Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. AMAÇ

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi (GYH)’nde iklim değişikliği dahil çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarını içeren sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek, gerekli strateji, politika, hedef ve aksiyon planlarını oluşturarak kurumsal yapılanma içinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşumu ve tüm çalışan ve departmanların yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesidir. Diğer yandan, özellikle çoğunluk hissesine sahip olduğu veya yönetimine hakim olduğu iştiraklerinde de, bu görev ve esasların her iştirakin sektörüne has özelliklerle uyumlu değişiklikleri içererek bir çatı oluşturmasını da amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

GYH’nin tüm süreçleri ve bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı, müteahhit, danışman, acente gibi GYH adına hareket edenleri, tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kurallar ile ilgili tüm uygulamalarını kapsar.

3.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları’nın, Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının onaylanmasından, gözden geçirilmesinden, gözetim ve denetim sistemlerinin yeterliliklerinden, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Üst Yönetim

Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, belirlenmiş Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının karar, iş, denetim, raporlama süreçleri dahilinde uygulanmasından, uygulamanın Çevre Yönetim Sistemine uygun yapılmasının sağlanmasından sorumludur. Üst yönetim Genel Müdür ve Departman Başkanları/Direktörlerinden oluşur.

Hukuk Departmanı

Hukuk Departmanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’nı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir ve Üst Yönetim’e önerilerde bulunur, Sürdürülebilirlik düzenlemelerindeki Ulusal ve Uluslararası düzenlemelerdeki gelişmeleri Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bildirir.

Çalışan

Çalışanlar işbu esasların, çevre stratejisi ve politikasına, çevre yönetim sistemi kurallarına ve ilgili düzenlemelere uyarlar. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre politika ve ilkelerine aykırı faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Uyum ve İç Denetim Departmanı’na, daha önce belirlenmemiş riskli bir alan veya faaliyet saptanması durumunda Sürdürülebilirlik Komitesine bildirim yapılması ile sorumludur.

GYH Adına Hareket Edenler, İş Ortakları

GYH Adına Hareket edenler, danışman, müteahhitler, taşeronlar, tedarikçiler, acenteler ve iş ortakları Sürdürülebilirlik ilkelerimize, çevre politikamıza uyum sağlaması zorunludur.

Kurumsal İletişim Departmanı

İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve kamuya açıklanmasına karar verilen diğer dokumanlar kurum portalında yayınlanır, yayınlanması Kurumsal İletişim Departmanı sorumluluğundadır.

İnsan Kaynakları Departmanı

İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve diğer dokümanların kurum içi dağıtımının yapılması ve belirlenmiş eğitimlerin gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Departmanı sorumluluğundadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı

Yatırımcı İlişkileri Departmanı Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve uygulamaları ile Şirket’in kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak gerçekleştirmekten sorumludur. İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve kamuya açıklanmasına karar verilen diğer dokümanların internet sitesinde yayınlanması Yatırımcı İlişkileri Departmanı sorumluluğundadır.

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Yetkileri

 1. Sürdürülebilirliğin şirket yapısına entegre edilmesi için şirketin sürdürülebilirlik ve çevre stratejisi ve politikalarını hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
 2. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik ve çevre stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapar, Genel Müdür’ün bilgisine sunulmak üzere Strateji ve politikalara uygun taslak sürdürülebilirlik, ve çevre amaç ve hedefleri, aksiyon planlarını ve bağlantılı performans ölçütlerini belirler ve onaylar,
 3. GYH’nin faaliyetlerinin onaylanmış sürdürülebilirlik, çevre amaç ve hedeflerine, aksiyon planlarına ve bağlantılı performans ölçütlerine uygun yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar,
 4. Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının başta çalışanlar olmak üzere şirket paydaşlarına iletişiminin yapılması , bu amaçla çalışan ve paydaşlara gerekli olan eğitimleri belirler,
 5. Önemli çevresel etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlar ve günceller, Üst Yönetim’in onaylarına sunar.
 6. Üst Yönetim’in onaylarına sunulmak üzere Sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirler,
 7. Çevre sorumlularından gelen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere ilişkin raporları, Uyum ve İç Denetim Departmanı’ndan gelen sürdürülebilirlik konuları hakkındaki denetim raporlarını inceler, yetki ve sorumluluğu dahilindeki konuları karara baglar, Üst Yönetim veya Yönetim Kurulu’nun onayını gerektiren konuları, onaya sunar,
 8. Komite, sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleşmelerini, en az yılda bir kez olmak üzere periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onaylarına sunar, nihai karar Yönetim Kuruluna aittir,
 9. Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görev ve yetkilerin gereğini yerine getirir.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Yapısı

 1. Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
 2. Komite 14 kişiden oluşur.
 3. Komiteye Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
 4. Sürdürülebilirlik Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu üyesi olan Yönetim Kurulu Başkanına raporlama yapmakla yükümlüdür.
 5. Komite, GYH’den Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı, Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı, Avukat, İnsan Kaynakları Direktörü, Global Liman İşletmeleri’nden Mali İşler Direktörü, Bütçe Raporlama Yöneticisi; Naturelgaz’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü, Straton’dan Mali İşler Müdürü, Avukat; Pera’dan İş Geliştirme Müdürü, Actus’dan Genel Müdür, Global Menkul Değerler’den Genel Müdür Yardımcısından oluşur.
 6. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.
 7. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
 8. Komitenin sekretarya işlemleri Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yerine getirilir.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulu’nun 29.06.2016 tarih ve 905 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ENDÜSTRİYEL

Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği ve madencilik

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Büyükdere Cad. No: 193 Şişli İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr

YUKARI