geniş bir kurumsal yatırımcı grubu halka arzda talepte bulunmak suretiyle bu ilgilerini teyid etmişlerdir.

  07-08 Mayıs 2015 tarihlerindeki talep toplama aşamasında Global Liman hisselerine arzın (ek satış dahil 37.658.935 adet) üzerinde, toplam 51.000.000 adetlik bir talebin gelmiş olmasına rağmen Global Liman ve hakim hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş., Global Liman'ın bundan sonraki yeni liman satınalma projelerini özel bir şirket olarak yürütmesine karar vermişlerdir. Toplam yabancı yatırımcı talebi yabancı yatırımcılara ayrılan tahsisin önemli miktarda üzerinde (toplam 39.000.000 adet) oluşmuş ve yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi de kendilerine ayrılan tahsisi karşılamıştır. Yabancı yatırımcı talebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (halka arzın %20'si) yanısıra Amerika, Avrupa ve Asya'dan çoğunluğu uzun vadeli yatırımcılardan oluşan çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen emirlerden oluşmuştur.

  Global Liman, borçlanma piyasalarındaki imkanlarını da gözönüne alarak, inorganik büyümesinin başarılı şekilde devamının sadece sermaye katkısına bağlı olmadığını düşünmekle beraber stratejik yatırımcılar ve/veya özel sermaye fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi planlamaktadır.

  Bu bilgiler ışığında Global Liman ve Global Yatırım Holding A.Ş., halka arza devam edilmeyeceğini bildirerek bu ilgi ve talebin oluşmasına katkı yapan Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalara (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners), Yerel Yatırım Bankalarına ve diğer konsorsiyum üyelerine ve esas olarak Global Liman'ın hissedarı olmak yönünde ilgi gösteren tüm yatırımcılara şükranlarını sunmayı bir borç bilir.

 • Global Liman halka arzı talep toplama sonuçlarının değerlendirilmesi 11 Mayıs 2015

  Bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin halka arzı kapsamında 07-08 Mayıs 2015 tarihlerinde toplanan taleplerin değerlendirilmesi süreci uzadığından konu kesinlik kazanıncaya kadar Şirketimizin (GLYHO) işlem sırasının geçici olarak durdurulmasıŞirketimiz tarafındanBorsa İstanbul A.Ş.'den talep edilmiştir. Değerlendirme sürecinin bugün 2. seans başlangıcına kadar tamamlanması öngörülmektedir. Değerlendirme sonucu hakkında kamuoyuna ivedilikle bilgi verilecektir.

 • Bağlı ortaklığımız Global Liman'ın halka arzı hakkında 06 Mayıs 2015

  23.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development) ("EBRD") ile Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") arasında EBRD'nin Global Liman'ın halka arzında pay almasına ilişkin bugün bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır. Bu Çerçeve Sözleşme'ye göre EBRD, Global Liman'ın halka arz edilen toplam paylarının azami %20'sine kadar, azami 60.000.000,-USD bedel ile ve halka arz fiyatı üzerinden pay alacaktır. Bu pay alımı sonucunda EBRD, Global Liman'ın Yönetim Kurulu'na bir bağımsız üye aday gösterecektir. EBRD'nin Global Liman payları için ödeyeceği bedel özellikle EBRD'nin faaliyette bulunduğu ülkelerdeki limanların devralınmasının finansmanında kullanılacaktır. Bu Çerçeve Sözleşme uyarınca hayata geçirilecek bir Aksiyon Planı doğrultusunda Global Liman'ın kurumsal yönetim uygulamalarının, en iyi kurumsal yönetim uygulaması örneklerinden birisi olması da hedeflenmektedir.

 • Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması 05 Mayıs 2015
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD51716
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Kuponlu Tahvil
  Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış
  İhracın Nominal Tutarı : 110.000.000 TL
  Satılan Nominal Tutar : 110.000.000 TL
  İhraç Fiyatı : 100 TL
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 728 gün/02 Mayıs 2017
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : 91 günde bir kupon ödemeli, Anapara defaten vade sonunda
  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : Değişken faizli (Yıllık gösterge DİBS+%4,75) - İlk kuponun dönemsel faiz oranı %3,5905 olmuştur. Yıllık basit faiz oranı %14,4015, yıllık bileşik faiz oranı %15,1988

   

  Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 10/433 sayılı kararı ile onaylandığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.
  Bu kapsamda, 75.000.000TL nominal tutarlı ve talebe göre arttırılabilir şekilde yapılan ilk dilim ihraç, gelen talepler doğrultusunda 110.000.000TL olarak 05.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır.
 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 728 gün vadeli TRSGLMD51716 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi hakkında 04 Mayıs 2015
       
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD51716
  Kupon Ödeme Tarihi : 04.08.2015
  Kupon Faiz Oranı : %3,5905
  Kupon Ödeme Tutarı : 3.949.550
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 1. Kupon Ödemesi
 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu hakkında 27 Nisan 2015

  Bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 24.04.2015 tarihli Fiyat Tespit Raporu ekte ve Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde (www.globalports.com.tr) yayınlanmaktadır.

 • Bağlı ortaklığımız Global Liman'ın halka arzı hakkında 23 Nisan 2015

  The European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") halka arzında, halka arz fiyatı üzerinden, belirli bir oranda pay almayı değerlendirmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, EBRD ve Global Liman arasında imzalanacak bir Çerçeve Sözleşme ile Global Liman'ın kurumsal yönetim uygulamalarının, en iyi örneklerden birisi olması da hedeflenmektedir.

 • Bağlı ortaklığımız Global Liman'ın halka arzı hakkında 23 Nisan 2015

  13.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik olarak SPK başta olmak üzere resmi kurum onay süreçlerinin devam etmekte olduğunu, 22.04.2015'te yerel yatırım bankaları ve aracı kurumlar ile Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi'nin imzalandığını, İzahname'nin en güncel halinin www.globalports.com.tr adresinde yayınlanmakta olduğunu, 23.04.2015'te yurtdışı kurumsal yatırımcılarla tanıtım toplantılarının (roadshow) başlayacağını, SPK mevzuatı uyarınca halka arz fiyat aralığının 19,60 TL - 23,50 TL olarak belirlendiğini bildirmek isteriz.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir

 • Borçlanma Aracı İhracı 17 Nisan 2015

  Şirketimizin 06.03.2015 tarihli özel durum açıklaması kapsamında,
  Şirketimizin 500.000.000,-TL nominal değerli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 10/433 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.

  Ek:
  SPK ihraç belgesi

 • Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin devralınması hakkında 17 Nisan 2015
  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.12.2014
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Portföy Yönetim Şirketi
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 1.200.000 TL
  Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Hisse Alımı
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 17.04.2015
  Edinme Koşulları : Hisse devir tarihinde peşin ödeme
  Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1.081.200 TL
  Beher Payın Alış Fiyatı : 2,95 TL
  Toplam Tutar : 3.200.000 TL
  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 90,1
  Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 90,1
  Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 90,1
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,12
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Bulunmamaktadır.
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Satan Ortak Şirketin %100 oranında hissedarıdır. Şirket Satan Ortağın portföyünü yönetmektedir.
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık usülü, sözleşmeye istinaden
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Bulunmamaktadır.
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Bulunmamaktadır.
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Bulunmamaktadır.
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Bulunmamaktadır.

  EK AÇIKLAMALAR:

  30.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında;Polsan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi unvanlı şirketin %100 pay sahibi olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın sahibi olduğu payların %90,1'ine tekabül eden 1.081.200 adet payının devralınması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından, bugün itibariyle tamamlanmıştır.

 • İştirak Hisse Satışı Hakkında 17 Nisan 2015
  Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 22.12.2014
  Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş.
  Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Portföy Yönetimi
  Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 4.000.000 TL
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 17.04.2015
  Satış Koşulları : Hisse alım tarihinde karşı taraftan peşin ödeme
  Satılan Payların Nominal Tutarı : 1.600.000
  Beher Pay Fiyatı : 3,645
  Toplam Tutar : 5.831.391 TL
  Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 40,0
  Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0
  Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0
  Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Bulunmamaktadır.
  Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : Maliyet hesaplamaları ve denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenecektir.
  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Henüz karar verilmemiştir.
  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Bulunmamaktadır.
  Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : AZ International Holdings S.A.
  Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Bulunmamaktadır.
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık yöntemi
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Bulunmamaktadır.
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Bulunmamaktadır.
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Bulunmamaktadır.
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Bulunmamaktadır.

  EK AÇIKLAMALAR:

  23.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında; 1- Şirketimizin iştiraki Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Azimut Global") sermayesinde sahip olduğumuz 1.600.000,-TL nominal tutarlı payın (Azimut Global'in %40'ı) Azimut Global'in çoğunluk hissedarı olan AZ International Holdings S.A.'ya devrinin bugün itibariyle tamamlandığını, 2- Bu ticari anlaşmanın bir parçası  olarak AZ International Holdings S.A.'nın, bağlı ortaklığımız Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") sermayesinde sahip olduğu 4.000.000,-TL nominal tutarlı payın (Global Menkul'ün %10'u) Şirketimiz tarafından devralınmasının bugün itibariyle tamamlandığını bildirmek isteriz.

 • İştirak Hissesi Edinilmesi Hakkında 17 Nisan 2015
  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 22.12.2014
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Global Menkul Değerler A.Ş.
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Menkul Değerler Şirketi
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 40.000.000 TL
  Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Hisse Alımı
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 17.04.2015
  Edinme Koşulları : Hisse devir tarihinde peşin ödeme
  Edinilen Payların Nominal Tutarı : 4.000.000 TL
  Beher Payın Alış Fiyatı : 0,443
  Toplam Tutar : 1.772.000 TL
  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 10,0
  Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 77,43
  Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 77,43
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,07
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Bulunmamaktadır.
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : AZ International Holdings S.A.
  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Global Menkul Değerler A.Ş.'nin %10 pay sahibi ve diğer bir iştirakimiz Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %60 pay sahibidir.
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Sözleşmede belirlenen şekilde son 30 günlük fiyat ortalaması
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir.
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Borsaya kote firma olması nedeniyle düzenlenmemiştir.
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Bulunmamaktadır.
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Bulunmamaktadır.

  EK AÇIKLAMALAR:

  23.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında; 1- Şirketimizin iştiraki Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Azimut Global") sermayesinde sahip olduğumuz 1.600.000,-TL nominal tutarlı payın (Azimut Global'in %40'ı) Azimut Global'in çoğunluk hissedarı olan AZ International Holdings S.A.'ya devrinin bugün itibariyle tamamlandığını, 2- Bu ticari anlaşmanın bir parçası  olarak AZ International Holdings S.A.'nın, bağlı ortaklığımız Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") sermayesinde sahip olduğu 4.000.000,-TL nominal tutarlı payın (Global Menkul'ün %10'u) Şirketimiz tarafından devralınmasının bugün itibariyle tamamlandığını bildirmek isteriz.

 • İştirakimizin İhaleye Katılımı Hakkında 15 Nisan 2015

  Şirketimizin %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 11081 No.lu Ruhsat'ın ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("ÖİB") tarafından özelleştirilmesine yönelik bugün düzenlenen ihaleye iştirak ettiğini ancak ihalenin ÖİB tarafından iptal edildiğini Şirketimize bildirmiştir.

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 1.116 gün vadeli, değişken kupon faizli TRSGLMD41618 ISIN kodlu tahvilin 25. - 26. - 27. kupon ödemeleri hakkında 10 Nisan 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi : 13-MAY-2015 / 15- HAZ-2015 / 14-TEM-2015
  Kupon Faiz Oranı : %1.0653 / %1.1721 / 1.0297
  Kupon Ödeme Tutarı : 798.975TL / 879.075TL / 772.275
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 25./26./27.
 • Bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri'nin Riga Yolcu Terminali'nin satın alınması ile ilgili niyet mektubu imzalaması hakkında 03 Nisan 2015

  Şirketimizin 100% bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., Letonya Riga'da kurulu Riga Passenger Terminal LLC'nin kruvaziyer ve feribot yolcu hizmetleri operasyonlarının satın alınmasıyla ilgili olarak bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (non-binding letter of intent) imzaladığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • İştirakimizin İhaleye Katılımı Hakkında 03 Nisan 2015

  Şirketimizin %75 hissedarı olduğu Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 11081 No.lu Ruhsat'ın ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesi işlemi kapsamında, ihaleye ilişkin şartnamede belirtilen ön yeterlilik dokümanlarını ihale makamına sunduğunu Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Bağlı ortaklığımız Global Liman'ın halka arzı 13 Mart 2015
  12.01.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve halka arz çalışmalarına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmış ve 12.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul'da da esas sözleşme değişiklikleri kabul edilmiştir. 
  Genel Kurul'un ardından bugün toplanan Şirketimizin ve Global Liman'ın Yönetim Kurullarında; Global Liman paylarının halka arz edilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemi içerisinde çıkarılmış sermayesinin 66.253.100,-TL'den 90.000.000,-TL'ye artırılmasına, artırılan sermaye nedeniyle ihraç edilecek toplam 23.746.900,-TL'ye tekabül eden payların halka arz kapsamında satılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimizin Global Liman'ın sermayesinde sahip olduğu 9.000.000,-TL nominal değerli payların da halka arz kapsamında satış yoluyla ve ek talep olması durumunda ilave 4.912.035,-TL nominal değerli payların da halka arz kapsamında ek satışa konu olmasına ve böylece toplam 37.658.935,-TL nominal değerli Global Liman paylarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri doğrultusunda halka arz edilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ne, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne ve sair resmi kurumlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
  Gerekli onay için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.
  Global Liman, şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla, Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalar (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners) olarak Bank of America Merrill Lynch (BofAML) ve Citigroup Global Markets Limited (Citi) liderliğinde, Yerel Yatırım Bankaları (Domestic Bookrunners) olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Eş Yöneticiler olarak Renaissance Capital Ltd. ve ÜNLÜ & Co'dan oluşan konsorsiyumun; konsorsiyumun hukuk danışmanı olarak Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ile Paksoy Ortak Avukat Bürosunun; ve Global Liman'ın hukuk danışmanı olarak Baker McKenzie LLP ile Esin Avukatlık Ortaklığı'nın atandığını Şirketimize bildirmiştir.
  Bu halka arzda ÜNLÜ & Co Şirketimize danışman olarak hizmet verecektir.
  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
 • Borçlanma Aracı İhracı 06 Mart 2015

  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.03.2015 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 500.000.000,-TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 4 (dört) yıla kadar vadeli ve Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, tahvil ihracının ilgili izin tarihini müteakip 1 (bir) yıl içinde gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.

 • Şırnak Termik Santral Projesi'nin sonlandırılması hk. 06 Mart 2015

  23.06.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında bildirdiğimiz üzere Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin ("Global Enerji"), yürütmekte olduğu Şırnak Termik Santral Projesi'ne ("Proje") asfaltit temini için sözleşme imzaladığı proje şirketi Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesinin devralınmasına ilişkin 03.10.2013 tarihli Hisse Alım Satım ve Hissedarlar Sözleşmesi'ni ("Sözleşme"), Sözleşme'den kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, feshetmesinin ardından; bir diğer Proje şirketimiz olan Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") Üretim Lisansını EPDK'ya iade etmiş ve EPDK ve TEİAŞ nezdindeki teminatlarını iade almıştır.

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 910 gün vadeli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon odemesi hakkında 24 Şubat 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 26.05.2015
  Kupon Faiz Oranı : %3,0922
  Kupon Ödeme Tutarı : 2.628.370
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4. Kupon Ödemesi
 • Bağlı ortaklığımız Global Liman'ın halka arzında görev alacak banka ve hukuk bürolarının belirlenmesi 18 Şubat 2015
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin ("Global Liman"), Şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla, Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalar (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners) olarak Bank of America Merrill Lynch (BofAML) ve Citigroup Global Markets Limited (Citi) liderliğinde, Yerel Yatırım Bankaları (Domestic Bookrunners) olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Eş Yöneticiler olarak Renaissance Capital Ltd. ve ÜNLÜ & Co'dan oluşan konsorsiyumun; konsorsiyumun hukuk danışmanı olarak Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ile Paksoy Ortak Avukat Bürosunun; ve Global Liman'ın hukuk danışmanı olarak Baker McKenzie LLP'nin atandığını Şirketimize bildirmiştir.

  Bu halka arzda ÜNLÜ & Co Şirketimize danışman olarak hizmet verecektir.

 • Goldman Sachs International ile Münhasırlık Sözleşmesi imzalanması 03 Şubat 2015

  Şirketimiz, kendi sermayesinde sahip olduğu %18 oranındaki "GLYHO" şirket hisselerinin %0'a inmesi amacıyla, bu hisselerin Goldman Sachs International'a ("Goldman Sachs") satışını müzakere etmek üzere Goldman Sachs ile bir Münhasırlık Sözleşmesi imzalamıştır.

  Bu işlemin yanısıra Goldman Sachs'ın, Şirketimize 5 yıl vadeli 100.000.000,-Amerikan Doları tutarında kredi vermesi de değerlendirilmektedir.

  Münhasırlık Sözleşmesi dışında taraflar arasında henüz bağlayıcı sözleşmeler imzalanmış değildir. Mutad olduğu üzere her iki işlem de hukuki inceleme sürecinin olumlu sonuçlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, Şirketimiz ve Goldman Sachs tarafında gerekli onay süreçlerinin tamamlanması ve piyasa koşullarında olumsuz bir gelişmenin olmamasına bağlıdır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 02 Şubat 2015

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ("İhale") ön-eleme prosedürüne başvuruda bulunduğunu 18.12.2014 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Global Liman, Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, bugün itibariyle ön-eleme prosedürünü geçtiğini ve İhale'ye davet edilen tek şirket olduğunu Şirketimiz'e bildirmiştir.

  Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o., Global Liman'ın % 75 ve BBI'ın % 25 oranında ortaklığıyla kurulmuştur.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma hk. 30 Ocak 2015

  Şirketimizin bağlı ortaklıklarından RA Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ra Güneş"), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin "2-Konya 2" bölgesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Projeleri için "Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinin" 5. maddesinin "Başvuru Esasları" başlıklı bölümünün 2(c) ve 4. bentleri gereğince 30.01.2015 tarihinde gerçekleştirdiği "Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma"ya ("Yarışma") katıldığını ancak Yarışma'yı başka bir firmanın kazandığını Şirketimize bildirmiştir.

 • Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma hk. 29 Ocak 2015

  Şirketimizin bağlı ortaklıklarından RA Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ra Güneş"), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin
  a) 22-Batman-Siirt-Mardin,
  b) 4-Antalya,
  c) 14-Muğla Aydın ve
  d) 16-Denizli
  bölgelerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Projeleri için "Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinin" 5. maddesinin "Başvuru Esasları" başlıklı bölümünün 2(c) ve 4. bentleri gereğince 29.01.2015 tarihinde gerçekleştirdiği "Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma"ya ("Yarışma") katıldığını ve kurulu gücü 9 MW olan Ra Güneş Mardin GES Projesi
  için yapılan Yarışma'yı kazanarak ilgili projeyi hayata geçirmeye hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir.

 • Şirketimizin Sahip Olduğu Hisselerin Satımı 20 Ocak 2015
  20-01-2015 tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,35-1,35 fiyat aralığından 5.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 20-01-2015 tarihi itibariyle % 20'lik sınırın altına düşmüş ve %18,21 olmuştur.

   

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  20/01/2015 Satım 5.000.000,00 1,35 6.750.000,00 42.195.914,00 20,66 37.195.914,00 18,21
 • Nitelikli Yatırımcılara Satılan Değişken Faizli Tahvil İhracının İtfasının Tamamlanması 20 Ocak 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD11512
  İtfa Olacak Sermaye Piyasası Aracının Türü : Kuponlu, Değişken Faizi
  İtfa Tarihi : 20.01.2015
  Varsa Kupon Faiz Oranı : 3,4121
  Varsa Kupon Ödeme Tutarı : 2.559.075,00
  Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı : 75.000.000,00

  EK AÇIKLAMALAR:

  25.01.2013 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında; Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan, 725 gün vadeli 75.000.000,-TL nominal değerli değişken faizli tahvillerin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün itibariyle tamamlanmıştır.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş. ana sözleşme tadili başvurusu - Sermaye Piyasası mevzuatına uyum 12 Ocak 2015

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve halka arz çalışmalarına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadil edilmesi hususunda bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli müracaatı yaptığını Şirketimize bildirmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding-Pera GYO Borç ilişkisi 09 Ocak 2015
  Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi Sümer mahallesi M22a22b1b/1c pafta 6224 Ada ve 1 parsel üzerinde bulunan gayrimenkuller.
  Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : 22.499,76 m2 arsa payı ve 12 adet daire (2156 m2) satışı yapılmıştır.
  Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.12.2014
  Toplam Alım Bedeli : 28.794.107,63 (kdv dahil)
  Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 14,10%
  Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 1,12%
  Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 7,53%
  Alım Koşulları : Mahsup
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 30.12.2014
  Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : İştirakimizden olan alacağımızın tasfiyesi amacıyla satın alınmıştır. Ortaklığın faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadır.
  Karşı Taraf : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İştirak
  Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
  Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 29.119.223,63
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Olağan satış iskontosu yapılmıştır

   

  EK AÇIKLAMALAR:

  Şirketimiz tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan "Global Yatırım Holding-Pera GYO Borç ilişkisi" konulu bildirim, ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmaktadır. 01.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizin, bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan alacağı 30.12.2014 itibariyle kapanmıştır.

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 1.116 gün vadeli, değişken kupon faizli TRSGLMD41618 ISIN kodlu tahvilin 22. - 23. - 24. kupon ödemeleri hakkında 08 Ocak 2015
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi : 09-ŞUB-2015 / 12-MAR-2015 / 13-NİS-2015
  Kupon Faiz Oranı : %1.0111 / %1.0111 / %1.0438
  Kupon Ödeme Tutarı : 758.325 TL  / 758.325 TL  / 782.850 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 22. / 23. / 24.
 • Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği 07 Ocak 2015

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi kapsamında Hazine Direktörü Çağrı KUTLU Yatırımcı İlişkileri Bölümüne "Yönetici" olarak atanmış, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Selran BAYDAR da söz konusu görevlerin icrası ile ilgili olarak "Görevli" olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve görevlisi Çağrı KUTLU ve Selran BAYDAR ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da atanmışlardır.

  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Görevlisi Çağrı KUTLU ve Selran BAYDAR Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadırlar.

  Yönetici Çağrı KUTLU ile "Görevli" Selran BAYDAR'ın iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

  Çağrı KUTLU, Direktör
  Hazine, Global Yatırım Holding A.Ş.
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye
  Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1119 Faks: +90 (212) 244 61 61
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.globalyatirim.com.tr

  Selran Baydar, Direktör
  Yatırımcı İlişkileri, Global Yatırım Holding A.Ş.
  Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye
  Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1171 Faks: +90 (212) 244 61 61
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.globalyatirim.com.tr

 • Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin devralınmasına ilişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanması 30 Aralık 2014

  Şirketimiz Polsan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi unvanlı şirketin %100 pay sahibi olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın sahibi olduğu payların %90,1'ine tekabül eden 1.081.200 adet payının devralınması için 30.12.2014 tarihi itibariyle Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

  Hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından tamamlanacaktır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Yatırım Holding-Pera GYO Borç ilişkisi 30 Aralık 2014

  01.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizin, bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan alacağı bugün itibariyle kapanmıştır.


 • Birleşme işleminin tamamlanması 25 Aralık 2014
  Tescil Tarihi 24.12.2014
  Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
  1 GES Enerji A.Ş.

  EK AÇIKLAMALAR:

  Bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş.'nin Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.

 • İştirak Hisse Satışı 23 Aralık 2014

  Şirketimizin Yönetim Kurulu;

  - Şirketimizin iştiraki AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("AZ Global") sermayesinde sahip olduğumuz 1.600.000,-TL nominal tutarlı payın (AZ Global'in %40'ı) AZ Global'in çoğunluk hissedarı olan AZ International Holdings S.A.'ya 5.831.391,-TL bedel ile satılmasına, bu yönde hisse alım satım sözleşmesi imzalanmasına, SPK ve Rekabet Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından payların devrinin tamamlanmasına,

  - Bu ticari anlaşmanın bir parçası olarak AZ International Holdings S.A.'nın, bağlı ortaklığımız Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") sermayesinde sahip olduğu 4.000.000,-TL nominal tutarlı payın (Global Menkul'ün %10'u) pay devrinin gerçekleştirileceği tarihten önceki 30 günlük ortalama piyasa fiyatı üzerinden devralınmasına, gerekli izinlerin alınmasının ardından payların devralınmasının tamamlanmasına, karar vermiş ve akabinde bahsi geçen hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse alım satım sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Şirketimizin rekabet yasağı da sona ermiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • İhaleye Katılma Bildirimi 22 Aralık 2014

  Şirketimizin %80 oranındaki dolaylı iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, ("Naturelgaz") bugün İstanbul Belediyesi'nin enerji sektöründeki iştiraki olan İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihalesine çıkılan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 21 ada, 1 nolu parselde kurulacak olan Akaryakıt, LPG ve CNG servis istasyonunun, CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Dolum İstasyonu" ihalesi işine 5.125.000-TL bedelle en yüksek teklifi vermiş olduğunu Şirketimize bildirmiş bulunmaktadır.

  İstanbul ilinde toplam 2200 adet halk otobüsünün 230 adedi Sıkıştırılmış Doğalgaz ("CNG") ile çalışmaktadır. Naturelgaz'ın ihale kapsamında kuracağı bu istasyondan gerek 230 adet halk otobüsü gerek İstanbul ili, Avrupa yakasında bulunan çöp kamyonları, taksi ve binek araçlar ve diğer tüm mevcut CNG'li araçlar hizmet alabileceklerdir.

  Alibeyköy de bulunan İstanbul Belediyesi'ne ait otobüs garajının yanına kurulacak olan ihalesi yapılan dolum istasyonu, yıllık 15 milyon m3 satış kapasitesi ile sıkıştırılmış doğalgazın araçlarda kullanımının İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'de yaygınlaşması için atılmış ilk adım olacaktır.

  Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

 • Bağlı Ortaklığımız GES Enerji A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme SPK Onayı 18 Aralık 2014
  SPK Başvuru Sonucu Onay
  SPK Onay Tarihi 16.12.2014
  Mevcut Sermaye (TL) 204.211.922,450
  Ulaşılacak Sermaye (TL) 204.211.922,450

   

  Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
  1 GES Enerji A.Ş. 0,0000000

   

  Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 204.186.922,250 0,000 0,000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,200 0,000 0,000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 10.000,000 0,000 0,000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 15.000,000 0,000 0,000
  ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER 204.211.922,450 0,000 0,000

  EK AÇIKLAMALAR:
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz GES Enerji A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin 16.12.2014 tarihinde SPK tarafından onaylanan duyuru metni, ekleri ve Birleşme Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
  Şirketimizin KAP'ta yayınlanmış olan son 3 yıla ilişkin yıllık finansal tabloları ve bağımsız denetim raporlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir. GES Enerji A.Ş.'nin son 3 yıla ilişkin yıllık finansal tabloları ekte sunulmaktadır."

  Global Yatırım Holding A.Ş.
  2013 Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu: http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=345340
  2012 Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu: http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=271968
  2011 Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu: http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=191284

 • Dubrovnik Gruz Limanı İhalesi 18 Aralık 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ("İhale") ön-eleme prosedürüne bugün itibariyle başvuruda bulunduğunu Şirketimize bildirmiştir.

  Söz konusu İhale'nin konusu, Dubrovnik Gruz Limanı'nda yer alacak olan kruvaziyer gemi terminalinin, merkez otopark ve yönetim binasının, ve otobüs durağının inşaatı ve tüm bu tesislerin İhale Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 40 yıl süreyle işletilmesini kapsamaktadır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Başkent Doğalgaz Davası 17 Aralık 2014

  26.02.2013 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında; Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihalesi çerçevesinde Şirketimizin de dahil olduğu Ortak Girişim Grubu tarafından verilen 50 milyon ABD Doları tutarındaki teminat mektubunun ("Teminat Mektubu") Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ("Belediye") tarafından nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam eden davada mahkemenin davanın reddine ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini duyurmuştuk. Şirketimiz de Teminat Mektubu tutarını 01.03.2013 tarihinde Belediye'ye ödemişti.

  Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı Şirketimiz tarafından temyiz edilmiş, temyiz mercii olan Yargıtay haklı temyiz gerekçelerimizi kabul ederek Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını Grubumuz lehine esastan bozmuştur. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi haklı temyiz gerekçelerimiz ve Yargıtay'ın bozma kararı uyarınca davayı yeniden görecektir.

  Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin davayı görmeye başlaması ile birlikte mahkemeden "tarafların durumunu red kararını verdiği 26.02.2013 tarihindeki hallerine getirmesini ve ödediğimiz 50 milyon ABD Doları'nın Belediye'den alınarak Şirketimize nakden iade edilmesini" talep edeceğiz.

  Diğer taraftan Danıştay 13. Dairesi nezdinde "Teminat Mektubunun Belediye lehine irat kaydedilmesine ilişkin Encümen kararının iptali" amacıyla açtığımız davanın red kararının temyiz incelemesi halen Danıştay'da devam etmektedir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

   

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi Hakkında 02 Aralık 2014

  Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 155/1 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin bugün itibariyle imzalanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulduğunu bildirmek isteriz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olan Birleşme Sözleşmesi ektedir.

   

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında 26 Kasım 2014

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,86'dan 8,88'e yükselmiştir.

  Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,88'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Ana Başlıklar                                    Not
  Pay Sahipleri                                    89,05
  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık      90,01
  Menfaat Sahipleri                             88,90
  Yönetim Kurulu                                87,60

  Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

   

 • Kupon Ödemesi 24 Kasım 2014
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi : 24.02.2015
  Kupon Faiz Oranı : %3,0545
  Kupon Ödeme Tutarı : 2.596.325
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3. Kupon Ödemesi
 • JCR Avrasya Derecelendirme 20 Kasım 2014

  "JCR Eurasia Rating",
  "Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri"nin konsolide yapısını ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" 'nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB (Trk)/ Stabil " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak teyit etmiştir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tahvil ihracı hakkında 17 Kasım 2014

  12.11.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., 250.000.000,-ABD Doları tutarlı tahvil ihracının satış ve takas işlemlerinin tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tahvil ihracı hakkında 12 Kasım 2014

  07.11.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), 250.000.000,-ABD Doları tutarlı Tertip İhraç Belgesini almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını ve Tertip İhraç Belgesini teslim aldığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tahvil ihracı hakkında 07 Kasım 2014

  27.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), yurtdışında halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle tahvil ihraç etmek üzere yurtdışında yerleşik yatırımcılarla düzenlenen toplantıların (road-show) tamamlandığını ve 250.000.000,-ABD Doları tutarlı Tertip İhraç Belgesini almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruyu bugün itibariyle yaptığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tahvil ihracı hakkında 07 Kasım 2014

  27.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), yurtdışında halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle tahvil ihraç etmek üzere yurtdışında yerleşik yatırımcılarla düzenlenen toplantıların (road-show) tamamlandığını ve 250.000.000,-ABD Doları tutarlı Tertip İhraç Belgesini almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruyu bugün itibariyle yaptığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tahvil ihracı hakkında 27 Ekim 2014

  03.01.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğine uygun olarak azami 300.000.000,-ABD Doları nominal değerli tahvili sadece yurtdışında ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ihraç belgesi onayını aldığını ve tahvil ihracı için yetkilendirdiğimiz bankalar Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities PLC tarafından yurtdışı yatırımcılarla 29.10.2014 - 04.11.2014 tarihleri arasında düzenlenecek toplantılar (road-show) yapacağını Şirketimize bildirmiştir.

 • GYH A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi hakkında 21 Ekim 2014

   

  Mevcut Sermaye (TL) 204.211.922,450
  Ulaşılacak Sermaye (TL) 204.211.922,450
  Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 204.186.922,250 0,000 0,000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,200 0,000 0,000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 10.000,000 0,000 0,000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 15.000,000 0,000 0,000
  ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER 204.211.922,450 0,000 0,000
  Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen) Pay Değişim Oranı
  1 GES Enerji A.Ş. 0,0000000

   

  16.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine izin verilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru bugün yapılmıştır.

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 725 gün vadeli TRSGLMD11512 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon odemesi hakkında 20 Ekim 2014
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : TRSGLMD11512
  Kupon Ödeme Tarihi : 20-01-2015
  Kupon Faiz Oranı : %3,4121
  Kupon Ödeme Tutarı : 2.559.097,49
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 8. Kupon Ödemesi
   
 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi 17 Ekim 2014

  Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2014
  Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2014
  Şirket No Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
  1 GES Enerji A.Ş.

   

  Şirketimiz tarafından 16 Ekim 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan "Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi" konulu bildirim, ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmakta olup 16 Ekim 2014 tarihli bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir.
  Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 155/1 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devralmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kararlaştırılmıştır. Bu birleşme işlemi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı tebliği uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı" doğmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına yönelik başvuru evrakı hazırlanarak en kısa sürede ilgili müracaat gerçekleştirilecektir.

 • Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi 16 Ekim 2014
  Özet Bilgi : Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GES Enerji A.Ş. ile birleşmesi

   Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 155/1 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devralmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kararlaştırılmıştır. Bu birleşme işlemi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı tebliği uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı" doğmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına yönelik başvuru evrakı hazırlanarak en kısa sürede ilgili müracaat gerçekleştirilecektir.

 • Kupon Ödemesi 08 Ekim 2014
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSGLMD41618
  Kupon Ödeme Tarihi: 10-KAS-2014 / 09-ARA-2014 / 09-OCA-2015
  Kupon Faiz Oranı: %1.2527 / %1.1005 / %1.1766
  Kupon Ödeme Tutarı: 939.525TL / 825.375TL / 882.450TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu: 19. / 20. / 21. kupon ödemeleri
 • Denizli Sümerpark Projesi - Okul Kira Sözleşmesi 02 Ekim 2014

  18.07.2013 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ile iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Denizli'de hayata geçirilen ve Alışveriş Merkezi, Konut, Okul ve Otel/Hastane fonksiyonlarından oluşan Sümerpark Çok Bileşenli Projesi kapsamında Şirketimizin mülkiyetindeki 6225 ada, 1 no.lu parsel üzerinde Şirketimizin bir okul binası inşa ederek Final Okulları'na teslim etmesi ve Final Okulları'nın da burada 15 yıl boyunca okul olarak faaliyette bulunmasına ilişkin Final Okulları ile bir Kira Sözleşmesi akdedildiğini bildirmiştik. Yaklaşık 11.450 m2 kapalı alanda, 74 derslik, spor salonu, yüzme havuzu, yemekhane, kütüphane, konferans ve toplantı salonları ile yaklaşık 1.000 öğrenciye hizmete verecek okulun inşaatı planlandığı şekilde tamamlanarak Final Okulları'na teslim edilmiş, Final Okulları da 2014-2015 dönemi eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Bu proje kapsamında Şirketimizin kira bedeli tahsilatı da başlamıştır.

 • Global Yatırım Holding - Pera GYO Borç ilişkisi 01 Ekim 2014

  Şirketimizin, bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan alacağı kapsamında, 01.07.2014-30.09.2014 dönemi için 30.09.2014 tarihinde tahakkuk ettirdiği toplam faiz tutarı 788.632,53-TL olup bu tutar ile birlikte Şirketimizin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan toplam alacağı 26.518.140,86,-TL'dir.

 • Barcelona Limanı'nı işleten Creuers isimli şirketin kalan hisselerinin devralınması hakkında 30 Eylül 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), RCL Cruises Ltd. ile ("RCL") ortak olduğu Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")'ın, Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")'te hali hazırda % 43 oranında hissedar olduğunu ve Creuers'teki diğer hissedarlar ile imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") yer alan izin ve önşartların tamamlanmasını müteakip, BPI'ın Creuers'in %57 oranındaki bakiye hisselerini devir alması ve eşzamanlı olarak Global Liman'ın BPI'daki mevcut hisse oranının %62'ye çıkarılması hususunda (her iki işlem birlikte "Hisse Devri") mutabakata varıldığını ve Sözleşme'de tanımlanmış izin ve ön şartların tamamlanması için gerekli başvuruların yapıldığını 08 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Global Liman, Sözleşme'de yer alan izin ve ön şartların tamamlanmasını müteakip, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Hisse Devri işleminin tamamlandığını; böylelikle, BPI'ın Creuers'teki hisse oranının %100 ve Global Liman'ın BPI'daki hisse oranının %62 oranlarına ulaştığını; bunun sonucunda Global Liman'ın dolaylı şekilde Creuers'in %62 hissedarı haline geldiğini Şirketimize bildirmiştir.

  BPI, Creuers hisselerinin satın alınması için, İspanya merkezli Banco Santander S.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA"), CaixaBank S.A.'dan ve Hollanda merkezli Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.'den oluşan ve BBVA'in lider aranjör oldugu konsorsiyumdan uzun vadeli proje finansmanı sağlamıştır.

  Creuers, hali hazırda Barselona Limanı'nı işletmekte olup, Malaga Limanı'nı işleten Cruceros de M laga, S.A. şirketinin % 80 hissesi ile Singapur Limanı'nı işleten Sats-Creuers Cruise Services Pte. Ltd. şirketinin % 40 hissesine sahiptir.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  Saygılarımızla,
  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 • Bağlı ortaklığımızın sahip olduğu Holding hisseleri hk. 12 Eylül 2014

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

  "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlanmasını teminen;
  1) Şirketimizin bağlı ortaklıklarından GES Enerji A.Ş.'nin Şirketimizin sermayesinde sahip olduğu 43.049.267,-TL nominal değerli (sermayemizin %21,08'ine tekabül eden) hisseden toplam en fazla 35.000.000,-TL nominal değerli bölümünün;
  - Var olan ve oluşacak talebe göre öncelikle yurtdışında yerleşik uzun vadeli kurumsal yatırımcılar olmak üzere 31.12.2014 tarihine kadar satılmasına;
  - En fazla 10.000.000,-TL nominal değere kadar olan kısmın, talepte bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime piyasa fiyatı üzerinden, Grubumuzun diğer çalışanlarına piyasa fiyatı üzerinden %3 iskonto yapılmak suretiyle ve her halükarda 18 ay boyunca elden çıkarmama taahhüdü verilmesi koşulu ile satılmasına;
  2) 31.12.2014 tarihinden sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere, 31.12.2014 tarihi itibari ile satılmamış olan bakiye hisselerin sermaye azaltımı yoluyla iptal edilmesinin sonuçları üzerine bir çalışma yapılması için Holding Hukuk ve Mali İşler Departmanlarının görevlendirilmesine,
  3) Tüm bu işlemlerin icrası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetki ve görevlendirilmesine
  karar verilmiştir."

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Lizbon Kruvaziyer Terminali Devir İşlemleri ve Creuers Hisselerinin Devri İşlemi 26 Ağustos 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), RCL Cruises Ltd. ("RCL"), Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS LDA ("Sousa") ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Kruvaziyer Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesi'nde ("İhale") kazanan taraf olmaları sebebiyle İhale'ye ilişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 18.07.2014 tarihinde imzalandığını 18.07.2014 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, İhale kapsamında, Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin, Ortak Girişim Grubu'nun kurmuş olduğu LCT-Lisbon Cruise Terminals, LDA ünvanlı şirkete Lizbon Liman Başkanlığı tarafından fiziki devir işlemlerinin 26 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştiğini Şirketimiz'e bildirmiştir. Devir işleminin tamamlanmasından sonra, Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin inşaasına başlanacak olup, 24 ay içerisinde inşaatın tamamlanması beklenmektedir. Lizbon Kruvaziyer Terminali, 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak olup 13,000 m2 kapalı alan olmak üzere açık alanlar da dahil toplam 16,618.9 m2 alana kurulacaktır. Lizbon Kruvaziyer Terminali'nin toplam rıhtım uzunluğu 1425 metredir.

  Öte yandan, Global Liman'ın RCL Cruises Ltd. ile ("RCL") ortak olduğu Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")'ın, Barselona Limanı'nı işleten ve Malaga Limanı'nın %80 hissesi ile Singapur Limanı'nın %40'ı hissesine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")'te hali hazırda % 43 oranında hissedar olduğu ve BPI ile yapılan görüşmelerde, izin ve önşartların tamamlanmasını müteakip, BPI'ın Creurs'in %57 oranındaki bakiye hissesini devir alması ve eşzamanlı olarak Global Liman'ın BPI'daki mevcut hisse oranının %62'ye çıkarılması hususunda (her iki işlem birlikte "Hisse Devri") mutabakata varılarak 8 Temmuz 2014 tarihi itibariyle sözleşme imzalandığını ve böylelikle, Hisse Devri'nin tamamlanması ile birlikte Global Liman'ın BPI'daki hisse oranının %62, BPI'in Creurs'deki hisse oranının %100 olacağını 08.07.2014 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, Creuers hisselerinin devri işlemine yönelik izin ve ön şartlarla ilgili hazırlıkların devam etmekte olduğunu ve Creuers hisselerinin devri işleminin yaklaşık ortalama 88 milyon Euro bedelindeki değerleme üzerinden yapılacağını Şirketimiz'e bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  Saygılarımızla,
  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 • Kupon Ödemesi 25 Ağustos 2014
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSGLMDK1616
  Kupon Ödeme Tarihi: 25/11/2014
  Kupon Faiz Oranı: % 3,3521
  Kupon Ödeme Tutarı: 2.849.285 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu: 2. kupon ödemesi
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 18 Ağustos 2014

  Şirketimiz tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan "Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması" konulu bildirim, ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmakta olup 15 Ağustos 2014 tarihli bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir.

  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 15.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

  Bilgilerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla,
  GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.

 • Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması 15 Ağustos 2014

  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 15.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

  Bilgilerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla,
  GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.

 • 31.07.2014 tarihli "Olağan Genel Kurul Tescili ve GLYHO paylarının iptal/itfa edilmesi" başlıklı ÖDAmıza ilave bilgi 31 Temmuz 2014

  31.07.2014 tarihinde 16:29:27 itibarıyla yapmış olduğumuz "Olağan Genel Kurul Tescili ve GLYHO paylarının iptal/itfa edilmesi" başlıklı Özel Durum Açıklamamız kapsamında yapılacak olan iptal/itfa işlemi 01.08.2014 tarihi itibarıyla (yarın) tarafımızdan Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) gerçekleştirilecektir.

 • Olağan Genel Kurul Tescili ve GLYHO paylarının iptal/itfa edilmesi 31 Temmuz 2014

  Şirketimizin 01.07.2014 tarihinde yapılan ve 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile Ana Sözleşme'nin 6. maddesinin tadilinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu bugün (31.07.2014) itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

  Şirketimizin "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet payın, sermaye azaltımı sürecinin son işlemi olarak iptal edilmesi ve hisse fiyatının düzeltilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli bildirimler yapılmıştır.

  Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, sermaye azaltımı kapsamında yalnızca "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan ve Şirketimizin hesabında bulunan 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet GLYHO hissesi iptal/itfa edilecek olup Şirketimizin diğer hissedarlarının sahip olduğu GLYHO hisselerinde herhangi bir iptal/itfa işlemi yapılmayacaktır.

 • Genel Kurul Kararları Tescili 31 Temmuz 2014
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 01.07.2014 14:00
  Tescil Tarihi 31.07.2014

   

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirketimizin 01 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile Ana Sözleşme'nin 6. maddesinin tadilinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

 • Kupon Ödemesi 21 Temmuz 2014
  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSGLMD11512
  Kupon Ödeme Tarihi: 21/10/2014
  Kupon Faiz Oranı: 3.2278%
  Kupon Ödeme Tutarı: 2,420,815.72 TL
  Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu: 7. Kupon Ödemesi
 • Lizbon Yolcu Terminali İmtiyaz Sözleşmesi hakkında 18 Temmuz 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), RCL Cruises Ltd. ("RCL"), Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS LDA ("Sousa") ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Yolcu Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesi'ne verdikleri teklifin İhale Komisyonu tarafından onaylandığını ve ihalede kazanan taraf olduklarını 17 Ocak 2014 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, İmtiyaz Sözleşmesi'ne ilişkin Rekabet Kurulu ve Sayıştay onayının alındığını ve Ortak Girişim Grubu'nca kurulan LCT-Lisbon Cruise Terminals, LDA ile Lizbon Liman Müdürlüğü arasında bugün İmtiyaz Sözleşmesi'nin imzalandığını Şirketimize bildirmiştir. Belirli koşulların tamamlanmasını müteakip 30-60 gün içerisinde devir işlemleri gerçekleşecektir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

   

 • Barcelona Limanı'nı işleten Creuers isimli şirketin kalan hisselerinin devralınması hakkında 08 Temmuz 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), RCL Cruises Ltd. ile ("RCL") ortak olduğu Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") vasıtasıyla, Barselona Limanı'nı işleten ve Malaga Limanı'nın %80 hissesi ile Singapur Limanı'nın %40'ına sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin toplam %43 hissesini halihazırda devraldığını ve Creuers'teki bakiye hisseleri devralarak ("Hisse Devri") çoğunluk ortak olmak üzere, Creuers'deki diğer hissedarlar World Duty Free Group Espa a, S.A. ve Vapores Suardiaz Mediterr neo, S.A. ile 20 Haziran 2014 tarihinde bağlayıcı ve nihai nitelikte bir Hisse Devri Sözleşmesi ("Sözleşme") imzaladığını 20 Haziran 2014 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Geçtiğimiz süreç içerisinde Sözleşme'de tanımlanmış olan ön şartlar için gerekli başvurular yapılmış olup izin ve devralma çalışmaları devam etmektedir.

  Diğer yandan RCL ile yapılan görüşmelerde, izin ve önşartların tamamlanmasını müteakip BPI'ın Creurs'in söz konusu %57 hissesini devir alması ve eşzamanlı olarak Global Liman'ın BPI'daki mevcut hisse oranının %62'ye çıkarılması hususunda mutabakata varılarak bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır. Böylelikle, Hisse Devri'nin tamamlanması ile birlikte Global Liman'ın BPI'daki hisse oranı %62, BPI'in Creurs'deki hisse oranı %100 olacak, hisse devir tarihinden itibaren Creuers'in finansal sonuçları, Global Liman üzerinden Şirketimizin konsolide mali tablolarına tam konsolidasyon esası ile dahil olacaktır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Holding Pera borç ilişkisi hakkında 01 Temmuz 2014

  Şirketimizin, bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan alacağı kapsamında, 01.04.2014-30.06.2014 dönemi için 30.06.2014 tarihinde tahakkuk ettirdiği toplam faiz tutarı 845.359,97,-TL olup bu tutar ile birlikte Şirketimizin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan toplam alacağı 27.898.851,32 TL'dir.

 • Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01 Temmuz 2014
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 01.07.2014 14:00
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Alınan Kararlar Şirketimizin "2013 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin görüşüleceği" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;
  1. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
  2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 29.111.593,-TL dönem karı bulunmakla birlikte, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağına,
  3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Oğuz SATICI (bağımsız üye), Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE (bağımsız üye) ve Adnan NAS'ın 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
  4. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına,
  5. 2014 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
  6. Şirketimizin "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet payın geri alınmış olması; geri alımı yapılan payların sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmesi; bu amaçla Şirketimiz sermayesinin 225.003.687,45-TL'den 20.791.765,-TL azaltılarak 204.211.922,45-TL'ye indirilmesinden mütevellit Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ve Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne
  karar verilmiştir.
  Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
  Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

   

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet

   

  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

   

  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0000000 0,0000000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0000000 0,0000000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0000000 0,0000000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0000000 0,0000000

   

  Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
 • Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile ilgili esaslar hakkında 30 Haziran 2014
  Ortaklığın Adresi: Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul
  Telefon ve Faks Numarası: T:0212 244 60 00 - F: 0212 244 61 61
  E-posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası: T: 0212 244 60 00 - F: 0212 244 61 61
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?: Hayır
  Özet Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca oluşturulacak Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile ilgili esaslar hakkında

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"ne ilişkin düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirketimizin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklarının, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.3 maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölümünce yürütülmesine; Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi kapsamında Stratejik Planlama Direktörü Dobrinka Cidrof'un "Yönetici" olarak atanmasına; Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Selran BAYDAR'ın söz konusu görevlerin icrası ile ilgili olarak "görevli" olarak atanmasına; ve söz konusu bölümün Şirketimizin Genel Müdür'e bağlı çalışmasına oybirliğiyle karar verildi.

  "Yönetici" Dobrinka Cidrof ile "Görevli" Selran BAYDAR'ın iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

  Dobrinka Cidrof, Direktör
  Stratejik Planlama, Global Yatirim Holding A.S.
  Rihtim Cad. No:51 Karakoy 34425 Istanbul-Turkey
  Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1119 Faks: +90 (212) 244 61 61
  mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.globalyatirim.com.tr

  Selran Baydar, Direktör
  Yatırımcı İlişkileri, Global Yatirim Holding A.S.
  Rihtim Cad. No:51 Karakoy 34425 Istanbul-Turkey
  Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1171 Faks: +90 (212) 244 61 61
  mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.globalyatirim.com.tr

 • Van arazisindeki yatırım hakkında 27 Haziran 2014

  Van Belediyesi tarafından açılan, mülkiyeti Van Belediyesi'ne ait 16.611,65 metrekarelik arazinin satış ihalesine Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nden ("Pera") oluşan Ortak Girişim Grubu katılmış, Şubat 2008'de gerçekleştirilen ihalede 16.050.246,-TL bedelle en yüksek peyi sürmüş, Haziran 2008'de ihale bedelini yatırarak arazinin mülkiyetini devralmıştık. Ardından 24.12.2010 tarihinde Pera'nın arazide sahip olduğu payı da satın alarak arazinin tek maliki haline gelmiştik.

  İhalenin ve tapu devrinin tamamlanmasından sonraki süreçte imar planı iptali, ihale iptali ve tapu iptali ile ilgili olarak açılan davaların tamamı sonuçlanmış olup arazinin mülkiyeti Şirketimiz üzerinde kalmaya devam etmiştir. Yeni imar planına uygun olarak inşaat ruhsatı yenilenmiştir. Şirketimiz, söz konusu arazi üzerinde toplam inşaat alanı yaklaşık 55.000 m , kiralanabilir alanı yaklaşık 30.000 m olan ve bünyesinde 95 mağaza ile çocuk oyun alanları, sinema salonları, kafe ve restoranlar barındıracak bir alışveriş merkezi yapmak üzere çalışmalara başlamış olup bu kapsamda alışveriş merkezinde yer alacak firmalarla ilk tur kiralama görüşmelerine başlanmıştır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Sözleşme Feshi 23 Haziran 2014

  Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun Holding'in özellikle liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz sektörlerinde aktif ve hızlı büyüyen bir rol alması şeklindeki stratejik yönlendirmesinin ve aşağıda belirtilen Proje'nin tüm yönleriyle değerlendirilmesinin sonucunda; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin ("Global Enerji") yürütmekte olduğu, Şırnak Termik Santral Projesi'ne ("Proje") asfaltit temini için sözleşme imzalamış olan proje şirketi Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesinin devralınmasına ilişkin 03.10.2013 tarihli Hisse Alım Satım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin ("Sözleşme"), Sözleşme'de yeralan Satıcılar'ın ve Garantörler'in beyan ve taahhütlerine ilişkin yaşanan zorluklar nedeni ile ve Şirketimiz menfaatlerinin korunmasını teminen, Sözleşme'den kaynaklanan tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla feshedilmesine karar verilmiş olup Global Enerji ilk aşamada Sözleşme'nin diğer taraflarına fesih ihbarnamesi gönderdiğini Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Barselona limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin Hisse Devri Sözleşmesinin imzalanması hk 20 Haziran 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve şu anda 1,8 milyon yolcu trafiğine sahip olan Barselona Limanı'nı işleten Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin toplam %43 hissesini devraldığını ve Creuers'teki bakiye hisseleri devralarak ("Hisse Devri") çoğunluk ortak olmak üzere, Creuers'deki diğer hissedarlar ile 5 Mayıs 2014 tarihinde bir ön protokol ("Ön Protokol") imzaladığını 5 Mayıs 2014 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Global Liman, Ön Protokol çerçevesinde, Creuers'deki diğer hissedarlar World Duty Free Group Espa a, S.A. ve Vapores Suardiaz Mediterr neo, S.A. ile 20 Haziran 2014 tarihinde bağlayıcı ve nihai nitelikte bir Hisse Devri Sözleşmesi'ni imzaladığını ve İspanya'da bulunan Ulusal Piyasa ve Rekabet Komisyonu (Comision Nacional de los Mercados y la Competencia) gibi kurumlardan onay alınması da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Hisse Devri Sözleşmesi'nde belirtilmiş ön koşulların gerçekleşmesinin ardından Hisse Devri işleminin tamamlanacağını bildirmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

  Creuers, Barselona Limanı dışında Malaga Limanı'nı işleten Cruceros Malaga, S.A. unvanlı şirketin % 80 hissesine ve Singapur Limanı'nı işleten Sats-Creuers Cruise Services Pte. Ltd. unvanlı şirketin de % 40 hissesine sahip bulunmaktadır.

 • Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisi 06 Haziran 2014

  Denetim Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak Şirketimizin 2014 yılı faaliyet döneminin yılsonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member firm of KPMG International)'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Genel Kurul'un onayına bağlı olarak kendileri ile bu yönde bağımsız denetim sözleşmesi akdedilmesine, söz konusu sözleşmenin imzalanması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

 • Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 06 Haziran 2014
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2014
  Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 01.07.2014
  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0000000 0,0000000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0000000 0,0000000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0000000 0,0000000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0000000 0,0000000
  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000

  EK AÇIKLAMALAR:
  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 29.111.593,-TL dönem karı bulunmakla birlikte, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verildi

 • Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 06 Haziran 2014
  Karar Tarihi 06.06.2014
  Genel Kurul Türü Olağan
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
  Tarihi ve Saati 01.07.2014 14:00
  Adresi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy İstanbul
  Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
  2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
  3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
  5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
  8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
  9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  10. 2014 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
  11.2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
  12. 2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
  13.Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması ve sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanması,
  14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası V-2 Haziran 2014"ün onaya sunulması,
  15. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından "Ücretlendirme Politikası V-2 Haziran 2014" ve "Kamuyu Bilgilendirme Politikası V-2 Haziran 2014" hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
  16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
  17. Dilekler ve Kapanış
  Ekler:
  1.Ana Sözleşme tadil metni
  2.Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu
  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirketimizin "2013 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2014 Salı günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir.
  Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Ana Sözleşme tadil metni ve sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu raporu ekte sunulmuştur.

 • Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması 27 Mayıs 2014
  İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu: TRSGLMDK1616
  İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü: Kuponlu Tahvil
  Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
  İhracın Nominal Tutarı : 85.000.000 TL
  Satılan Nominal Tutar: 85.000.000 TL
  İhraç Fiyatı: 100 TL
  İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi: 910 gün/22 Kasım 2016
  İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı: 91 günde bir kupon ödemeli, Anapara defaten vade sonunda
  İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı: Değişken faizli (Yıllık gösterge DİBS+%4,50) - İlk kuponun dönemsel faiz oranı %3,2797 olmuştur. Yıllık basit faiz oranı %13,1548, yıllık bileşik faiz oranı %13,8188

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 28/920 sayılı kararı ile onaylandığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.

  Bu kapsamda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen tahvillerin 85.000.000 TL'lik kısmının satışı bugün, 27.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

 • Barselona limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerinin devralınmasına ilişkin ön protokolün imzalanması hakkında 05 Mayıs 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve 1.8 milyon yolcu kapasiteli Barselona Limanını işleten Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin toplam 43% hissesini devraldığını, Creuers'deki diğer hissedarlar ile de görüşmelerin devam ettiğini 30.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

  Global Liman, Creuers'in geri kalan %57 hissesini tek başına devralmak ve böylece Creuers'deki hisse oranını doğrudan ve dolaylı olarak %78.07'ye çıkartmak üzere bir ön protokol imzaladığını Şirketimize bildirmiş olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

  Creuers, Barselona Limanı dışında Malaga Limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerine ve Singapur Limanını işleten şirketin de azınlık hisselerine sahip bulunmaktadır.

 • Bağlı ortaklıktan olan alacak bilgisinin güncellenmesi 01 Nisan 2014

  Şirketimizin, bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan alacağı kapsamında, 01.01.2014-31.03.2014 dönemi için 31.03.2014 tarihinde tahakkuk ettirdiği toplam faiz tutarı 935.325,-TL olup bu tutar ile birlikte Şirketimizin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den olan toplam alacağı 30.327.008,53 TL'dir.

   

 • Şırnak Termik Santral Projesi Hakkında 04 Mart 2014

  06.12.2013 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında;
  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin yürütmekte olduğu, 2x135 (270) MW gücünde asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisi ile inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi ile ilgili proje şirketlerinin (Galata Enerji ve Geliş Madencilik) %55 hissesinin Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'ne devrine ilişkin ön şartların bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının ise tamamlanma süreçlerinin devam ettiğini bildirmek isteriz.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012) kapsamında yapılacak sermaye azaltımı 03 Mart 2014

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)"nin, Program'ın 18 aylık süresinin dolması nedeniyle 11.11.2013 tarihi itibariyle tamamlandığı ve söz konusu Geri Alım Programı (2012) kapsamında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet payın geri alınmış olduğu belirlenmiştir.

  Yine söz konusu Geri Alım Programı kapsamında geri alımı yapılan payların, yürürlükte olan mevzuat uyarınca sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz sermayesinin 225.003.687,45-TL'den 20.791.765,-TL azaltılarak 204.211.922,45-TL'ye inmesine; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine; Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına; gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ortakların onayına sunulması amacıyla Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ve Genel Kurul toplantısı için gerekli tüm işlemlerin ifa edilmesine karar verilmiştir. Anasözleşme tadil metni ektedir.

  Ayrıca, TTK 474/1 kapsamında gerekli ilanlar yapılacaktır.

  Saygılarımızla,

   

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 03 Mart 2014

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak Şirketimizin yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8.84 olarak belirlenmiştir.

  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Ana Başlıklar Not
  Pay Sahipleri 86,89
  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 91,89
  Menfaat Sahipleri 88,42
  Yönetim Kurulu 87,12

  Saygılarımızla,

 • Lizbon Yolcu Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesi hakkında 17 Ocak 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Royal Caribbean Cruises Ltd ("RCCL"), Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS LDA ("Sousa"), ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Yolcu Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesine teklif verdiğini 11.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla verdikleri teklifin İhale Komisyonu tarafından onaylandığını ve ihalede kazanan taraf olduklarını, bu aşamadan sonra Rekabet Kurulu ve Sayıştay onayının ardından İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanacağını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurtdışı tahvil ihraç tutarının arttırılması 03 Ocak 2014

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğine uygun olarak azami 250.000.000,-ABD Doları nominal değerli tahvili sadece yurtdışında ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacağını 22.11.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. Global Liman aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu sunmuştur. Global Liman, bu defa yukarıda belirtilen başvurusundaki ihraç tutarını revize ederek azami 300.000.000,-ABD Dolarına yükseltmek üzere yeni bir Yönetim Kurulu Kararı aldığını ve 22.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurusunu bu yönde revize edeceğini Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.


 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Karadağ Bar Limanı'nı işleten şirketin hisselerini devralması hk. 30 Aralık 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"); Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin hisseleri devralmak için Karadağ'a davet edildiğini ve hisse devrinin 30.12.2013 Pazartesi günü yapılacağını 27.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, 8.071.700,-Euro bedel karşılığında şirketin %62,09 oranındaki hissesini bugün itibariyle devraldığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Barselona Limanı'nda ilave hisse alımı hk. 30 Aralık 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte ortak oldukları Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") vasıtasıyla, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve 1.8 milyon yolcu kapasiteli Barselona Limanını işleten, Malaga Limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerine ve Singapur Limanını işleten şirketin de azınlık hisselerine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin %23 hissesini devraldığını 13.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, BPI vasıtasıyla Creuers'ın %20 hissesini daha devraldığını, böylece Creuers'in toplam %43'üne sahip olduğunu, ayrıca Creuers'da

  iğer hissedarlar ile görüşmelere devam ettiğini Şirketimize bildirmiş olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Karadağ Bar Limanını işleten şirketin hisselerini devralması hakkında 27 Aralık 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"); Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin ihaleyi kazanması neticesinde, Bar Limanı'nın Genel Yük ve Kargo Terminalini işleten şirketin %62,09 hissesinin devrine ilişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesinin ("Sözleşme") imzalandığını ve hisse devri için Rekabetin Korunması Kurumundan gerekli iznin alınmasından ve İmtiyaz Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra hisselerin Global Limana devredileceğini 15.11.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin Parlamento onayının alındığını ve İmtiyaz Sözleşmesinin imzalandığını, hisse devri için Rekabetin Korunması Kurumundan gerekli iznin alındığını, hisseleri devralmak için Karadağ'a davet edildiğini ve hisse devrinin 30.12.2013 Pazartesi günü yapılacağını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Lisbon Yolcu Terminali İhalesine teklif vermesi hk. 11 Aralık 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.("Global Liman"), Royal Caribbean Cruises Ltd ("RCCL"), Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") ve Grupo Sousa - Investimentos SGPS LDA ("Sousa"), ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Yolcu Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesine bugün itibariyle teklif verdiğini Şirketimize bildirmiştir.

  Ortak Girişim Grubu üyelerinden RCCL 41 cruise gemisi ve 460 varış noktası ile Dünya'nın ikinci en büyük cruise işletmecisi olup, New York borsasında işlem görmektedir. Global Liman'ın ve RCCL'in müştereken %23'üne sahip oldukları Creuers, Barselona Limanını işletmekte olup, Malaga Limanını işleten şirketin çoğunluk hissesine ve Singapur Limanını işleten şirketin de azınlık hisselerine sahiptir. Sousa ise, Portekiz'in denizcilik ve limancılık sektörünün önde gelen 3 grubundan biri olup, lojistik ve enerji alanlarında da yatırımlar yapmaktadır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Şırnak Termik Santral Projesi Yatırım Teşvik Belgesi Alımı 10 Aralık 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş."nin ("Global Enerji") %85 oranında hissesine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Galata Enerji") yürütmekte olduğu 2x135 (270) MW gücünde asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisi ile inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi ile ilgili olarak Galata Enerji; 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı tebliğ çerçevesinde bölgesel yatırım teşvik belgesi düzenlenmesini talebi ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu ve bu başvurunun olumlu karşılanarak 10.12.2013 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi aldığını Şirketimize bildirmiştir. İlgili Kararname'nin 3. maddesinde Şırnak Termik Santral Projesi'nin 6. Bölge'de bulunması ve öncelikli yatırım konuları arasında yer alan ve yerli girdi kullanan termik santrallerden olması dolayısıyla teşvik uygulamaları kapsamında bulunması nedeniyle işbu Teşvik belgesi ile Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi (Kurumlar ve Gelir vergisi %90 oranında), faiz desteği, sigorta primi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği teşviklerinden yararlanılacaktır.

 • Şırnak Termik Santral Projesi Hakkında 06 Aralık 2013

  "Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş."nin ("Global Enerji") yürütmekte olduğu, 2x135 (270) MW gücünde asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisi ile inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi ile ilgili olarak Global Enerji;

  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")'nun 19.03.2009 tarih ve 2021-5 sayılı Kararı ile 49 yıl süre ile Üretim Lisansına sahip olan ve Global Enerji'nin %85'ine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Galata Enerji") %55'ine tekabül eden hissesinin, ve
  2. Şırnak IR-2505 no.lu ruhsat sahasına ilişkin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren, Şırnak'ta kain ve Global Enerji'nin %85'ine sahip olduğu Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.'nin ("Geliş Madencilik") %55'ine tekabül eden hissesinin,

  Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'ne ("Akkök") devrine ilişkin olarak Akkök ile ön mutabakata vardıklarını, hisse devirlerinin EPDK ve Rekabet Kurumu ("RK") izinlerinin alınması ve Akkök tarafından gerçekleştirilecek due-diligence çalışmasının müsbet sonuçlanması başta olmak üzere muhtelif ön şartlara bağlı olduğunu ve EPDK ile RK'na en kısa sürede gerekli müracaatların yapılacağını Şirketimize bildirmiştir. Hisse devrine ilişkin ticari koşullar nihai anlaşmanın yapılarak hisse devirlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu hakkında 26 Kasım 2013

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,80'den 8,86'ya yükselmiştir.

  Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Şubat 2013 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,86'lık derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  Ana Başlıklar     Not
  Pay Sahipleri     88,89
  Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık     90,00
  Menfaat Sahipleri     89,74
  Yönetim Kurulu     86,89

  Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

 • Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin yurtdışı tahvil ihracı hakkında 22 Kasım 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğine uygun olarak azami 250.000.000,-ABD Doları nominal değerli tahvili sadece yurtdışında ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle ihraç etmek üzere bir Yönetim Kurulu kararı aldığını, işbu ihracın ve ihraç belgesinin onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayıttan muafiyet tanınması amacıyla bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacağını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Şirket paylarının geri alım programı hakkında 15 Kasım 2013

  Şirketimizin 10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)", Program'ın 18 aylık süresinin dolması nedeniyle 11.11.2013 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu Geri Alım Programı kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet pay geri alınmış, geri alım sırasında bir pay için ödenen en yüksek tutar 1,85 TL, bir pay için ortalama geri alım bedeli 1,44 TL olarak gerçekleşmiş, Geri Alım Programı'nın toplam maliyeti 29.985.687,33 TL olmuştur. 30.05.2012 ile 11.11.2013 tarihleri arasında 131 değişik tarihte gerçekleştirilmiş olan her bir işlemin detayı, gerçekleştirildiği tarihte özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

  Program, geri alımı yapılan payların "tekrar satılmayarak", Program'ın tamamlanması sonrası yürürlükte olan mevzuat uyarınca sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesi şeklinde düzenlenmiş ve onaylanmıştı. Şirketimiz, sermayesinin 225.003.687,45 TL'den 29.985.687,33 TL azaltılarak 195.018.000,12 TL'ye inmesine yönelik sermaye azaltımı işlemlerinin, gerçekleştirilecek ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması için gerekli izin ve başvuru sürecini en kısa sürede başlatacak ve gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edecektir.

 • Karadağ - Bar Limanı özelleştirme ihalesi 15 Kasım 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"); Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin ihaleye ("İhale") verdiği teklif neticesinde, Hisse Alım Satım Sözleşmesinin ("Sözleşme") taslak halinin Özelleştirmelere İlişkin İhale Komisyonu tarafından onaylandığını ve taslak metnin Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ile Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini, Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ile Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından nihai Sözleşmenin imzalanacağını 23.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman, Sözleşmenin Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve Bar Limanı'nın Genel Yük ve Kargo Terminalini işleten şirketin %62,09 hissesinin devrine ilişkin Sözleşmenin bugün itibariyle imzalandığını Şirketimize bildirmiştir. Bu aşamadan sonra, hisse devri izni için Rekabetin Korunması Kurumuna başvurulacak olup, gerekli iznin alınmasından ve İmtiyaz Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra hisseler Global Limana devredilecektir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Barselona limanını işleten şirketin hisselerinin bir kısmının devralınması hakkında 13 Kasım 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte ortak oldukları Barcelona Port Investments, S.L vasıtasıyla, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve 1.8 milyon yolcu kapasiteli Barselona Limanını işleten, Malaga Limanının çoğunluk hissesine ve Singapur Yolcu Limanının azınlık hisselerine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin %23 hissesini devraldığını ve Creuers'deki hisse oranını yükseltmek için diğer ortaklarla görüşmelere devam ettiğini Şirketimize bildirmiştir.

  Barcelona Limanı, Malaga Limanı ve Singapur Yolcu Limanının Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin portföyüne eklenmesi ile Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin toplam yolcu trafiği 2013 yılı sonu itibari ile 3.5 milyona ulaşacak olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 11 Kasım 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 11-11-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,25 fiyat aralığından 225.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 20.791.765 paya, toplam maliyeti 29.985.687,33 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 9,24 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  11-11-2013 Alım 225.000,00 1,25 281.250,00 20.566.765,00 9,14 20.791.765,00 9,24
 • Rating Sözleşmesine ilişkindir 08 Kasım 2013

  Kredi derecelendirme hizmeti aldığımız uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan Kredi Derecelendirme Hizmeti Sözleşmesi, Şirketimizin talebi doğrultusunda bugün itibariyle feshedilmiş bulunmaktadır. Bu karar, Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan ve bugün itibariyla net nominal tutarı yaklaşık 15 milyon ABD Dolara düşmüş bulunan eurobondlar için göreceli olarak yüksek tutarlarda yıllık derecelendirme hizmet maliyetine katlanılmaması amacıyla alınmıştır.

  Şirketimizin ayrıca uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi ile kredi derecelendirme sözleşmesi bulunmakta olup bu sözleşme halihazırda devam etmektedir.

  Saygılarımızla,

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 08 Kasım 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 08-11-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,25 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 20.566.765 paya, toplam maliyeti 29.704.437,33 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 9,14 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket ermayesi İçindeki Payı (%)
  08-11-2013 Alım 25.000,00 1,25 31.250,00 20. 41.765,00 9,13 20.566.765,00 9,14
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 06 Kasım 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 06-11-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,20-1,29 fiyat aralığından 1.492.225 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 20.541.765 paya, toplam maliyeti 29.673.187,33 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 9,13 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu P yların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  06-11-2013 Alım 25.000,00 1,29 32.250,00 9.049.540,00 8,47 19.074.540,00 8,48
  06-11-2013 Alım 50.000,00 1,28 64.000,00 19.074.540,00 8,48 19.124.540,00 8,50
  06-11-2013 Alım 1.025 000,00 1,27 1.301.750,00 19.124.540,00 8,50 20.149.540,00 8,96
  06-11-2013 Alım 67.225,00 1,26 84.703,50 20.149.540 00 8,96 20.216.765,00 8,99
  06-11-2013 Alım 50.000,00 1,24 62.000,00 20.216.765,00 8,99 20.266.765,00 9,01
  06-11-2013 Alım 75.000,00 1,23 2.250,00 20.266.765,00 9,01 20.341.765,00 9,04
  06-11-2013 Alım 200.000,00 1,20 240.000,00 20.341.765,00 9,04 20.54 .765,00 9,13
 • BIST tarafından saat 14:28'de duyurulan bildirimin tekrarıdır 06 Kasım 2013

  06 Kasım 2013 tarihinde Global Menkul Değerler A.Ş ( GLBMD ) payları ile ilgili olarak 0,6315 fiyat ile AZ International Holdings SA şirketine 2.000.000 adet borsa dışı SATIŞ işlemi gerçekleştirilmiştir.

  Bağlı ortaklığımız GES hesabında bulunan 2.109.065 adet hisse ile beraber bu işlem sonucunda grubumuzda bulunan Global Menkul Değerler A.Ş. hissesi 29.082.834 adettir.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliğ İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  06/11/2013 Satım 2.000.000,00 0,63 1.263.000,00 3 .082.834,00 77,71 29.082.834,00 72,71
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 05 Kasım 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 05-11-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,32 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 19.049.540 paya, toplam maliyeti 27.796.233,83 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,47 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  05-11-2013 Alım 25.000,00 1,32 33.000,00 19. 24.540,00 8,46 19.049.540,00 8,47
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 01 Kasım 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 01-11-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,35-1,37 fiyat aralığından 175.853 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 19.024.540 paya, toplam maliyeti 27.763.233,83 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,46 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  01-11-2013 Alım 40.853,00 1,35 55.151,55 18.848. 87,00 8,38 18.889.540,00 8,40
  01-11-2013 Alım 60.000,00 1,36 81.600 00 18.889.540,00 8,40 18.949.540,00 8,42
  01-11-2013 Alım 75.000,00 1,37 102.750,00 18.949.540,00 8,42 19.024.540,00 8,46
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 30 Ekim 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 30-10-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,38 fiyat aralığından 35.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.848.687 paya, toplam maliyeti 27.523.732,28 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,38 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal utarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Pa ların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonra ı Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  30-10-2013 Alım 35.000,00 1,38 48.300,00 18.813.687,00 8,36 18.848.687,00 8,38
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 28 Ekim 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 28-10-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,41-1,42 fiyat aralığından 39.381 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.813.687 paya, toplam maliyeti 27.475.432,28 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,36 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  28-10-2013 Alım 14.381,00 1,41 20.277,21 18.774.306,00 8,34 18.788.687,00 8,35
  28-10-2013 Alım 25.000,00 1,42 35.500,00 18.788.687,00 8,35 18 813.687,00 8,36
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 23 Ekim 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 23-10-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,42 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.774.306 paya, toplam maliyeti 27.419.655,07 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,34 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  23-10-2013 Alım 10.000,00 1,42 14.200,00 18.764.306,00 8,34 18.774. 06,00 8,34
 • Şirketimizin bağlı ortaklığının yaptığı hisse alımı işleminin bildrilmesi 04 Ekim 2013

  Şirketimizin sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım-satışı ile yerli (asfaltit) ve yenilenebilir (su ve güneş) kaynaklara dayalı enerji üretimi yatırımlarından oluşan tüm enerji portföyünün, %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız "Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş." ("Global Enerji") bünyesinde birleştirilmesi çalışmaları kapsamında;

  1- Global Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")'nun 19.03.2009 tarih ve 2021-5 sayılı Kararı ile 49 yıl süre ile Üretim Lisansına sahip olan Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Galata Enerji") ilave %25 hissesinin devir alınması işlemlerini EPDK'dan gerekli izinlerin alınmasının ardından 03.10.2013 akşamı itibariyle tamamladığını ve hisse alımı sonrasında Global Enerji'nin Galata Enerji'deki hisse oranının %60'dan %85'e çıktığını Şirketimize bildirmiştir.

  2- Global Enerji, ayrıca Şırnak IR-2505 no.lu ruhsat sahasına ilişkin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren ve Şırnak'ta kain Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.'nin ("Geliş Madencilik") %85 oranındaki hissesinin mevcut hissedarlarından devralınması işlemlerini Rekabet Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından 03.10.2013 akşamı itibariyle tamamladığını ve hisse alımı sonrasında Global Enerji'nin Geliş Madencilik'teki hisse oranının %85 olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 25 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 25-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,26 fiyat aralığından 11.140 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.764.306 paya, toplam maliyeti 27.405.455,07 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,34 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket ermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  25-09-2013 Alım 11.140,00 1,26 14.036,40 18.753.166,00 8,33 18.764.306,00 8,34
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 24 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 24-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,31 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.753.166 paya, toplam maliyeti 27.391.418,67 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,33 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçinde i Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  24-09-2013 Alım 50.000,00 1,31 65.500,00 18.703.166,00 8,31 18.753.166,00 8,33
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 20 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 20-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,28 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.703.166 paya, toplam maliyeti 27.325.918,67 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,31 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  20-09-2013 Alım 25.000,00 1,28 32.000,00 18.678.166,00 8,30 18.703.166,00 8,31
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 13 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 13-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,26 fiyat aralığından 5.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.678.166 paya, toplam maliyeti 27.293.918,67 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,30 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  13-09-2013 Alım 5.000,00 1,26 6.300,00 18.673.166,00 8,30 18.678.166,00 8,30
 • SPK ihraç belgesi 06 Eylül 2013
  Borçlanma Aracının ISIN Kodu : -
  Borçlanma Aracının Türü : Tahvil
  Borçlanma Aracının Vadesi : 5 yıla kadar
  Borçlanma Aracının İhraç Tutarı : 100.000.000 TL

  17.07.2013 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin 100.000.000,-TL nominal değerli ve 5 yıla kadar vadeli borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 28/920 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.

  Ek:
  SPK ihraç belgesi

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 06 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 06-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,22-1,23 fiyat aralığından 62.400 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.673.166 paya, toplam maliyeti 27.287.618,67 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,30 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  06-09-2013 Alım 50.000,00 1,23 61.500,00 18.610.766,00 8,27 18.660.766,00 8,29
  06-09-2013 Alım 12.400,00 1,22 15.128,00 18.660.766,00 8,29 18.673.166,00 8,30
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 03 Eylül 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 03-09-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,21-1,23 fiyat aralığından 99.481 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.610.766 paya, toplam maliyeti 27.210.990,67 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,27 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  03-09-2013 Alım 50.000,00 1,23 61.500,00 18.511.285,00 8,23 18.561.285,00 8,25
  03-09-2013 Alım 25.000,00 1,22 30.500,00 18.561.285,00 8,25 18.586.285,00 8,26
  03-09-2013 Alım 24.481,00 1,21 29.622,01 18.586.285,00 8,26 18.610.766,00 8,27
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 28 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 28-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,22 fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.511.285 paya, toplam maliyeti 27.089.368,66 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,23 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  28-08-2013 Alım 15.000,00 1,22 18.300,00 18.496.285,00 8,22 18.511.285,00 8,23
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 27 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 27-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,21-1,26 fiyat aralığından 60.320 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.496.285 paya, toplam maliyeti 27.071.068,66 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,22 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  27-08-2013 Alım 10.000,00 1,26 12.600,00 18.435.965,00 8,19 18.445.965,00 8,20
  27-08-2013 Alım 10.000,00 1,25 12.500,00 18.445.965,00 8,20 18.455.965,00 8,20
  27-08-2013 Alım 10.000,00 1,24 12.400,00 18.455.965,00 8,20 18.465.965,00 8,21
  27-08-2013 Alım 10.000,00 1,23 12.300,00 18.465.965,00 8,21 18.475.965,00 8,21
  27-08-2013 Alım 10.000,00 1,22 12.200,00 18.475.965,00 8,21 18.485.965,00 8,22
  27-08-2013 Alım 10.320,00 1,21 12.487,20 18.485.965,00 8,22 18.496.285,00 8,22
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 23 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 23-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,29-1,30 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.435.965 paya, toplam maliyeti 26.996.581,46 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,19 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  23-08-2013 Alım 25.000,00 1,30 32.500,00 18.385.965,00 8,17 18.410.965,00 8,18
  23-08-2013 Alım 25.000,00 1,29 32.250,00 18.410.965,00 8,18 18.435.965,00 8,19
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 22 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 22-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,31-1,34 fiyat aralığından 97.535 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.385.965 paya, toplam maliyeti 26.931.831,46 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,17 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  22-08-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 18.288.430,00 8,13 18.313.430,00 8,14
  22-08-2013 Alım 25.000,00 1,33 33.250,00 18.313.430,00 8,14 18.338.430,00 8,15
  22-08-2013 Alım 25.000,00 1,32 33.000,00 18.338.430,00 8,15 18.363.430,00 8,16
  22-08-2013 Alım 22.535,00 1,31 29.520,85 18.363.430,00 8,16 18.385.965,00 8,17
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 21 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 21-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,37-1,40 fiyat aralığından 154.140 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.288.430 paya, toplam maliyeti 26.802.560,61 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,13 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  21-08-2013 Alım 29.140,00 1,37 39.921,80 18.134.290,00 8,06 18.163.430,00 8,07
  21-08-2013 Alım 50.000,00 1,38 69.000,00 18.163.430,00 8,07 18.213.430,00 8,09
  21-08-2013 Alım 50.000,00 1,39 69.500,00 18.213.430,00 8,09 18.263.430,00 8,12
  21-08-2013 Alım 25.000,00 1,40 35.000,00 18.263.430,00 8,12 18.288.430,00 8,13
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 20 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 20-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,40 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.134.290 paya, toplam maliyeti 26.589.138,81 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,06 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  20-08-2013 Alım 25.000,00 1,40 35.000,00 18.109.290,00 8,05 18.134.290,00 8,06
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 19 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 19-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,42 fiyat aralığından 6.158 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.109.290 paya, toplam maliyeti 26.554.138,81 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,05 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  19-08-2013 Alım 6.158,00 1,42 8.744,36 18.103.132,00 8,05 18.109.290,00 8,05
 • Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalanması 16 Ağustos 2013

  Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönertim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 16.08.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

  Bilgilerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla,

  GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 15 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 15-08-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,47 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.103.132 paya, toplam maliyeti 26.545.394,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,05 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  15-08-2013 Alım 25.000,00 1,47 36.750,00 18.078.132,00 8,03 18.103.132,00 8,05
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 13 Ağustos 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 13-08-2013" tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,47 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.078.132 paya, toplam maliyeti 26.508.644,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,03 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  13-08-2013 Alım 10.000,00 1,47 14.700,00 18.068.132,00 8,03 18.078.132,00 8,03
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 26 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 26-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,41 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.068.132 paya, toplam maliyeti 26.493.944,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,03 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  26-07-2013 Alım 25.000,00 1,41 35.250,00 18.043.132,00 8,02 18.068.132,00 8,03
 • Bağlı Ortaklığımızın Kazandığı İhale Hk. 24 Temmuz 2013

  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Şirketimizin %80 bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"); Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Kocasinan ilçesi, Karpuzatan mevkii, tapuda 481 pafta, 3890 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan yaklaşık 5925m2 yüzölçümlü arsanın doğalgaz istasyonu işletmeciliği yapılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi" işine ilişkin ihaleyi 1.350.000,-TL teklif vererek kazandığını Şirketimize bildirmiştir.

  Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

 • Karadağ-Bar Limanı Özelleştirme İhalesi 23 Temmuz 2013

  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"); Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin ihaleye ("İhale") teklif vermesinin ardından, İhale Komisyonu tarafından İhale'yi kazanmış olduklarının bildirildiğini ve Hisse Alım Satım Sözleşmesi'ni sonuçlandırmaya yönelik sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Karadağ'a davet edildiklerini 08.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk.

  Global Liman sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını, Özelleştirmelere ilişkin İhale Komisyonunun taslak sözleşmeyi onaylayarak, Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ile Bakanlar Kurulu'na gönderdiğini, Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ile Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından nihai sözleşmenin imzalanacağını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 22 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 22-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,35-1,37 fiyat aralığından 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 18.043.132 paya, toplam maliyeti 26.458.694,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 8,02 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  22-07-2013 Alım 25.000,00 1,37 34.250,00 17.968.132,00 7,99 17.993.132,00 8,00
  22-07-2013 Alım 25.000,00 1,36 34.000,00 17.993.132,00 8,00 18.018.132,00 8,01
  22-07-2013 Alım 25.000,00 1,35 33.750,00 18.018.132,00 8,01 18.043.132,00 8,02
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 19 Temmuz 2013
  Ortaklığın Adresi : Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL
  Telefon ve Faks No. : 0.212.244 60 00 0.212.244 61 61
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0.212.244 60 00 0.212.244 61 61
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
  Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı

   Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 19-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,37 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.968.132 paya, toplam maliyeti 26.356.694,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,99 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  19-07-2013 Alım 25.000,00 1,37 34.250,00 17.943.132,00 7,97 17.968.132,00 7,99
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 18 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 18-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,38 fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.943.132 paya, toplam maliyeti 26.322.444,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,97 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  18-07-2013 Alım 15.000,00 1,38 20.700,00 17.928.132,00 7,97 17.943.132,00 7,97
 • Denizli Sümerpark Projesi - Okul Kira Sözleşmesi 18 Temmuz 2013

  Şirketimiz ile iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Denizli'de hayata geçirilen ve Alışveriş Merkezi, Konut, Otel/Okul ve Hastane fonksiyonlarından oluşan Sümerpark Çok Bileşenli Projesi kapsamında Şirketimizin mülkiyetindeki 6225 ada, 1 no.lu parsel üzerinde Şirketimizin bir okul binası inşa ederek Final Okulları'na teslim etmesi ve Final Okulları'nın da burada 15 yıl boyunca okul olarak faaliyette bulunmasına ilişkin Final Okulları ile bir Kira Sözleşmesi akdedilmiştir. Yaklaşık 11.450 m2 kapalı alanda, 74 derslik, spor salonu, yüzme havuzu, yemekhane, kütüphane, konferans ve toplantı salonları ile yaklaşık 1.000 öğrenciye hizmete verecek okulun 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 17 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 17-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,37 fiyat aralığından 9.800 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.928.132 paya, toplam maliyeti 26.301.744,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,97 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  17-07-2013 Alım 9.800,00 1,37 13.426,00 17.918.332,00 7,96 17.928.132,00 7,97

  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.07.2013 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 100.000.000,-TL (yüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, tahvil ihracının ilgili karar tarihini müteakip 1 (bir) yıl içinde gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 16 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 16-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,38 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.918.332 paya, toplam maliyeti 26.288.318,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,96 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  16-07-2013 Alım 25.000,00 1,38 34.500,00 17.893.332,00 7,95 17.918.332,00 7,96
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 11 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 11-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33 / 1,34 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.893.332 paya, toplam maliyeti 26,253,818.45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,95 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  11-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.843.332,00 7,93 17.868.332,00 7,94
  11-07-2013 Alım 25.000,00 1,33 33.250,00 17.868.332,00 7,94 17.893.332,00 7,95
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 10 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 10-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,31 - 1,34 fiyat aralığından 86.001 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.843.332 paya, toplam maliyeti 26.187.068,45 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,93 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  10-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.757.331,00 7,89 17.782.331,00 7,90
  10-07-2013 Alım 25.000,00 1,33 33.250,00 17.782.331,00 7,90 17.807.331,00 7,91
  10-07-2013 Alım 25.000,00 1,32 33.000,00 17.807.331,00 7,91 17.832.331,00 7,93
  10-07-2013 Alım 11.001,00 1,31 14.411,31 17.832.331,00 7,93 17.843.332,00 7,93
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 09 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 09-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,34 fiyat aralığından 25,000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17,757,331 paya, toplam maliyeti 26,072,907.14 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,89 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  09-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.732.331,00 7,88 17.757.331,00 7,89
 • Karadağ Bar Limanı İhalesi 08 Temmuz 2013

  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"); Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin ihaleye ("İhale") teklif verdiğini 01.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. Global Liman, İhale Komisyonu'ndan bugün aldıkları mektup ile İhale'yi kazanmış olduklarının bildirildiğini ve Hisse Alım Satım Sözleşmesi'ni sonuçlandırmaya yönelik sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Karadağ'a davet edildiklerini Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 08 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 08-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,34 - 1,33 fiyat aralığından 50,000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17,732,331 paya, toplam maliyeti 26,039,407.14 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,88 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  08-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.682.331,00 7,86 17.707.331,00 7,87
  08-07-2013 Alım 25.000,00 1,33 33.250,00 17.707.331,00 7,87 17.732.331,00 7,88
 • Yunanistan'da yer alan marina ve turist limanları ihalesine katılım 05 Temmuz 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Yunanistan Cumhuriyeti Varlık Geliştirme Fonu ("Fon") tarafından Alimos, Nea Epidaurus, Hydra ve Poros'u içeren marina ve turist limanları grubunun 40 yıl süre ile kullanılması, işletilmesi, yönetilmesi ve yararlanılmasına yönelik imtiyaz haklarına ilişkin ihaleye ("İhale") katılmak amacıyla Global Liman tarafından Fon'a sunulan Niyet Beyanının Fon tarafından bugün itibariyle kabul edildiğini ve Global Liman'ın İhale'nin Teklif Sunma aşamasına geçmeye hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir.

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 05 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 05-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33 - 1,35 fiyat aralığından 76,300.- adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17,682,331.- paya, toplam maliyeti 25,972,657.14 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,86 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  05-07-2013 Alım 50.000,00 1,35 67.500,00 17.606.031,00 7,82 17.656.031,00 7,85
  05-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.656.031,00 7,85 17.681.031,00 7,86
  05-07-2013 Alım 1.300,00 1,33 1.729,00 17.681.031,00 7,86 17.682.331,00 7,86
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 04 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 04-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33-1,35 fiyat aralığından 55.003 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.606.031 paya, toplam maliyeti 25.869.928,14 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,82 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  04-07-2013 Alım 25.000,00 1,35 33.750,00 17.551.028,00 7,80 17.576.028,00 7,81
  04-07-2013 Alım 25.000,00 1,34 33.500,00 17.576.028,00 7,81 17.601.028,00 7,82
  04-07-2013 Alım 5.003,00 1,33 6.653,99 17.601.028,00 7,82 17.606.031,00 7,82
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 03 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 03-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,35-1,39 fiyat aralığından 38.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.551.028 paya, toplam maliyeti 25.796.024,15 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,80 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  03-07-2013 Alım 13.500,00 1,35 18.225,00 17.512.528,00 7,78 17.526.028,00 7,79
  03-07-2013 Alım 25.000,00 1,39 34.750,00 17.526.028,00 7,79 17.551.028,00 7,80
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 02 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 02-07-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,38 - 1,40 fiyat aralığından 51.026 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.512.528 paya, toplam maliyeti 25.743.049,15 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,78 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  02-07-2013 Alım 1.026,00 1,38 1.415,88 17.461.502,00 7,76 17.462.528,00 7,76
  02-07-2013 Alım 25.000,00 1,39 34.750,00 17.462.528,00 7,76 17.487.528,00 7,77
  02-07-2013 Alım 25.000,00 1,40 35.000,00 17.487.528,00 7,77 17.512.528,00 7,78
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 01 Temmuz 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  "01-07-2013" tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,39-1,41 fiyat aralığından 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.461.502 paya, toplam maliyeti 25.671.883,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,76 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  01-07-2013 Alım 25.000,00 1,41 35.250,00 17.386.502,00 7,73 17.411.502,00 7,74
  01-07-2013 Alım 25.000,00 1,40 35.000,00 17.411.502,00 7,74 17.436.502,00 7,75
  01-07-2013 Alım 25.000,00 1,39 34.750,00 17.436.502,00 7,75 17.461.502,00 7,76
 • Karadağ - Bar Limanına teklif verilmesi 01 Temmuz 2013

  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.; Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik İşletmeleri Bakanlığı ile Karadağ Liman İdaresi tarafından düzenlenen "Karadağ'ın Bar İli'nde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin ("Bar Limanı") Onarımı, Finansmanı, İşletilmesi, Bakımı ve Devri ile Devlet Hisselerinin Satışı"na ilişkin ihaleye ("İhale") bugün itibariyle teklif verdiğini Şirketimize bildirmiştir. İhale'de Bar Limanı'nı 30 yıl süre ile işletme imtiyazına sahip olan ve aynı zamanda halka açık olan şirketin Karadağ Devleti'ne ait ve borsada tedavül etmeyen %62,09 hissesinin özelleştirme suretiyle satışı söz konusudur.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 28 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 28-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,37-1,38 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.386.502 paya, toplam maliyeti 25.566.883,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,73 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  28-06-2013 Alım 25.000,00 1,38 34.500,00 17.336.502,00 7,70 17.361.502,00 7,72
  28-06-2013 Alım 25.000,00 1,37 34.250,00 17.361.502,00 7,72 17.386.502,00 7,73
 • Yönetim Kurulu Komiteleri 24 Haziran 2013

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

  1. Yönetim Kurulu Komitelerinde aşağıdaki görevlendirmelerin yapılmasına;
   • Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Jerome Bernard J.A. Bayle (Başkan), Ayşegül Bensel (Üye) ve Adnan Nas (Üye),
   • Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Jerome Bernard J.A. Bayle (Başkan), Oğuz Satıcı (Üye) ve Adnan Nas (Üye),
   • Denetim Komitesi'nde Oğuz Satıcı (Başkan) ve Jerome Bernard J.A. Bayle (Üye)
  2. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin fonksiyonlarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

  karar verilmiştir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 24 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 24-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,28-1,31 fiyat aralığından 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.336.502 paya, toplam maliyeti 25.498.133,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,70 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  24/06/2013 Alım 25.000,00 1,28 32.000,00 17.261.502,00 7,67 17.286.502,00 7,68
  24/06/2013 Alım 25.000,00 1,29 32.250,00 17.286.502,00 7,68 17.311.502,00 7,69
  24/06/2013 Alım 10.000,00 1,30 13.000,00 17.311.502,00 7,69 17.321.502,00 7,70
  24/06/2013 Alım 15.000,00 1,31 19.650,00 17.321.502,00 7,70 17.336.502,00 7,70
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 21 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 21-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,36-1,38 fiyat aralığından 135.986 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.261.502 paya, toplam maliyeti 25.401.233,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,67 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  21-06-2013 Alım 48.818,00 1,36 66.392,48 17.125.516,00 7,61 17.174.334,00 7,63
  21-06-2013 Alım 37.168,00 1,37 50.920,16 17.174.334,00 7,63 17.211.502,00 7,65
  21-06-2013 Alım 50.000,00 1,38 69.000,00 17.211.502,00 7,65 17.261.502,00 7,67
 • Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusu 17 Haziran 2013

  Şirketimiz'in, hisselerinin tamamına sahip olduğu Global Enerji'nin bağlı ortaklığı olan Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2 Mayıs 2013 tarihli ve 4383 numaralı kararı uyarınca 6 bölge ve toplam 88,2 MWp kapasite için güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunmuştur. Lisans başvurularının sonuçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yapacağı değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.

   

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 12 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  "12-06-2013" tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,51-1,53 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.125.516 paya, toplam maliyeti 25.214.920,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,61 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  12-06-2013 Alım 25.000,00 1,51 37.750,00 17.025.516,00 7,57 17.050.516,00 7,58
  12-06-2013 Alım 50.000,00 1,52 76.000,00 17.050.516,00 7,58 17.100.516,00 7,60
  12-06-2013 Alım 25.000,00 1,53 38.250,00 17.100.516,00 7,60 17.125.516,00 7,61
 • Maden Yatırımı 07 Haziran 2013

  29.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Ege Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ruhsatlı sahada, feldspat madenini rödövans karşılığı işleten Standart Teknoloji Savunma Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Standart Teknoloji") toplam sermayesinin %75'ine karşılık gelen hisselerin devralınacağını bildirmiştik. Yapılan hukuki ve mali durum incelemelerinin ardından sahaya ilişkin ruhsatın, rödövans haklarının ve Standart Teknoloji'nin bu işe tahsis edilmiş tüm tesis ve ekipmanların Şirketimizin %75 oranında bağlı ortaklığı olan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'ye doğrudan devri konusunda mutabakata varılmış ve söz konusu devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.

  Söz konusu devir işleminin nihai bedeli, Straton'un devri takip eden 12 aylık dönemde elde edeceği FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) miktarının 3 katı'nın %75'i olarak belirlenmiş olup maddi varlıkların devri nedeni ile yapılacak avans ödemeleri bu nihai tutardan mahsup edilecektir.

  Endüstriyel madenler alanındaki ilk yatırımını Straton Madencilik ile önemli bir ihracat minerali olan Feldspat alanında gerçekleştiren Global Enerji, bünyesinde yer aldığı Global Yatırım Holding'in finansal desteğini ve bu alandaki yetkinliğini de arkasına alarak ve Feldspat tesislerine ve sahasına yapacağı yeni yatırımlar aracılığıyla mevcut üretim verimliliği ve kalitesini önemli ölçüde arttırmayı amaçlamaktadır.

 • Genel Kurul Tescili 07 Haziran 2013
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 23.05.2013 15:00
  Tescil Tarihi 07.06.2013

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

  İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2017

  Şirketimizin 23.05.2013 tarihinde akdedilen ve "2012 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 07.06.2013 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 06 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 06-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,30 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.025.516 paya, toplam maliyeti 25.062.920,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,57 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  06-06-2013 Alım 25.000,00 1,30 32.500,00 17.000.516,00 7,56 17.025.516,00 7,57
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 05 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 05-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,32 fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 17.000.516 paya, toplam maliyeti 25.030.420,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,56 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  05-06-2013 Alım 25.000,00 1,32 33.000,00 16.975.516,00 7,54 17.000.516,00 7,56
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 04 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 04-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33-1,34 fiyat aralığından 75.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 16.975.516 paya, toplam maliyeti 24.997.420,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,54 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  04-06-2013 Alım 25.000,00 1,33 33.250,00 16.900.516,00 7,51 16.925.516,00 7,52
  04-06-2013 Alım 50.000,00 1,34 67.000,00 16.925.516,00 7,52 16.975.516,00 7,54
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 03 Haziran 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 03-06-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,23-1,27 fiyat aralığından 60.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 16.900.516 paya, toplam maliyeti 24.897.170,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,51 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  03-06-2013 Alım 20.000,00 1,27 25.400,00 16.840.516,00 7,48 16.860.516,00 7,49
  03-06-2013 Alım 10.000,00 1,26 12.600,00 16.860.516,00 7,49 16.870.516,00 7,50
  03-06-2013 Alım 10.000,00 1,25 12.500,00 16.870.516,00 7,50 16.880.516,00 7,50
  03-06-2013 Alım 10.000,00 1,24 12.400,00 16.880.516,00 7,50 16.890.516,00 7,51
  03-06-2013 Alım 10.000,00 1,23 12.300,00 16.890.516,00 7,51 16.900.516,00 7,51
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 27 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 22-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,73-1,79 fiyat aralığından 1.272.674 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 16.602.956 paya, toplam maliyeti 24.419.869,83 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,38 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  22-05-2013 Alım 150.000,00 1,73 259.500,00 15.330.282,00 6,81 15.480.282,00 6,88
  22-05-2013 Alım 250.000,00 1,74 435.000,00 15.480.282,00 6,88 15.730.282,00 6,99
  22-05-2013 Alım 250.000,00 1,75 437.500,00 15.730.282,00 6,99 15.980.282,00 7,10
  22-05-2013 Alım 150.000,00 1,76 264.000,00 15.980.282,00 7,10 16.130.282,00 7,17
  22-05-2013 Alım 152.575,00 1,77 270.057,75 16.130.282,00 7,17 16.282.857,00 7,24
  22-05-2013 Alım 100.000,00 1,78 178.000,00 16.282.857,00 7,24 16.382.857,00 7,28
  22-05-2013 Alım 220.099,00 1,79 393.977,21 16.382.857,00 7,28 16.602.956,00 7,38
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 23 Mayıs 2013
  Ortaklığın Adresi : Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL
  Telefon ve Faks No. : 0.212.244 60 00 0.212.244 61 61
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0.212.244 60 00 0.212.244 61 61
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
  Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 23-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,68-1,70 fiyat aralığından 237.560 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 16.840.516 paya, toplam maliyeti 24.821.970,63 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 7,48 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  23-05-2013 Alım 100.000,00 1,70 170.000,00 16.602.956,00 7,38 16.702.956,00 7,42
  23-05-2013 Alım 100.000,00 1,69 169.000,00 16.702.956,00 7,42 16.802.956,00 7,47
  23-05-2013 Alım 37.560,00 1,68 63.100,80 16.802.956,00 7,47 16.840.516,00 7,48
 • Genel Kurul Toplantı Sonucu 23 Mayıs 2013
  Genel Kurul Türü Olağan
  Tarihi ve Saati 23.05.2013 15:00
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Alınan Kararlar Şirketimizin "2012 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;
  1. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
  2. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı konsolide mali tablolarda yer alan 108.074.628,-TL tutarında net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 13.365.000,-TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 5,93990 Kr.) tutarında brüt temettünün 31.05.2013 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına,
  3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Adnan NAS, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
  4. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına,
  5. 2013 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
  6. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ve Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan sürenin uzatılması amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 ve 21. maddelerinin değiştirilmesine,
  karar verilmiştir.
  Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
  Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

  Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
  Kabul Edildi mi? Evet
  İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000,00
  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2017
  Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0593990 0,0504891
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0593990 0,0504891
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0593990 0,0504891
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0593990 0,0504891
  Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
  31.05.2013
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
  Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 21 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 21-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,70-1,77 fiyat aralığından 204.106 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 15.330.282 paya, toplam maliyeti 22.181.834,87 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,81 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  21-05-2013 Alım 100.000,00 1,70 170.000,00 15.126.176,00 6,72 15.226.176,00 6,77
  21-05-2013 Alım 50.000,00 1,71 85.500,00 15.226.176,00 6,77 15.276.176,00 6,79
  21-05-2013 Alım 54.106,00 1,77 95.767,62 15.276.176,00 6,79 15.330.282,00 6,81
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 20 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 20-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,70-1,75 fiyat aralığından 404.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 15.126.176 paya, toplam maliyeti 21.830.567,25 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,72 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  20/05/2013 Alım 100.000,00 1,75 175.000,00 14.721.676,00 6,54 14.821.676,00 6,59
  20/05/2013 Alım 100.000,00 1,74 174.000,00 14.821.676,00 6,59 14.921.676,00 6,63
  20/05/2013 Alım 100.000,00 1,73 173.000,00 14.921.676,00 6,63 15.021.676,00 6,68
  20/05/2013 Alım 50.000,00 1,72 86.000,00 15.021.676,00 6,68 15.071.676,00 6,70
  20/05/2013 Alım 50.000,00 1,71 85.500,00 15.071.676,00 6,70 15.121.676,00 6,72
  20/05/2013 Alım 4.500,00 1,70 7.650,00 15.121.676,00 6,72 15.126.176,00 6,72
 • Salıpazarı Liman Sahası Özelleştirme İhalesi Sonucu 16 Mayıs 2013

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne ait Salıpazarı Liman Sahası'nın 30 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin bugün gerçekleşen nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda ihale başka bir firma üzerinde kalmıştır.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 09 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 09-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.83-1.84 fiyat aralığından 200.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 14.721.676 paya, toplam maliyeti 21.129.417,25 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,54 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  09-05-2013 Alım 100.000,00 1,84 184.000,00 14.521.676,00 6,45 14.621.676,00 6,50
  09-05-2013 Alım 100.000,00 1,83 183.000,00 14.621.676,00 6,50 14.721.676,00 6,54
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 08 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 08-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84-1,85 fiyat aralığından 683.493 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 14.521.676 paya, toplam maliyeti 20.762.417,25 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,45 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  08-05-2013 Alım 600.000,00 1,85 1.110.000,00 13.838.183,00 6,15 14.438.183,00 6,42
  08-05-2013 Alım 83.493,00 1,84 153.627,12 14.438.183,00 6,42 14.521.676,00 6,45
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 03 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 03-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,82 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.838.183 paya, toplam maliyeti 19.498.790,13 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,15 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  03-05-2013 Alım 100.000,00 1,82 182.000,00 13.738.183,00 6,11 13.838.183,00 6,15
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 02 Mayıs 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 02-05-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,82 fiyat aralığından 927 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.738.183 paya, toplam maliyeti 19.316.790,13 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,11 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  02-05-2013 Alım 927,00 1,82 1.687,14 13.737.256,00 6,11 13.738.183,00 6,11
 • Salıpazarı Liman Sahası Özelleştirme İhalesine Teklif Verilmesi 30 Nisan 2013

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne ait Salıpazarı Liman Sahası'nın 30 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine "Global Yatırım Holding A.Ş.-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişim Grubu" olarak bugün teklif verdiğimizi bildirmek isteriz.

  Ortak Girişim Grubu'nun ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;
  Global Yatırım Holding A.Ş.: %34
  Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: %33
  Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş.: %33

  Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 • Salı Pazarı Liman Sahası'nın İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine katılım hk. 17 Aralık 2014

  Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dahil olduğu Ortak Girişim Grubu (ortak girişim grubu firmaları aşağıda belirtilmiştir) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan Denizcilik İşletmeleri A.Ş 'ne ait Salı Pazarı Liman Sahası'nın 30 yıl süreyle" İşletme Hakkının Verilmesİ" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine Ortak Girişim Grubu olarak bu gün (30.04.2013) saat 17.00 itibariyle teklif verilmiştir.

  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

  Ortak Girişim Grubu Firmaları :

  Ticaret Ünvanı /Ortaklıktaki Hisse Oranı

  Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: %33
  Global Yatırım Holding A.Ş.: %34
  Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş.: %33

 • Olağan Genel Kurul daveti 29 Nisan 2013
  Olağan Genel Kurul daveti
  GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / GLYHO, 2013 [GLYHO] 29.04.2013 21:15:24
  Karar Tarihi 29.04.2013
  Genel Kurul Türü Olağan
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
  Tarihi ve Saati 23.05.2013 15:00
  Adresi Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul
  Gündem GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
  OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
  (23.05.2013)
  1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
  2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
  3. 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
  4. 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtımı hakkında karar alınması
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
  7. 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki
  8. 2013 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
  9. Geri Alım Programının uygulaması hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
  10. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
  11. 2012 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
  12. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
  13. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ve Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan sürenin uzatılması amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ve 21. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması
  14. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında karar alınması
  15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
  16. Dilekler ve Kapanış
  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
         

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

  İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0593990 0,05049
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0593990 0,05049
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0593990 0,05049
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0593990 0,05049
  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000

  Şirketimizin "2012 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ve Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan sürenin uzatılması amacıyla tadilinin" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 günü saat 15.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir.
  Genel Kurul İlan metni ve ekleri ektedir.

 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 29 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 29-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79 fiyat aralığından 29.685 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.737.256 paya, toplam maliyeti 19.315.102,99 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,11 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  29-04-2013 Alım 29.685,00 1,79 53.136,15 13.707.571,00 6,09 13.737.256,00 6,11
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 24 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 24-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79 fiyat aralığından 1 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.707.571 paya, toplam maliyeti 19.261.966,84 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,09 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  24-04-2013 Alım 1,00 1,79 1,79 13.707.570,00 6,09 13.707.571,00 6,09
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 22 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 22-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79 fiyat aralığından 602 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.707.570 paya, toplam maliyeti 19.261.965,05 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,09 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  22-04-2013 Alım 602,00 1,79 1.077,58 13.706.968,00 6,09 13.707.570,00 6,09
 • Hisse Geri Alım Programı Çerçevesinde Hisse Alımı 19 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 19-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,77-1,80 fiyat aralığından 278.670 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.706.968 paya, toplam maliyeti 19.260.887,47 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 6,09 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  19-04-2013 Alım 55.160,00 1,77 97.633,20 13.428.298,00 5,97 13.483.458,00 5,99
  19-04-2013 Alım 223.510,00 1,80 402.318,00 13.483.458,00 5,99 13.706.968,00 6,09
 • Hisse Alım Satım Bildirimi 18 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 18-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,77-1,82 fiyat aralığından 650.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 13.428.298 paya, toplam maliyeti 18.760.936,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,97 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  18-04-2013 Alım 100.000,00 1,82 182.000,00 12.778.298,00 5,68 12.878.298,00 5,72
  18-04-2013 Alım 100.000,00 1,80 180.000,00 12.878.298,00 5,72 12.978.298,00 5,77
  18-04-2013 Alım 250.000,00 1,79 447.500,00 12.978.298,00 5,77 13.228.298,00 5,88
  18-04-2013 Alım 100.000,00 1,78 178.000,00 13.228.298,00 5,88 13.328.298,00 5,92
  18-04-2013 Alım 100.000,00 1,77 177.000,00 13.328.298,00 5,92 13.428.298,00 5,97
 • Yeni TTK ve yeni SPKn'na uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nde değişiklik yapılması 18 Nisan 2013

  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ve 21. maddelerinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Anasözleşme tadil metni ektedir.

 • Hisse Alım Satım Bildirimi 17 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 17-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,82 fiyat aralığından 64.659 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 12.778.298 paya, toplam maliyeti 17.596.436,27 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,68 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  17-04-2013 Alım 64.659,00 1,82 117.679,38 12.713.639,00 5,65 12.778.298,00 5,68
 • Hisse Alım Satım Bildirimi 16 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 16-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,82 fiyat aralığından 12.142 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte söz konusu program kapsamında geri alınan Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin toplam adedi 12.713.639 paya, toplam maliyeti 17.478.756,89 TL'ye ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,65 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  16-04-2013 Alım 12.142,00 1,82 22.098,44 12.701.497,00 5,65 12.713.639,00 5,65
 • Hisse Alım Satım Bildirimi 10 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 10-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,78-1,80 fiyat aralığından 450.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız işbu açıklama tarihi itibariyle % 5,65 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  10-04-2013 Alım 100.000,00 1,80 180.000,00 12.251.497,00 5,45 12.351.497,00 5,49
  10-04-2013 Alım 250.000,00 1,79 447.500,00 12.351.497,00 5,49 12.601.497,00 5,60
  10-04-2013 Alım 100.000,00 1,78 178.000,00 12.601.497,00 5,60 12.701.497,00 5,65
 • Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 09 Nisan 2013
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2013
  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,0593990 0,0504891
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,0593990 0,0504891
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,0593990 0,0504891
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,0593990 0,0504891
  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
  C Grubu,GLYHO(Eski),TRAGLMDE91R3 0,000 0,00000
  A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00028 0,000 0,00000
  D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00036 0,000 0,00000
  E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLMD00044 0,000 0,00000

  EK AÇIKLAMALAR:
  Şirket Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda;
  - Şirketimiz yasal mali tablolarında özel fonlarda takip edilmekte olan iştirak satış gelirleri istisnası tutarının 35.000.000,-TL'lik kısmının geçmiş yıl kar/zararları hesabına aktarılmasına ve 2012 yılı yasal mali tablolarında yer alan iştirak satış karlarının 24.702.769,-TL'lik kısmının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca istisnaya tabi tutularak özel fon hesabına aktarılmasına,
  - 2012 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarda yer alan 108.074.628,-TL tutarında net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 13.365.000,-TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 5,93990 Kr.) tutarında brüt temettünün nakit olarak dağıtımının Genel Kurul onayına sunulmasına
  karar vermiştir.
  Kar dağıtım tablosu ektedir.

 • Hisse Alım Satım Bildirimi 08 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 08-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,80 fiyat aralığından 135.587 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız işbu açıklama tarihi itibariyle % 5,45 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  08/04/2013 Alım 135.587,00 1,80 244.056,60 12.115.910,00 5,38 12.251.497,00 5,45
 • Hisse Alım Satım Bildirimi 05 Nisan 2013

  Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen ve 10.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından da onaylanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)" kapsamında;

  " 05-04-2013 " tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,82 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız işbu açıklama tarihi itibariyle % 5,38 seviyesine ulaşmıştır.

  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

  İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
  05/04/2013 Alım 100.000,00 1,82 182.000,00 12.015.910,00 5,34 12.115.910,00 5,38
 • Bağlı ortaklık yönetim kurulunda kar dağıtımı kararı alınması 05 Nisan 2013
  Ortaklığın Adresi: Rıhtım Caddesi, No: 51, Karaköy, İstanbul
  Telefon ve Faks No.: Tel: 0212 244 60 00, Faks: 0212 244 61 61
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su: Tel: 0212 244 60 00, Faks: 0212 244 61 61
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?: Hayır