Approach2

Global Yatırım Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana çeşitlendirilmiş, rekabetçi ve genişleyen yatırım portföyümüzle; büyüme potansiyeli olan sektörleri ve bankacılık dışı finansal hizmetler sunan alternatif kurumları geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz.

İş stratejimiz çerçevesinde sürekli değişen iş ortamı ve pazar koşullarına hızla uyum sağlayarak büyüyen sektörlerde cazip yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Yaptığımız yatırımları sadece ekonomik başarı üzerinden değerlendirmekle kalmıyor, kalıcı ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma odağıyla gerçekleştiriyoruz. Buna göre, belirlediğimiz sektörlerin gelecekteki büyüme potansiyellerini etkin risk ve piyasa analizi mekanizmalarımızdan yararlanarak değerlendiriyoruz ve “ilk hamle yapan” olmanın rekabet avantajını kullanıyoruz. Tüm bu karar verme süreçlerimizi ve çalışmalarımızı, sürdürülebilirlik anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetiyoruz.

Yapılan yatırımları sadece ekonomik başarısına göre değerlendirmekle kalmıyor, kalıcı sonuçlar elde etmesini ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda belirlenen sektörlerin büyüme potansiyelini etkin risk ve piyasa analizleri ile değerlendiriyoruz. Analiz araçları ve ilk hareket eden avantajı kullanın. Tüm karar alma süreçlerimizi ve ilgili çalışmalarımızı sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve kurumsal yönetim ilkelerimiz doğrultusunda yönetiyoruz.

Bu doğrultuda faaliyetlerimizi yürütürken öncelik verdiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) aşağıda özetlenmiştir.

Alanlar Amaç İlgili SKA
İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Yenilenebilir enerji yatırımlarımız Yakıt verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, sera gazı emisyonlarını azaltma SKA-6-7-9-13
Atık Yönetimi Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, sürdürülebilir atık yönetimi (atık oluşumunu önlemek, önleyemediğimiz durumlarda en aza indirmek, tekrar kullanım ve geri dönüşüm oranını artırmak), faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’yle ilgili mevzuata uyum sağlamak SKA-12
Biyoçeşitliliğin Desteklenmesi Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması için gerekli politikaların oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması SKA-14-15-17
İş Sağlığı, Güvenliğ Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ölüm ve yaralanma riskini ortadan kaldırmak üzere gereken sistemleri oluşturmak, çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını korumak adına gereken ideal çalışma ortamı şartlarını sağlamak SKA-8
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Farklılıklara saygılı, kapsayıcı, dezavantajlı grupların desteklendiği bir kurum kültürü yaratmak ve tüm iş süreçlerini, fırsat eşitliği gözeten, cinsiyet temelli ayrımcılık yapmayan yaklaşımlarla yönetmek SKA-5-10

Liman işletmeciliği, elektrik üretimi, gaz, madencilik, gayrimenkul ve finans dahil tüm alanlarda faaliyetlerimizi çevre mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütürken, operasyonlarımızı yürütürken her bir ESG bileşenine değer katmaya odaklanıyoruz. Çevre Politikamızda belirtildiği gibi, iş faaliyetlerimizin çevresel etkilerini yönetmeyi ve azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkimizi en aza indirmek için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor ve operasyonlarımızın tüm aşamalarında enerji kullanımını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için faaliyetler yürütüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde su tüketimini ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak daha az su tüketmeyi amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları azaltmak ve geri dönüştürmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında değerlendirmek, azaltmak, geri dönüştürmek ve ilgili mevzuat gereği bertaraf etmek için faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıyız

Ulaştığımız bu noktada ve Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine verdiğimiz katkıda sürdürülebilirliğin önemli bir rolü bulunuyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, çalışma ortamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımız kapsamında, GYH olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısıyız ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyacağımızı taahhüt ettik.

PAYDAŞLARLA İLETİŞİM

Global Yatırım Holding’in operasyonları üzerinde etkisi olan ve operasyonlarını doğrudan etkileyen tüm kişi ve kurumlar Global Yatırım Holding’in paydaşlarını oluşturur. Grubun ana paydaşları; çalışanlar, müşteriler, iş ortakları, pay sahipleri, toplumsal paydaşlar ve kamu kuruluşlarından oluşturur. Tüm paydaş gruplarıyla farklı mecralarda ve ihtiyaca göre değişen sıklıklarla bir araya gelinir.

Paydaşlarla kurulan ilişkilerde şeffaf, etkin, katılıma açık ve çift yönlü iletişim kanalları sağlanır. Öncelikli haberleşme web sitesi ve kamu aydınlatma platformudur. Her türlü gelişme ve haber güncel olarak paylaşılır. Ayrıca etik e mail adresi her türlü usulsüzlüğün aktarılabilmesi için kurulmuştur. Şirket kurumsal web adresi üzerinden şirkete ulaşılabilir.

Ayrıca Şirket’in sosyal medya hesapları vardır. Bu kanallar ile sürekli iletişim sağlanır. Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimin katılımları ile her çeyrek online toplantılar gerçekleştirilir. Web sitesinde her çeyrek ve aylık sunumlar paylaşılır. Bunların yanı sıra iştirak denetimleri, eğitimler ve paydaş analizi benzeri kanallar vardır.

Global Yatırım Holding’in sürdürülebilirlik anlayışının asli unsurunu teşkil eden paydaş katılımı uygulamaları için karşılıklı diyalog platformları vardır ve tüm faaliyetlere ilişkin paydaş geribildirimleri alınır. Bu mekanizmalara iletilen her türlü bildirim Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlanır. Paydaş beklenti, görüş ve şikâyetleri gerek operasyonların, gerekse sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinde başlıca veri olarak değerlendirilir.

Paydaş Grubu İletişim Sıklığı İletişim Kanalları
Müşteriler 7/24 Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum, Kamu Aydınlatma Platformu
Çalışanlar Sürekli  
Pay Sahipleri ve Yatırımcılar Sürekli Telefon, e-mail, web sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu,Toplantı,Sunum
İştirakler Sürekli  
Analistler Çok sık Telefon, e-mail, web Sitesi, toplantı, sunum
Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Muhabir Bankalar İhtiyaç halinde Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum
Kamu Kurumları ve Düzenleyici Kurumlar İhtiyaç halinde Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum
Sivil Toplum Kuruluşları İhtiyaç halinde Telefon, e-mail, toplantı, sunum
Uluslararası Organizasyon ve Girişimler İhtiyaç halinde Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum
Tedarikçiler Sürekli Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum
Medya İhtiyaç halinde Telefon, e-mail, web sitesi, toplantı, sunum

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla yürütmek ve gerekli strateji, politika, hedef ve eylem planlarını oluşturarak kurumsal yapılanmamız içine entegre etmek amacıyla farklı iş birimlerimizi görevlendirerek 2016 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk Yönetim Kurulu’nun liderliği ve Üst Yönetimin katılımı ile, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli olarak odaklanmamız gereken stratejik konuları uluslararası düzeyde kabul gören standartlara uyumlu bir paydaş analizi çalışmasıyla belirledik.

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz 2021 yılı sonunda gerçekleştirilen anket ile güncellendi. Bu çalışma kurumsal ve bireysel yatırımcılar (hissedarlar), çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, kamu kurumları ve düzenleyici kurumlar,STK'lar, üst yönetim ve yan kuruluşlar olmak üzere farklı paydaş gruplarından 282 katılımcının katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Öncelikli Konular Matriksi

Paydaş Analizi

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği
 2. İş Etiği (Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele vb.)
 3. Adil, Şefaff ve Hesap Verebilir Yönetim Anlayışı
 4. Sürdürülebilir Finansal Büyüme
 5. Yenilenebilir Enerji
 6. ÇSY Faktörlerini İçeren Risk Yönetimi
 7. Ar-Ge ve inovasyon
 8. İnsan ve çalışan Hakları
 9. Sorumlu Varlık Yönetimi
 10. Değişen Regülasyonlara Uyum
 11. Yerel Topluluklara Katkı
 12. Dijitalleşme
 13. Hava ve Su Kirliliği
 14. İklim Değişikliği
 15. Fırsat Eşitliliği ve Çeşitlilik
 16. Yetenek Yönetimi
 17. Toplumsal Yatırım Projeleri
 18. Kaynak yönetimi
 19. Bioçeşitliliğin Korunması

Global Yatırım Holding olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek olan şirketlerin dâhil edildiği BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktayız. Şirketimiz, endeks kriterlerine uyumu sayesinde endekse dâhil edilmeye uygun bulunmuştur.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkı sağlamak ve bu kapsamda paydaş katılımını etkin bir şekilde sağlamak amacıyla hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarını websitemizde yayımladık. Gelecek dönemde de sürdürülebilirlik performansımızı ve gelecek planlarımızı kamuya açık şekilde websayfamızda yayımlamayı ve paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda çalışmalarımızı ilerletmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporlarımız GRI standartları ile uyumlu olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilirlik yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’na buradan, paydaş analizi süreci ve öncelikli konularımıza dair detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik hakkındaki ihbar, görüş ve önerileriniz için bize bildirim e-posta hattı: surdurulebilirlik@global.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İmzacısı olduğumuz “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” (UNGC) ilkelerinin gerekliliğini sağladığımız raporlarımızda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)`ından da yararlanmaktayız.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI