Global Yatırım Holding A.Ş. (“GYH”) Etik Kuralları, Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Mevzuata ilişkin; 

 • Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.
 • Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar. 
 • Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır. 

Çalışanlara ilişkin; 

 • Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar. 
 • Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.
 • Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
 • Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin;

 • Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
 • Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.

Sektöre ve Rakiplere İlişkin;

 • Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
 • Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesine İlişkin;

Bir GYH çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile GYH’in çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Kurumsal Yönetim takımı dahil, hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. GYH çalışanları yaptığı iş sebebiyle ilişkide olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan ve sadece şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir. 

Kamuyu Aydınlatma Esasları:

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan GYH’i, temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz. 

GYH Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri;

 • Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve GYH’e karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını,
 • Pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmeyeceklerini ve maddi menfaat kabul etmeyeceklerini,
 • Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamayacaklarını,
 • Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını, beyan eder. 

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI