Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak ve yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

 • Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü ”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
 • Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirkette ve tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 • Komite kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Üyeleri;

 • H. Faik AÇIKALIN / Başkan
 • Gülsüm AZERİ / Üye
 • Ayşegül BENSEL / Üye
 • Serdar KIRMAZ / Üye
 • Oğuz SATICI / Üye
 • Aslı Gülhan SU ATA / Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktadır.

Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirketin geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirerek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktadır.

 • Komite, iç kontrol altyapısının Şirkette ve tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 • Komite, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesini ve etkinliğinin sürekli kılınmasını teminen periyodik olarak güncellenmesini sağlar.
 • Komite, Şirketin iştirakleri ile Denetim Grup Başkanlığı arasındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesini gözetir.

Üyeleri;

 • H. Faik AÇIKALIN / Başkan
 • Gülsüm AZERİ / Üye

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti ve gerekli önlemlerin uygulanma ve yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 • Komite, stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Şirket Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunur.
 • Komite, risk yönetim stratejileri esas alınarak, yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulamasını ve bunlara uyulmasını sağlamaya çalışır.

Üyeleri;

 • H. Faik AÇIKALIN / Başkan
 • Gülsüm AZERİ / Üye
 • Ayşegül BENSEL / Üye
 • Serdar KIRMAZ / Üye
 • Oğuz SATICI / Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI