Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe, finans ve denetim ile ilgili işlemlerinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktadır.

Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirketin geliştirdiği sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirerek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktadır.

 • Komite, iç kontrol altyapısının Şirkette ve tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 • Komite, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesini ve etkinliğinin sürekli kılınmasını teminen periyodik olarak güncellenmesini sağlar.
 • Komite, Şirketin iştirakleri ile Denetim Grup Başkanlığı arasındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesini gözetir.

Üyeleri;

 • Oğuz Satıcı / Başkan
 • Shay Badie / Üye

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak ve yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

 • Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü ”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
 • Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirkette ve tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 • Komite kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Üyeleri;

 • Oğuz Satıcı / Başkan
 • Ayşegül Bensel / Üye
 • Serdar Kırmaz / Üye
 • Adnan Nas / Üye
 • Aslı Su Ata / Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti ve gerekli önlemlerin uygulanma ve yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

 • Komite, stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Şirket Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunur.
 • Komite, risk yönetim stratejileri esas alınarak, yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulamasını ve bunlara uyulmasını sağlamaya çalışır.

Üyeleri;

 • Oğuz Satıcı / Başkan
 • Ercan Nuri Ergül / Üye
 • Ayşegül Bensel / Üye
 • Serdar Kırmaz / Üye
 • Adnan Nas / Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi yönetim kuruluna yatırım girişimlerinde destek olur; yeni işe yapılan herhangi yatırımında (sıfırdan yatırım veya terkedilmiş endüstri bölgesine yatırım veya var olan bir şirketi/işi alma) veya büyük kapasite artırımı veya grubun hali hazırdaki operasyonunda grubun kaynaklarının kullanımını gerektiren (fonlar, insan kaynakları, garantiler, vb.) varlıkların satın almasında.

 • Komite, Grubun yatırım ilkelerini ve stratejilerini onaylar, gerçekleştirir ve gözden geçirir.
 • Komite, yatırım stratejisini yatırımlar ışığında yıllık olarak gözlemler ve gözden geçirir.
 • Komite, Şirketin yatırım portföyünü yatırımlarının performansı hakkında değerleme yapabilmek için gözden geçirir.
 • Komite, Şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkiyi gözden geçirir.

Üyeleri;

 • Ercan Nuri Ergül / Üye
 • Dalınç Arıburnu / Üye
 • Shay Badie / Üye
 • Feyzullah Tahsin Bensel / Üye
 • Mehmet Kerem Eser / Üye
%MCEPASTEBIN%

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr